תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ''ה-1995

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות ''האגף'' - אגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה; ''גוף ציבורי'' - רשות מקומית או ארגון ציבורי החייבים בהסעת ילדים נכים למוסד חינוך; ''מפרט טכני'' - מפרט טכני להתקנת רכב בטיחותי לסוגיו שהוציא האגף, והמתעדכן מזמן לזמן בהתאם להתפתחויות טכניות בנושא, והמופקד לעיון הציבור במשרד האגף ובלשכות המחוזיות של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של המשרד; ''רכב בטיחותי'' - רכב להסעת ילדים נכים מאחד משני סוגים אלה: (1) רכב המתאים להסעת ילדים נכים הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו: (א) מתקן להרמת עגלת הנכים; (ב) אמצעי ריתום לכל נוסע במושב ולעגלות הנכים; (ג) רצפה שבה מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים; (ד) משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים; (ה) ידיות מרופדות במושבי הנכים; (ו) מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב; (ז) מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב; (ח) ציוד עזרה ראשונה; (ט) שתי דלתות לפחות; (י) אמצעי לקשר אף אם הוא נייד. (2) רכב המתאים להסעת ילדים נכים שאינם נזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו: (א) מושבים קבועים לנכים; (ב) אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב; (ג) משענות ראש בכל מושבי הרכב; ד) ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים; (ה) מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב; (ו) מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב; (ז) ציוד עזרה ראשונה; (ח) שתי דלתות לפחות; (ט) אמצעי לקשר, אף אם הוא נייד. 2. רישוי רכב בטיחותי (א) לא יירשם רכב בטיחותי לפי פקודת התעבורה, התשכ''א-1961, אלא אם כן נבדק בידי מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ''א-1961, וניתנה לגביו תעודה כי נתקיימו בו כל התנאים המפורטים לגבי כל אחד מסוגי הרכב הבטיחותי וכן התנאים שבמפרט הטכני. (ב) רכב בטיחותי יעמוד בדרישות המפרט הטכני המתאים לסוגו כפי שיירשם ברשיון הרכב. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. 1 ק''ת תשנ''ה, 704.תקנותהסעה בטיחותיתילד נכה / פעוט נכהנכותרכבקטינים