תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב) ו-12 (א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992 (להלן - החוק), ולפי סעיף 9(א) לחוק, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד2, תשס''ה) בתקנות אלה - ''נכסים'', ''בנין'', ''אדמה חקלאית'', ''קרקע תפוסה'' - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות; ''הסכום שהגיע כדין'' - סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע של נכס לשנת הכספים 1999 לרבות מה שהיה משולם בלי הנחה כלשהי, אם ניתנה; ''הסכום החדש'' - הסכום שהגיע כדין בתוספת שיעור של 4.8% אחוזים ממנו; ''מועצה'' - כמשמעותה בסעיף 7 לחוק; ''סיווג נכס'' - קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו; ''תת סיווג'' - סיווג משנה של סוג נכס, לרבות בשל מקומו; ''משרדים, שירותים ומסחר'' - לרבות מיתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, ולמעט בנקים וחברות ביטוח; ''תעשיה'' - לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תכנה; ''מלאכה'' - לרבות מוסכים; ''בתי מלון'' - לרבות בתי הארחה ואכסניות; ''מבני מגורים'' - לרבות בתי אבות; ''מבנה חקלאי'' - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות; ''נכסים אחרים'' - סוגי נכסים שאינם מפורטים בתקנה 5(1) עד (12); ''חניון'' - בין מקורה ובין שאינו מקורה ואשר החניה בו נעשית תמורת תשלום; ''קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח'' - קרקע תפוסה, המוחזקת בידי מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב או בזק, אם מתקיימים כל אלה: (1) שטח הקרקע התפוסה יחד עם השטח הבנוי המוחזקים בידי המפעל בתחום הרשות המקומית הוא 400 דונם לפחות; (2) השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזק בידי המפעל; לענין זה - ''שטח בנוי'' - לרבות סככות, מכלים, שנאים ומיתקנים; ''בזק'' - כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ''ב-1982. 2. כללים לחישוב שטח הנכס (א) חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע. (ב) לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2000 יראו את סך כל שטחו של נכס כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1999 זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח, שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ייתוסף לשטחו של בנין, לצורך הטלת ארנונה כללית, כל שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך השימוש בנכס, אם לא נכלל עדיין בחישוב השטח לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1999. 3. בנין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית מועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי - (1) בנין - לכל מטר רבוע, בהתחשב עם סוג הבנין, שימושו והמקום שבו הוא נמצא; (2) קרקע תפוסה - לכל מטר רבוע בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת או השימוש, או בשני המבחנים כאחד; (3) אדמה חקלאית - לכל מטר רבוע או דונם בהתחשב עם השימוש בה. 4. שינוי סיווג (א) מועצה לא תשנה סוג, סיווג או תת סיווג של נכס בשנת הכספים 2000 באופן המשפיע על סכום הארנונה המוטל בשל הנכס לפי תקנות אלה, אולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מקומית לשנות תת סיווג של נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם למקומו של הנכס, ובלבד שהסכום שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור, לא יעלה על הסכום החדש או על הסכום המרבי, לפי הנמוך. 5. סכום מזערי לארנונה הכללית (תיקון: תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד2, תשס''ה) הסכום המזערי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2000 (להלן - הסכום המזערי) לפי סיווג נכסים יהיה: בשקלים חדשים סוג הנכס למטר רבוע (1) מבנה מגורים 24.84 (2) משרדים, שירותים ומסחר 48.77 (3) בנקים וחברות ביטוח 331.59 (4) תעשיה 17.78 (5) בתי מלון 27.45 (6) מלאכה 32.92 (7) אדמה חקלאית 0.0070 (8) קרקע תפוסה 0.0083 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 0.0086 (10) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 5.30 (11) חניונים 1.02 (12) מבנה חקלאי 0.25 (13) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין בתוספת של 4.8% 6. סכום מרבי לארנונה הכללית (תיקון: תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד2, תשס''ה) הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים 2000 (להלן - הסכום המרבי), לפי סיווג נכסים יהיה: בשקלים חדשים סוג הנכס למטר רבוע (1) מבנה מגורים 85.01 (2) משרדים, שירותים ומסחר 272.32 (3) בנקים וחברות ביטוח 980.75 (4) תעשיה 117.36 (5) בתי מלון 103.05 (6) מלאכה 158.35 (7) אדמה חקלאית 0.48 (8) קרקע תפוסה 39.51 (9) קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 4.83 (9א) קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים 39.30 (10) חניונים 47.47 (11) מבנה חקלאי 32.38 (12) נכסים אחרים הסכום שהגיע כדין בתוספת של 4.8% 7. כללים לקביעת ארנונה כללית (א) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 2000 - (1) על מבנה מגורים, שאיננו בית אבות, תהיה בסכום החדש או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המרבי; (2) על בית אבות תהיה בסכום החדש, או בסכום המזערי, לפי הגבוה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המוטל בפועל בשנת הכספים 2000, באותו אזור על מבנה מגורים שאיננו בית אבות. (ב) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשנת הכספים 2000 בשל נכס אחר לא תפחת מן הסכום המזערי ולא תעלה על הסכום המרבי. (ג) הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית בשל נכס שאינו מבנה מגורים, ואינו נכס אחר תהיה בסכום החדש ובלבד שלא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי. 8. כללי עדכון על אף האמור בתקנה 7, עלה הסכום שהגיע כדין בשל נכס שאינו קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח ואינו בית אבות, על הסכום המרבי תוטל הארנונה הכללית בשל הנכס לשנת הכספים 2000 לפי הסכום שהגיע כדין. 9. אישור חריג (תיקון: תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד2, תשס''ה) (א) מועצה רשאית להטיל ארנונה בשנת הכספים 2000, שלא כאמור בתקנות 7 ו-8 בסכום שלא יעלה על הסכום המרבי - (1) באישור שר הפנים, או מי שהוא הסמיך לכך, בנכס מסוג מבני מגורים; (2) באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, בנכס שאינו מבנה מגורים. (ב) מועצה רשאית, באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, לשנות סוג סיווג או תת סיווג של נכס שלא כאמור בתקנה 4. (ג) בקשה לפי תקנות משנה (א) או (ב) תגיש הרשות המקומית עד כ''ד באדר ב' התש''ס (31 במרס 2000); לבקשה יצורף אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית על כך שהיא מוגשת בהתאם להוראות תקנות אלה. (ד) שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן אישור לפי תקנת משנה (א) או (ב). 10. נכס בתחום ועד מקומי לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידי הועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית. 11. אי הטלת ארנונה לא הוטלה בשנת הכספים 1999 ארנונה כללית על סוג נכס, תהיה הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה בסכום שלא יפחת מן הסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי. 12. שיעור ההנחה המרבי (תיקון: תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד2, תשס''ה) המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על 2 אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום כ''ד בשבט התש''ס (31 בינואר 2000). 13. תחולה תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים 2000. 1 ק''ת תש''ס, 270; ס''ח תשס''א, 227; תשס''ב, 198; תשס''ג, 386; תשס''ד, 128; תשס''ה, 367. 2 (א) סעיף 3 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003 (ס''ח תשס''ג, 386) קובע: ''3. הוראת שעה לשנת הכספים 2003 (א) בשנת הכספים 2003 יחולו, על אף האמור בכל דין, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (בפרק זה - תקנות הסדרים 2000), בשינויים המחויבים, ואולם - (1) בתקנה 1, בהגדרה ''הסכום החדש'', במקום ''בתוספת שיעור של 4.8 אחוזים'' יבוא ''בתוספת שיעור של 3.2 אחוזים''; (2) בתקנה 5, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (12), ייווסף 5.78% ממנו, ובפסקה (13), במקום ''4.8%'' יבוא ''3.2%''; (3) בתקנה 6, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (11), ייווסף 7.1% ממנו, ובפסקה (12), במקום ''4.8%'' יבוא ''3.2%''; (4) בתקנה 9(ג), במקום ''כ''ד באדר ב' התש''ס (31 במרס 2000)'' יבוא ''י' בתמוז התשס''ג (10 ביולי 2003)''; (5) בתקנה 12, במקום ''כ''ד בשבט התש''ס (31 בינואר 2000)'' יבוא ''א' בתמוז התשס''ג (1 ביולי 2003)''; (6) בכל מקום בתקנות הסדרים 2000, במקום ''הכספים 1999'' יבוא ''הכספים 2002'' ובכל מקום, במקום ''הכספים 2000'' יבוא ''הכספים 2003''. (ב) על אף האמור בכל דין - (1) החלטת מועצת רשות מקומית לענין ארנונה כללית לשנת 2003, שהתקבלה לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לתקנות הסדרים 2000 בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2003; תחילת תוקפה של החלטה כאמור יהיה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003); (2) לא קיבלה מועצת רשות מקומית החלטה כאמור בפסקה (1), תקבל או תתקן, ותפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2003, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הסדרים 2000 בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), עד יום ל' בסיון התשס''ג (30 ביוני 2003); תחילת תוקפה של החלטה כאמור יהיה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003); (3) לא פעלה מועצת רשות מקומית כאמור בפסקאות (1) או (2), יהיו סכומי הארנונה הכללית לשנת הכספים 2003 באותה רשות מקומית, הסכומים שקבעה הרשות לשנת הכספים 2002 בתוספת של 3.2% מהם. (ג) תחילתו של סעיף זה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003).'' (ב) סעיף 81 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס''ד-2004 (ס''ח תשס''ד, 128) קובע: ''81. ארנונה - הוראת שעה לשנת הכספים 2004 (א) בשנת הכספים 2004 יחולו, על אף האמור בכל דין, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (בפרק זה - התקנות), בשינויים המחויבים, ואולם - (1) בתקנה 1, בהגדרה ''משרדים, שירותים ומסחר'' - לפני המילים ''ולמעט בנקים וחברות ביטוח'' יקראו ''סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור, ובהגדרה ''הסכום החדש'' לא יקראו את המילים ''בתוספת שיעור של עד 2.5% ממנו''. (2) בתקנה 5, בפסקה (13), ובתקנה 6, הגדרה בפסקה (12), לא יקראו את המילים ''בתוספת של 4.8%''. (3) בתקנה 9(ג), במקום ''כ''ד באדר ב' התש''ס (31 במרס 2000)'' יקראו ''כ''ב באדר התשס''ד (15 במרס 2004)''; (4) בתקנה 12, במקום ''כ''ד בשבט התש''ס (31 בינואר 2000)'' יקראו ''ז' בטבת התשס''ד (29 בפברואר 2004)''; (5) בכל מקום בתקנות, במקום ''הכספים 1999'' יקראו ''הכספים 2003'' ובכל מקום, במקום ''הכספים 2000'' יקראו ''הכספים 2004)''. (ב) על אף האמור בכל דין - (1) החלטת מועצת רשות מקומית לענין הטלת ארנונה כללית לשנת 2004, שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2004; (2) מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן, ולפרסם החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2004, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א) עד יום ז' בשבט התשס''ד (30 בינואר 2004) תחילת תוקפה של החלטה או תיקון החלטה כאמור, ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004). (ג) החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום ז' באדר התשס''ד (29 בפברואר 2004).'' (ג) סעיף 26 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס''ה-2005 (ס''ח תשס''ה, 367) קובע: ''26. ארנונה - הוראת שעה לשנת הכספים 2005 (א) בשנת הכספים 2005 יחולו, על אף האמור בכל דין, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (בסעיף זה - התקנות), בשינויים המחויבים, ואולם - (1) בתקנה 1, בהגדרה ''משרדים, שירותים ומסחר'' - לפני ''ולמעט בנקים וחברות ביטוח'' יקראו ''סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור'', ובהגדרה ''הסכום החדש'' לא יקראו את המילים ''בתוספת שיעור של 4.8% ממנו; (2) בתקנה 5, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (12) ייווספו 5.578% ממנו, ובפסקה (13) לא יקראו את המילים ''בתוספת של 4.8%''. (3) בתקנה 6, לכל סכום הנקוב בפסקאות (1) עד (11) ייווספו 7.1% ממנו, ובפסקה (12) לא יקראו את המילים ''בתוספת 4.8%''; (4) בתקנה 9(ג), במקום ''כ''ד באדר התש''ס (31 במרס 2000)'' יקראו ''ט''ז באייר התשס''ה (25 במאי 2005)''; (5) בתקנה 12, במקום ''כ''ד בשבט התש''ס (31 בינואר 2000)'' יקראו ''י''ט באדר א' התשס''ה (28 בפברואר 2005)''; (ב) על אף האמור בכל דין - (1) החלטת מועצת רשות מקומית לענין הטלת ארנונה כללית לשנת 2005, שהתקבלה לפני פרסום חוק זה, בהתאם לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א), תעמוד בתוקפה בשנת הכספים 2005; (2) מועצת רשות מקומית רשאית לקבל או לתקן החלטה, בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2005, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות, בשינויים המפורטים בסעיף קטן (א) עד יום כ''ו בניסן התשס''ה (5 במאי 2005); תחילת תוקפה של החלטה או תיקון החלטה כאמור, ביום כ' בטבת התשס''ה (1 בינואר 2005). (ג) החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום ו' באייר התשס''ה (15 במאי 2005).'' ארנונהתקנותהסדרים במשק המדינהרשויות מקומיות