תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס''א-2001

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על סעיף 104 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), לענין הפרה, כמתואר בטור ב' בתוספת, של סעיפי החוק כמפורט בטור א' בתוספת, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור - (1) מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - חוק העונשין) - לעבירות המינהליות שבפרטים (1) עד (6) ו-(9) בתוספת; (2) פי שלושה מן הקנס הקבוע בפסקה (1) - לעבירות המינהליות שבפרטים (7) ו-(8) בתוספת. (ב) הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי, יהיה בשיעור - (1) מחצית הקנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין - לעבירות המינהליות שבפרטים (1) עד (6) ו-(9) בתוספת; (2) כפל הקנס האמור בפסקה (1) - לעבירות המינהליות שבפרטים (7) ו-(8) בתוספת. (ג) הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע לעבירה; לענין זה, ''עבירה מינהלית חוזרת'' - כאמור בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ''ו-1986. 3. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 1 ו-2) סעיף החוק טור ב' מהות ההפרה (1) 28(ב) תיווך של סוכן ביטוח בענפי ביטוח שלא פורטו ברישיונו. (2) 40 פעולת מבטח לפי תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח לפי סעיף 16 לחוק, או שינוי תנאי ביטוח או דמי ביטוח ותשלומים אחרים, שהמבטח לא הגיש הודעה עליהם למפקח 10 ימים לפני הנהגת השינוי; הנהגת תכנית או שינוי כאמור בניגוד לצו שקבע השר לפי הסעיף האמור. (3) 42, 43, 44, 50 אי הגשת דוח למפקח בידי מבטח ישראלי, בידי מבטח חוץ או בידי סוכן ביטוח שהוא תאגיד, או אי מסירת ידיעה או מסמך למפקח בידי מבטח או סוכן ביטוח, או בידי דירקטור או מנהל עסקים שלהם במועד כנדרש. (4) 54 אי הפרדת חשבונות ונכסים של עסקי ביטוח חיים לביטוח משנה נפרד משאר ענפי הביטוח שהמבטח הורשה לעסוק בהם. (5) 55, 56 מתן תיאור מטעה ללקוח על עסקת ביטוח, בידי מבטח או סוכן ביטוח, או פרסום פרסומת מטעה בידיהם ובידי כל מי שפעל מטעמם, ביודעין, בפרסום המטעה. (6) 64 אי חיסול, בידי מבטח שרישיונו בוטל, של עסקי הביטוח שלו בישראל, בענף שלגביו בוטל הרישיון, או אי ציות של מבטח שרישיונו בוטל כאמור, להוראות המפקח שניתנו להבטחת עניני המבוטחים. (7) 32, 33 החזקת אמצעי שליטה מעל המותר, בלא היתר, או העברת אמצעי שליטה לנעבר שאין לו היתר כאמור. (8) 73 אי מתן ידיעות, פנקסים או כל תעודה אחרת שנדרשו לפי הסעיף, להבטחה או הקלה של ביצוע הוראות לפי סעיף 68 לחוק. (9) 100 שימוש במילה ''ביטוח'' או בכל מילה הנגזרת ממנה שלא בהיתר מאת המפקח, למעט שימוש על ידי בעל רישיון, או אי מחיקתה בניגוד להוראת המפקח. ק''ת תשס''א, 1061. התקנות פורסמו ביום 13.9.2001. תקנותקנסעבירות מנהליותקנס מנהליהמפקח על הביטוחפוליסה