תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש''ם-1980

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20א(2)(ג) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי''ט-1959 (נוסח משולב) (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. פגיעה בראש ''פגיעה בראש'' לענין סעיף 20א(ג) לחוק תיחשב פגיעה בראש עם נזק מוחי כתוצאה מחבלה חיצונית ואשר לה דרגת נכות של 90% או יותר. 1 ק''ת תש''ם, 1292. חוק הנכים (תגמולים ושיקום)תקנותפגיעת ראש / מוחנכותצבא