תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ''ז - 1987

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ''ז - 1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''התוספת להוראות'' - תוספת מן התוספות להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל''ג-1973, לפי הענין, שלפיה חייב היה נקנס לנהל את פנקסי חשבונותיו; ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כקבוע בתקנה 1(א)(1) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 2. עבירות מינהליות עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' בכל סימן שבתוספת היא עבירה מינהלית. 3. קנס מינהלי קצוב (א) לעבירה מינהלית יהיה קנס מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ב' בכל סימן שבתוספת. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א). (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת נוספת, יהיה פי שלושה של הקנס האמור בתקנת משנה (א). 4. תחולה (תיקון: תשס''א) הוראות תקנות אלה יחולו גם לענין סעיף 224א לפקודת מס הכנסה, סעיף 99 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ג-1963, סעיף 58 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961, סעיפים 117(א1), 119 ו-120 לחוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975, וסעיף 23 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי''ב-1952. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה - (1) לענין חלק ראשון בתוספת - (א) סימן א' - (1) סעיף 215, פסקאות (1) עד (5) לסעיף 216, וכן סעיף 218 - ביום ד' בתמוז התשמ''ז (1 ביולי 1987). (2) סעיפים 216(7) ו-219 - ביום י''א בטבת התשמ''ח (1 בינואר 1988). (ב) סימנים ב' ו-ג' לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה החל ביום ד' בתמוז התשמ''ז (1 ביולי 1987). (2) לענין חלק שני בתוספת - (א) סימן א' - (1) פסקאות (1), (2), (4), (6), ו-(7) לסעיף 117(א) וכן סעיף 118 - ביום ד' בתמוז התשמ''ז (1 ביולי 1987). (2) סעיף 117(א) (12) - ביום י''א בטבת התשמ''ח (1 בינואר 1988). (ב) סימן ב' - ביום ד' בתמוז התשמ''ז (1 ביולי 1987). 6. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ח) תוספת (תיקון: תשנ''א, תשנ''ב, תש''ס, תשס''א) חלק ראשון: מסים ישירים סימן א': פקודת מס הכנסה (להלן בסימן זה - הפקודה) טור א' טור ב' הסעיף בפקודה סכום הקנס או שיעורו בשקלים חדשים 1. 215 לענין - (1) סעיף 134 2,125 (2) סעיף 175(ב) 2,125 (3) סעיף 190א בגובה הניכוי שקוזז שלא כדין 2. 216 - (1) פסקאות (1), (2) או (3) 980 (2) פסקה (4) - אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו''ח הוא - (א) עד ששה חדשים 2,125 (ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים 4,250 (ג) עולה על שנים עשר חדשים 8,500 טור א' טור ב' הסעיף בפקודה סכום הקנס או שיעורו בשקלים חדשים (3) פסקה (5) 8,500 (4) פסקה (7) - 4,390 אדם הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי התוספת להוראות ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי התוספת להוראות, לא יותר מפעם בשנת מס פלונית 2,000 3. 10% 218 מסכום המס שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה - עד למועד הטלת הקנס. 4. 10% 219 מסכום המס שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם - עד למועד הטלת הקנס. סימן ב': חוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ג-1963 (להלן בסימן זה - החוק) 1. 98 (א) - 5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי (1) מי שחייב במס שבח הצמדה וריבית מהמועד שנקבע או במס רכישה (להלן בסימן למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, זה - מס) ובלא סיבה מספקת ואם לא נמסרה הצהרה - עד יום לא מסר במועד הצהרה הטלת הקנס, לפי המוקדם. כאמור בסעיף 73 לחוק (2) מי שפטור מתשלום מס 2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה בתוספת בלא סיבה מספקת לא מסר הפרשי הצמדה וריבית מיום המכירה עד במועד הצהרה כאמור יום מסירת ההצהרה, ואם לא נמסרה - בסעיף 73 לחוק עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם. סימן ג': חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961 (להלן בסימן זה - החוק) 1. 57(א) - 5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי (1) מי שחייב במס ובלא הצמדה וריבית מהמועד שנקבע סיבה מספקת לא מסר למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, במועד הצהרה כאמור ואם לא נמסרה - עד יום הטלת בסעיף 17 לחוק הקנס, לפי המוקדם. (2) מי שפטור מתשלום מס 2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה, ובלא סיבה מספקת, לא בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מסר במועד הצהרה לפי מיום המכירה עד יום מסירת סעיף 17 לחוק ההצהרה, ואם לא נמסרה - עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם. חלק שני: מסים עקיפים (תיקון: תש''ס, תשס''א) סימן א': חוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975 (להלן בסימן זה - החוק) 1. 117(א) - (1) פסקאות (1) או (2) 300 (2) פסקה (4) 500 (3) פסקה (6) - (א) עוסק זעיר 150 (ב) עוסק מורשה 300 (4) פסקה (7) - 2,000 (5) פסקה (12) - מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66 לחוק, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית 2,000 2. 118 - (1) לענין סעיף 88 - 300 (2) לענין תקנה 8(א) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל''ו-1976 - 200 סימן ב': פקודת המכס (להלן בסימן זה - הפקודה ותקנות המכס) (תיקון: תש''ס, תשס''א) בסימן זה - ''מס יבוא'' - מס ערך מוסף, מס קניה ומכס החלים על יבואם של טובין; ''עובד'' - איש צוות בכלי שיט או בכלי טיס או מי שמקום עבודתו הוא בתחום נמל או במסוף מעבר; ''פרט 7'' - פרט 7 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937; ''תייר'' - כמשמעותו בפרט 7; ''תקנות המכס'' - תקנות המכס, התשכ''ו-1965. טור א' טור ב' הסעיף או התקנה סכום הקנס או שיעורו בשקלים חדשים סעיף 22 25 תקנה 42 - (1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג 100% מסכום מסי היבוא לפי הוראות הפרק התשיעי אך לא פחות מ-300 לתקנות המכס (2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק 200% מסכום מסי היבוא התשיעי לתקנות המכס אך לא פחות מ-500 סימן ג': חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי''ב-1952 (להלן בסימן זה - החוק) (תיקון: תשס''א) טור א' טור ב' הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו בשקלים חדשים 1. 22(א)(6) לענין - (1) סעיף 5א לחוק והאיחור מהמועד להגשת הדוח לפי סעיף קטן (ג) או (ד) הוא - א. עד 3 חודשים 300 ב. מעל 3 חודשים 700 (2) סעיף 10(א)(3) וסעיף 10(ג) בהתייחס לסעיף 10(א)(3) 300 1 ק''ת תשמ''ז, 906; תשמ''ח, 1010; תשנ''א, 910; תשנ''ב, 708; תש''ס, 116; תשס''א, 135, 722. מיסיםתקנותקנסקנס מנהליעבירות מנהליות