תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עובדים זרים, התשנ''ב-1992

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עובדים זרים, התשנ''ב-1992 (תיקון: תשס''ט) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירות מינהליות (תיקון: תשס''ג, תשס''ט) עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 2 עד 4 ו-6 (ה) לחוק עובדים זרים, התשנ''א-1991 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית. 1א. הגדרות בתקנות אלה - ''לשכה פרטית'' - כהגדרתה בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי''ט-1959; ''מעסיק בפועל'' ו''קבלן כוח אדם'' - כהגדרתם בחוק. 2. קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס''ט) לעבירה המינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כלהלן: (1) ליחיד - (א) שלא במסגרת עסקו או משלח ידו - כקבוע לצדה בטור ג' בתוספת; (ב) במסגרת עסקו או משלח ידו - כקבוע לצדה בטור ד' בתוספת; (2) לתאגיד במסגרת עסקו או משלח ידו - כקבוע לצדה בטור ד' בתוספת; (3) על אף האמור בפסקאות ( 1) ו-( 2), נעברה העבירה בידי אדם שהוא קבלן כוח אדם או לשכה פרטית - יהיה הקנס כקבוע לצדה בטור ו' בתוספת. 3. עבירה חוזרת (תיקון: תשס''ט) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות יהיה כלהלן: (1) למי שאינו קבלן כוח אדם או לשכה פרטית - כקבוע לצדה בטור ה' בתוספת; (2) לקבלן כוח אדם או לשכה פרטית - כקבוע לצדה בטור ז' בתוספת. 4. עבירה נמשכת (תיקון: תשס''ט) נוסף על הקנס המינהלי הקצוב שנקבע בתקנה 2 - יהיה קנס של 500 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב-1) לחוק העבירות המינהליות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 2 ו3) טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה' עבירה חוזרת טור ו' טור ז' עבירה חוזרת הסעיף בחוק מהות העבירה הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי יחיד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי מי שאינו קבלן כוח אדם או לשכה פרטית ואינו יחיד כאמור בטור ג' הקנס בשקלים חדשים לעבירה חוזרת שנעברה על ידי מי שאינו קבלן כוח אדם או לשכה פרטית הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי קבלן כוח אדם או לשכה פרטית הקנס בשקלים חדשים לעבירה חוזרת שנעברה על ידי קבלן כוח אדם או לשכה פרטית 2(א)(1) או 4(א) העבדת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכוח חוק הכניסה לישראל והתקנות לפיו 5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 2(א)(2) או 4(ב) העבדת עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג לחוק 5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 2(ב)(2), ו-2 (ג) לעניין סעיף 1ג העבדת עובד זר בלי להתקשר עמו בחוזה עבודה בהתאם להוראות סעיף 1ג לחוק 750 5,000 5,000 5,000 10,000 2(ב)(3), 2(ג) או 4(ג) - לעניין סעיף 1ד(א) העבדת עובד זר בלי שהסדיר לעובד הזר ביטוח רפואי בהתאם להוראות סעיף 1ד(א) לחוק 5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה' עבירה חוזרת טור ו' טור ז' עבירה חוזרת הסעיף בחוק מהות העבירה הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי יחיד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי מי שאינו קבלן כוח אדם או לשכה פרטית ואינו יחיד כאמור בטור ג' הקנס בשקלים חדשים לעבירה חוזרת שנעברה על ידי מי שאינו קבלן כוח אדם או לשכה פרטית הקנס בשקלים חדשים לעבירה שנעברה על ידי קבלן כוח אדם או לשכה פרטית הקנס בשקלים חדשים לעבירה חוזרת שנעברה על ידי קבלן כוח אדם או לשכה פרטית 5. 2(ב)(3), 2(ג) או 4(ג) - לעניין סעיף 1ד(ג) ניכוי משכרו של העובד הזר סכום העולה על השיעור שנקבע בתקנות לפי סעיף 1ד(ג) לחוק 750 2,500 5,000 5,000 10,000 6. 2(ב)(4), 2(ג) או 4(ג) - לעניין סעיף 1ה(א) העבדת עובד זר בלי שהעמיד לשימושו מגורים הולמים בהתאם להוראות סעיף 1ה(א) לחוק 750 2,500 5,000 5,000 10,000 7. (ב)(4), 2(ג) או 4(ג) - לעניין סעיף 1ה(ב) ניכוי משכרו של העובד הזר סכום העולה על השיעור שנקבע בתקנות לפי סעיף 1ה(ב) לחוק 750 2,500 5,000 5,000 10,000 8. 2(ב)(5) אי-החזקת עותק של חוזה עבודה או תרגום לעברית ממנו או מסמכים נוספים במקום כאמור בסעיף 1ו לחוק או אי מסירת הודעה כאמור באותו סעיף 500 1,000 2,000 2,000 4,000 9. 2(ב)(7) אי-מסירה לעובד הזר של פירוט שכר העבודה ששולם לו והסכומים שנוכו מהשכר לפי הוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי''ח-1958 (להלן - חוק הגנת השכר) - 2,000 5,000 5,000 10,000 10. 2(ב)(8) העבדת עובד זר בלי להפקיד בעבורו בקרן או בחשבון בנק את מלוא כספי הפיקדון לפי הוראות סעיף 1יא לחוק 2,000 5,000 10,000 10,000 20,000 11. 2(ב)(9), 2(ג) - לעניין ניכוי משכר בניגוד להוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר ניכוי משכרו של העובד הזר בניגוד להוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר 750 2,500 5,000 5,000 10,000 12. 2א(א) הלנה של כדין 5,000 5,000 10,000 5,000 10,000 13. 3 תיווך שלא כדין 5,000 5,000 10,000 5,000 10,000 14. 3 אי-מילוי דרישת המפקח 5,000 5,000 10,000 5,000 10,000 6(ה) ק''ת תשנ''ב, 1166; תשנ''ז, 1094; תשס''ג, 868; תשס''ט, 134. תקנה 4 לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין) (תיקון והוראת שעה), התשס''ג-2003 (ק''ת תשס''ג, 868) קובעת לגבי תקנה 2: ''4. הוראת שעה בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד תום 3 שנים מיום התחילה, תיקרא תקנה 2(א) לתקנות העיקריות כאילו במקום ''בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים'' נאמר ''בתקנה 1, למעט לענין סעיף 2(א) לחוק, יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים, לענין סעיף 2(א) לחוק יהיה קנס מינהלי קצוב של 10,000 שקלים חדשים''. עובדים זריםתקנותקנסקנס מנהליעבירות מנהליות