תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ח-1997

תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ח-1997 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 לחוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הרשות המוסמכת שר המשפטים רשאי לקבוע שעובד מבין עובדי משרדו יהיה הרשות המוסמכת לקבל בקשות להעברת אסיר למדינת ישראל וממנה ולטפל בהן. 2. הודעה לאסיר זר (תיקון: תש''ס) (א) גזר בית משפט בישראל עונש מאסר על אדם שאיננו אזרח ישראלי (להלן - אסיר זר), ימסור לו מנהל בית הסוהר שבו הוא כלוא, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום כניסתו לבית הסוהר, הודעה על זכותו לפי החוק לבקש לשאת את עונשו במדינת אזרחותו; בעת מסירת ההודעה לאסיר הזר ימסור לו מנהל בית הסוהר טופס לפנייה לרשות המוסמכת כאמור בתקנה 3. (ב) העתק של הודעה כאמור בתקנת משנה (א), בציון מועד מסירתה לאסיר הזר, יישלח לרשות המוסמכת וזאת תודיע לנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת אזרחותו של האסיר הזר על מסירת ההודעה. (ג) הוחזק האסיר בבית מעצר משטרתי, ימסור לו מנהל בית המעצר הודעה כאמור בתקנת משנה (א), והוראות תקנות אלה יחולו עליו בשינויים המחויבים, וכל מקום בהן שנאמר בו ''מנהל בית הסוהר'' או ''בית הסוהר'', ''מנהל בית המעצר המשטרתי'' או ''בית מעצר משטרתי'' במשמע. (ד) הודעה לפי תקנת משנה (א) תהיה לפי טופס 1 שבתוספת; טפסים 1 עד 5 ונוסח החוק יהיו מתורגמים לאנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית. (ה) הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי אסיר זר שאין בין מדינת ישראל לבין מדינת אזרחותו אמנה להעברת אסירים לפי החוק. 3. פניית אסיר זר (א) פנייה של אסיר זר לרשות המוסמכת, בין במישרין ובין באמצעות אחר, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), תהיה לפי טופס 2 שבתוספת והיא תועבר, ללא דיחוי, לרשות המוסמכת; לפניית האסיר תצורף הסכמתו להעברה בהתאם לתקנה 4 והעתק מאושר של פסק הדין שבו הוטל העונש. (ב) היה האסיר קטין, פסול דין או מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי, רשאי לפנות במקומו קרוב משפחה, אפוטרופסו או האחראי על הטיפול בו; פנייה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 3 שבתוספת. (ג) מנהל בית הסוהר יצרף לבקשת האסיר הזר דו''ח שיכלול את אלה: פרטים בקשר לאסיר ולעונש שהוטל עליו בישראל, בציון תקופת העונש שכבר נשא האסיר, התנהגותו של האסיר בבית הסוהר, לרבות תסקיר מטעם עובד סוציאלי המכיר את האסיר, וכל מידע אחר הנחוץ כדי לקבוע אם נתקיימו התנאים להעברת אסיר מישראל כאמור בסעיף 13(א) לחוק; כן יציין מנהל בית הסוהר אם מתנהלת חקירה פלילית נגד האסיר או אם תלוי ועומד תיק פלילי נגדו, ולענין זה תצורף חוות דעת מטעם משטרת ישראל. (ד) הרשות המוסמכת תעביר את הבקשה של האסיר ואת דו''ח מנהל בית הסוהר, בצירוף המלצתה, לשר לבטחון הפנים כדי לקבל את עמדתו בקשר להעברת האסיר הזר; נידון האסיר הזר בשל עבירה כאמור בסעיף 4(ו) לחוק, תעביר הרשות המוסמכת העתק מהפנייה של האסיר או מטעמו גם לשר הבטחון כדי לקבל את עמדתו. 4. הסכמת אסיר זר (א) הסכמתו של אסיר זר להעברתו למדינת אזרחותו לפי החוק תינתן בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו נושא האסיר את עונשו, או בפני סוהר בכיר אחר שימונה על ידי נציב בתי הסוהר לענין חוק זה (להלן - הסוהר הממונה), לפי טופס 4 שבתוספת, שיהיה מתורגם לשפה המובנת לאסיר הזר. (ב) בטרם יתן האסיר הזר את הסכמתו להעברתו למדינת אזרחותו יסביר לו מנהל בית הסוהר או הסוהר הממונה, בשפה המובנת לאסיר, בעצמו או בעזרת מתורגמן, את כל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת אזרחותו של האסיר ייעשה בהתאם לדין הקיים במדינה האמורה בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל בישראל לענין זה יפסיק לחול עליו; (2) עם זאת, כל שינוי שיחול, לפי הדין בישראל, בעונש שהוטל על האסיר יובא לידיעתה של מדינת אזרחותו של האסיר כדי שזאת תקצר את תקופת המאסר של האסיר או תשחרר אותו בהתאם למה שייקבע בישראל; (3) הסכמתו של האסיר להעברה היא סופית ואין הוא רשאי לחזור בו לאחר נתינתה; (4) העברת האסיר למדינת אזרחותו מותנית בכך שמדינת ישראל ומדינת אזרחותו מסכימות להעברתו כאמור; (5) העברת האסיר למדינת אזרחותו תיעשה כשהאסיר נמצא במשמורת; (6) הוצאות ההעברה של האסיר למדינת אזרחותו, לרבות הוצאות ליוויו, לא יהיו על חשבון מדינת ישראל. (ג) היה האסיר הזר קטין או פסול דין, תינתן הסכמת אפוטרופסו לפי טופס 5 שבתוספת לאחר שהוסבר לו מה הם תנאי ההעברה כאמור בתקנת משנה (ב); טופס 5 יהיה מתורגם לשפה המובנת לאפוטרופסו של האסיר הזר. (ד) באסיר כאמור בסעיף 4(ד) לחוק, יאשר בכתב מי שאחראי על הטיפול באסיר שהעברת האסיר למדינת אזרחותו נעשית על דעתו. 5. ויתור על חיסיון רפואי ביקש אסיר זר לעבור למדינת אזרחותו בשל מצב בריאותו יוותר בכתב על החיסיון בקשר לתיקו הרפואי וימלא בטופס מתן הסכמתו את הספח המיועד לכך ויחתום עליו. 6. העברת הבקשה למדינה האחרת (א) הגיש אסיר זר לרשות המוסמכת בקשה להעבירו למדינת אזרחותו, תעביר הרשות המוסמכת עותק של הבקשה לנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של אותה מדינה; לבקשה תצורף עמדת מדינת ישראל בקשר להעברת האסיר. (ב) קיימת אמנה להעברת אסירים בין מדינת ישראל לבין מדינת אזרחותו של האסיר, תפעל הרשות המוסמכת בהתאם לאמור באמנה; לא קיימת אמנה כאמור, ומדינת ישראל מוכנה להעברת האסיר למדינת אזרחותו, רשאית הרשות המוסמכת לברר, באמצעות הצינורות הדיפלומטיים, אם המדינה האמורה מעוניינת בכריתת הסכם מיוחד עם מדינת ישראל לענין זה. (ג) נפתחה חקירה פלילית נגד האסיר הזר או תלוי ועומד נגדו הליך פלילי, תודיע זאת הרשות המוסמכת לאסיר הזר ולמדינת אזרחותו ותציין שהטיפול בבקשת האסיר יידחה עד לסיומם של הליכים אלה. (ד) הודיעה מדינת אזרחותו של האסיר שהיא מסכימה להעברתו, תעשה הרשות המוסמכת את הסידורים הנדרשים כדי להעמיד את האסיר לרשותה של אותה מדינה במקום הקבוע כתחנת כניסה לישראל; הודעה על ההסדר תימסר לשר המשפטים כדי שיתן צו להעברת האסיר כאמור בסעיף 13(ב) לחוק. 7. הודעה לאסיר ישראלי (א) נודע לנציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל (להלן - נציג ישראלי) שאזרח ישראלי נידון, במדינה שבה משמש הנציג או שאליה מאומן, לעונש מאסר (להלן - אסיר ישראלי), יבקר אותו וימסור לו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 21 ימים מהיום שנודע לו הדבר, הודעה על זכותו של האסיר הישראלי לפי החוק לבקש לשאת את עונשו בישראל; העתק של הודעה כאמור ישלח הנציג הישראלי בציון מועד מסירתה לאסיר הישראלי, לרשות המוסמכת. (ב) נבצר מהנציג הישראלי, במקרים מיוחדים, לבקר את האסיר כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להעביר את ההודעה בדרך אחרת; במקרה זה יבקר הנציג הישראלי את האסיר בהזדמנות האפשרית הראשונה כדי להחתימו על טופס ההודעה. (ג) מסר האסיר לנציג הישראלי שברצונו לשאת את עונשו בישראל, יעזור לו הנציג לפנות לרשויות המתאימות במדינה שבה הוטל העונש; כן יודיע הנציג הישראלי לרשות המוסמכת על רצונו של האסיר הישראלי. (ד) הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 6 שבתוספת; פניה של האסיר לרשות המוסמכת תהיה לפי טופס 7 שבתוספת. 8. הסכמתו של אסיר ישראלי (א) הסכמתו של אסיר ישראלי תינתן בהתאם לדין הנהוג במדינה שבה הוטל העונש. (ב) הנציג הישראלי יסביר לאסיר, בטרם יתן את הסכמתו להעברה לישראל, את התוצאות של הסכמה כאמור לפי דיני ישראל ויחתים אותו על אישור קבלת המידע האמור; הנציג הישראלי יסביר לאסיר את אלה: (1) העונש שעל האסיר לשאת בישראל הוא העונש שהוטל עליו במדינת כליאתו, למעט התקופה שכבר נשא; (2) המשך נשיאת העונש בישראל ייעשה בהתאם לדין הקיים בישראל לענין נשיאת עונש מאסר וקיצורו, והדין החל במדינה שבה הוטל העונש יפסיק לחול עליו; (3) עם זאת, כל ביטול או שינוי של העונש שייעשה במדינה שבה הוטל העונש, אשר הובא לידיעתם של שר המשפטים או של הרשות המוסמכת, יובא בחשבון בישראל בסמוך לקבלת מידע על ביטול או שינוי כאמור; (4) הסכמתו של האסיר להעברה היא סופית ואין הוא רשאי לחזור בו לאחר נתינתה; (5) העברת האסיר לישראל מותנית בכך שמדינת ישראל והמדינה שבה הוטל העונש מסכימות להעברתו כאמור; (6) העברת האסיר לישראל תיעשה כשהאסיר נמצא במשמורת; (7) הוצאות ההעברה של האסיר לישראל, לרבות הוצאות ליוויו, לא יהיו על חשבון מדינת ישראל. (ג) אישורו של האסיר על קבלת המידע לפי תקנה זו יינתן לפי טופס 8 שבתוספת; היה האסיר קטין או פסול דין יינתן האישור בידי אפוטרופסו לפי טופס 5 שבתוספת, בשינויים המחויבים. 9. טיפול בבקשה של אסיר ישראלי (א) קיבלה הרשות המוסמכת בקשה של אסיר ישראלי לעבור לישראל כדי לשאת בה את עונשו, תערוך את כל הבירורים הנדרשים כדי לבדוק אם נתמלאו לגבי האסיר התנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק; בין היתר תפנה הרשות המוסמכת למשרד הפנים כדי לבדוק את מועד תחילת אזרחותו של האסיר. (ב) הרשות המוסמכת תטפל בבקשה כאמור בתקנת משנה (א) אם היא כוללת פרטים אלה: פרטי זיהוי של האסיר הישראלי, פירוט העבירות שבשלהן הורשע, תאריך מתן פסק הדין שבו הורשע, פירוט העונש שהוטל עליו לרבות התקופה שהאסיר נשא במדינה שבה הוטל העונש ופירוט יתרת העונש שעליו לשאת בישראל; לבקשה יצורפו העתק מאושר של פסק הדין, אישור מרשות במדינה שבה הוטל העונש לגבי תקופת העונש שכבר נשא האסיר ויתרת העונש שעליו לשאת בישראל, וכן עמדת המדינה שבה הוטל העונש לגבי בקשתו של האסיר לשאת את יתרת עונשו בישראל. (ג) בסיום איסוף המידע לענין העברתו של האסיר הישראלי לישראל, תעביר הרשות המוסמכת את ענינו, בצירוף המלצתה, להחלטת השרים. (ד) החליטו השרים על אישור הבקשה תמסור הרשות המוסמכת הודעה על כך לאסיר הישראלי ולנציג הישראלי, למדינה שבה הוטל העונש ולנציב בתי הסוהר, כדי להסדיר את הליכי ההעברה של האסיר לישראל. (ה) הרשות המוסמכת, לאחר התייעצות עם נציב בתי הסוהר, תודיע למדינה שבה נמצא האסיר הישראלי את מועד בואו של סוהר ישראלי שיקבל אותו ויעבירו לישראל. (ו) הרשות המוסמכת תטפל בבקשה כאמור בתקנת משנה (א) בהקדם האפשרי. 10. צו של שר המשפטים צו של שר המשפטים להעברת אסיר ישראלי לנשיאת מאסרו בישראל לפי סעיף 8 לחוק או להעברת אסיר זר למדינת אזרחותו לפי סעיף 13(ב) לחוק יהיה לפי טופס 9 שבתוספת. 11. בקשה לבית המשפט לאשר נשיאת מאסר שהוטל מחוץ לישראל (א) הובא אסיר ישראלי לישראל יגיש היועץ המשפטי לממשלה, לא יאוחר משלושים ימים מיום בואו לישראל, בקשה לפי סעיף 10 לחוק (להלן - הבקשה) לבית המשפט המחוזי בירושלים. (ב) בבקשתו יצוינו פרטי האסיר, תאריך ומקום מתן פסק הדין, העונש שהוטל על האסיר, תקופת העונש שכבר נשא האסיר ויתרת העונש שעל האסיר לשאת בישראל; היה האסיר קטין, פסול דין או אדם המאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי, תפורט בבקשה גם דרך ביצוע העונש בישראל; לבקשה יצורף עותק מאושר של פסק הדין המרשיע שמבקשים לאכוף בישראל ומסמך מטעם רשויות המדינה שבה הוטל העונש, שבו נקבעה תקופת העונש שיש להפעיל בישראל. 12. הודעה על שינוי עונש המאסר (א) בוטל בישראל או קוצר מאסרו של אסיר זר שהועבר למדינת אזרחותו, תמסור הרשות שביטלה את המאסר או שקיצרה אותו, הודעה על כך לרשות המוסמכת ולשירות בתי הסוהר בסמוך לקבלת ההחלטה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלתה; הרשות המוסמכת תעביר הודעה על כך למדינה שבה מוחזר האסיר בבקשה שהאסיר ישוחרר מיד או שעונשו יקוצר, לפי הענין. (ב) הודעה של שר המשפטים על ביטול העונש שהוטל על אסיר ישראלי או על שינויו לפי סעיף 10(ב) לחוק, תימסר לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי הרשות המוסמכת בסמוך לאחר קבלת הידיעה מהמדינה שבה הוטל העונש ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת הידיעה; בית המשפט יורה בצו על שחרור האסיר או על קיצור עונשו בסמוך לאחר קבלת ההודעה מאת הרשות המוסמכת. 13. מרשם לענין העברת אסירים (א) שירות בתי הסוהר ינהל מרשם מיוחד של אסירים זרים שהורשעו בישראל והוטל עליהם עונש מאסר; במרשם יפורט כל הליך הקשור בביצוע החוק, ומועדי ההודעות על ביטול העונש או שינויו. (ב) שירות בתי הסוהר ינהל מרשם של אסירים ישראליים שהועברו לישראל על פי החוק ובו יפורטו כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א). 14. בקשה להעביר אסיר זר דרך ישראל (א) הוגשה לרשות המוסמכת בקשה של מדינה זרה להעביר אסיר דרך מדינת ישראל, תעבירה הרשות לשר הפנים לטיפול כאמור בסעיף 15 לחוק. (ב) הועברה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) במישרין לשר הפנים, יודיע על כך שר הפנים לרשות המוסמכת; כן יודיע שר הפנים על המשך טיפולו בבקשה לפי תקנה זו. (ג) הרשות המוסמכת תנהל רישום של בקשות לפי תקנה זו אשר יכלול את כל הפרטים הקשורים בביצועה. 15. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים לאחר פרסומן. תוספת טופס 1 (תקנה 2(ד)) אל: שם האסיר הזר הודעה לאסיר זר בדבר זכותו לשאת את עונשו בארץ אזרחותו אני מודיע לך בזה שלפי הוראות חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996, שהעתק ממנו מצ''ב, הנך רשאי לפנות לרשות המוסמכת לפי הכתובת הנקובה בטופס הפניה כדי לבקש את העברתך למדינת אזרחותך לשם המשך ריצוי עונש המאסר שהוטל עליך במדינת ישראל. העברתך למדינת אזרחותך מותנית בכך ששר המשפטים והשר לבטחון הפנים יסכימו להעברתך; אם הורשעת בעבירה נגד בטחון המדינה או נשפטת לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט''ו-1955, תידרש להעברתך גם הסכמתו של שר הבטחון. העברתך למדינת אזרחותך מותנית בכך שמדינת אזרחותך תסכים להעברה בהתאם להסכם לענין זה הקיים בין מדינת ישראל לבין המדינה האמורה; אם לא קיים הסכם בין שתי המדינות, מותנית העברתך בכך ששתי המדינות יסכימו לכרות הסכם מיוחד לענין זה. אלה תנאי ההעברה: (א) אתה אזרח של המדינה שאליה אתה מבקש לעבור ומתגורר שם דרך קבע; (ב) מתן הסכמתך בכתב וכן הסכמתן של שתי המדינות הנוגעות בדבר; (ג) קיימות נסיבות המצדיקות את נשיאת המאסר במדינת אזרחותך; (ד) המעשה שבשלו הוטל עונש המאסר בישראל מהווה עבירה במדינת אזרחותך אילו נעשה שם; (ה) תשלום הוצאות ההעברה ייעשה על ידך או על ידי גורם אחר ולא על ידי מדינת ישראל. 5. שר המשפטים והשר לבטחון הפנים רשאים לפטור אותך מהתנאים המפורטים בפסקה 4(א) ו-(ד). 6. עליך לדעת שלאחר העברתך למדינת אזרחותך תישא את יתרת העונש שהוטל עליך בישראל בהתאם לדין הקבוע לענין זה במדינת אזרחותך, לרבות הוראות לענין קיצורו של העונש. 7. עליך גם לדעת כי אם יבוטל או יקוצר בישראל המאסר שהוטל עליך, תועבר הודעה על כך למדינת אזרחותך, כדי שהעונש ישונה בהתאם. 8. מצורפים בזה חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996, טופס לפנייה לרשות המוסמכת, אף הוא מתורגם לשפות האמורות, וכן עותק האמנה בין מדינת ישראל לבין מדינת האזרחות (יצורף אם קיימת). שם וחתימת מנהל בית הסוהר/מנהל בית המעצר אישור קבלת ההודעה אני הח''מ מאשר בזה שבתאריך שם ופרטי הזיהוי של האסיר הזר נמסרה לי הודעה לענין חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996, בידי שם של מוסר ההודעה תאריך חתימתו של האסיר הזר טופס 2 (תקנה 3(א)) פנייה של אסיר זר לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל לכבוד הרשות המוסמכת לפי חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996 משרד המשפטים ת.ד. 1087 ירושלים 91010 א./ג.נ., אני הח''מאזרח מדינת פרטי הזיהוי של האסיר הזר שם המדינה (שם ומספר דרכון או תעודה מזהה אחרת) המתגורר דרך קבע במדינה האמורה לפי המען שם הרחוב, מס' הבית, שם העיר והאזור פונה אליכם בבקשה לאשר לי לעבור למדינת אזרחותי כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי בישראל. ואלה פרטי הרשעתי: בתאריך הרשיע אותי בית משפט השלום/המחוזי3 ב............... בתיק פלילי מס'...... והטיל עלי עונש מאסר לתקופה שלשנים. באותו תיק פלילי בית המשפט הטיל עלי/לא הטיל-4 עלי עונש נוסף/פיצוי לקרבן העבירה5 כפי שאפרט כאן:.............. אני מצרף לבקשתי את הסכמתי כפי שניתנה בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו אני נושא את עונשי ואת התייחסותו של האחראי על הטיפול בי6. תאריך חתימת האסיר ספח (אם הבקשה מוגשת בשל מצב בריאותו של האסיר עליו למלא גם את הספח) אני הח''מ מוותר בזה על החיסיון הרפואי פרטי הזיהוי של האסיר בקשר לבקשה לעבור למדינת אזרחותי בשל מצב בריאותי, כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי בישראל, שהגשתי לרשות המוסמכת. תאריך חתימת האסיר 3 סמן לפי הענין. 4 סמן לפי הענין. 5 סמן לפי הענין. 6 למילוי אם האסיר מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי והוא אינו פסול דין. טופס 3 (תקנה 3(ב)) פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת כדי לבקש את העברתו למדינת אזרחותו לשם נשיאת ותרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל לכבוד הרשות המוסמכת לפי חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז1996 משרד המשפטים ת.ד. 1087 ירושלים 91010 א./ג.נ., אני הח''מ קרוב משפחה/אפוטרופסו/ פרטי הזיהוי של מגיש הבקשה אחראי לטיפולו-7 של האסיר שהוא אזרח של פרטי הזיהוי של האסיר מדינת פונה אליכם בבקשה לאשר לאסיר לעבור למדינת שם המדינה אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל. ואלה פרטי הרשעתו: בתאריך הורשע בבית משפט השלום/המחוזי ב............... בתיק פלילי מס'...... והוטל עליו עונש מאסר לתקופה שלשנים. אני מצרף לבקשתי את הסכמתו של האפוטרופוס של האסיר8 כפי שניתנה בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו האסיר נושא את עונשו ואת התייחסותו של האחראי על טיפולו-9. תאריך חתימת הפונה טופס 4 (תקנה 4(א)) הסכמתו של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו אני הח''מ לאחר שהוסברה לי המשמעות שם ופרטי הזיהוי של האסיר הזר המשפטית של העברתי למדינת אזרחותי כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי בישראל, נותן בזה את הסכמתי מדעת והסופית להעברה כאמור ואני מסכים לכל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת אזרחותי ייעשה בהתאם לדין הקיים במדינה האמורה בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל בישראל לענין זה יפסיק לחול עלי; (2) עם זאת, אם יבוטל או יקוצר בישראל המאסר שהוטל עלי, תועבר הודעה על כך למדינת אזרחותי כדי שזאת תבטל או תקצר את תקופת המאסר בהתאם למה שייקבע בישראל; (3) הסכמתי להעברה היא סופית ואין אני רשאי לחזור בי לאחר נתינתה; (4) העברתי למדינת אזרחותי מותנית בכך ששתי המדינות הנוגעות בדבר יסכימו להעברתי; 7 סמן לפי הענין. 8 למילוי אם האסיר הזר קטין או פסולדין. 9 למילוי אם האסיר מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי והוא אינו פסול דין. (5) העברתי למדינת אזרחותי תיעשה כשאני נמצא במשמורת; (6) מדינת ישראל רשאית לדחות את העברתי למדינת אזרחותי כל עוד לא יכוסו או יובטח כיסוי של הוצאות העברתי, לרבות הוצאות הליווי שלי. תאריך חתימת האסיר הזר אישור מתן ההסבר וחתימת האסיר אני הח''מ הסברתי בתאריך .............. לאסיר שמו ותפקידו של נותן האישור את המשמעות המשפטית של מתן הסכמתו להעברה פרטי הזיהוי של האסיר למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל. לאחר קבלת ההסבר נתן האסיר את הסכמתו בכתב לכך לפי הטופס הזה שעליו הוא חתם בפני. תאריך חתימת נותן ההסבר ומאשר חתימת האסיר טופס 5 (תקנה 4(ג)) הסכמה בשם אסיר זר שהוא קטין או פסול דין להעברתו למדינת אזרחותו אני הח''מ הפועל כאפוטרופסו שם ופרטי הזיהוי של אפוטרופסו של האסיר הזר של האסיר שהוא שם ופרטי הזיהוי של האסיר קטין/פסול דין10 המשמעות המשפטית של העברת האסיר למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל, נותן בזה את הסכמתי מדעת והסופית להעברה כאמור והנני מסכים לכל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת אזרחותו של האסיר ייעשה בהתאם לדין הקיים במדינה האמורה בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל בישראל לענין זה יפסיק לחול עליו; (2) עם זאת, אם יבוטל או יקוצר בישראל המאסר שהוטל על האסיר, תועבר הודעה למדינת אזרחותו כדי שזאת תבטל או תקצר את תקופת המאסר בהתאם למה שייקבע בישראל; (3) הסכמתי להעברה היא סופית ואין אני רשאי לחזור בי לאחר נתינתה; (4) העברתו של האסיר למדינת אזרחותו מותנית בכך ששתי המדינות הנוגעות בדבר יסכימו להעברתו; (5) העברתו של האסיר למדינת אזרחותו תיעשה כשהוא נמצא במשמורת; (6) מדינת ישראל רשאית לדחות את העברתי למדינת אזרחותי כל עוד לא יכוסו או יובטח כיסוי של הוצאות העברתי, לרבות הוצאות הליווי שלי. תאריך חתימת האפוטרופוס אישור מתן ההסבר וחתימת האפוטרופוס אני הח''מ הסברתי בתאריך .............. למר/גב' שמו ותפקידו של נותן האישור את המשמעות המשפטית של מתן הסכמתו פרטי הזיהוי של האפוטרופוס להעברה למדינת אזרחותו של האסיר הזר כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל. לאחר קבלת ההסבר נתן האפוטרופוס את הסכמתו בכתב לכך בשם האסיר לפי הטופס הזה שעליו הוא חתם בפני. תאריך חתימת נותן ההסבר ומאשר חתימת האסיר טופס 6 (תקנה 7(ד)) אל: שם האסיר הישראלי הודעה בדבר זכותו של אסיר ישראלי לשאת את עונשו במדינת ישראל 1. אני מודיע לך בזה שלפי הוראות חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז1996 (להלן - החוק), הנך רשאי לפנות לשלטונות בית הסוהר/לגורם אחר11 כדי לבקש את העברתך למדינת ישראל לשם המשך ריצוי עונש המאסר שהוטל עליך ב..................... שם המדינה 2. העברתך למדינת ישראל מותנית בהסכמתך לכך וכן בהסכמתם של שר המשפטים והשר לבטחון פנים בישראל ושל המדינה שבה הוטל עליך העונש. 3. העברתך למדינת ישראל מותנית גם בכך שקיים בענין זה הסכם בין מדינת ישראל לבין המדינה שבה הוטל העונש; אם לא קיים הסכם בין שתי המדינות, מותנית העברתך בכך ששתי המרינות יסכימו לכרות הסכם מיוחד לענין זה. 4. אלה תנאי ההעברה: (א) בעת שעברת את העבירה היית אזרח ישראלי ואתה מתגורר דרך קבע בישראל; (ב) מתן הסכמתך בכתב וכן הסכמתן של שתי המדינות הנוגעות בדבר; (ג) קיימות נסיבות המצדיקות את נשיאת המאסר במדינת ישראל; (ד) המעשה שבשלו הוטל עונש המאסר מהווה עבירה לפי דיני מדינת ישראל אילו נעשה שם. (ה) תשלום הוצאות ההעברה, לרבות הוצאות הליווי שלך, יהיו על חשבונך או על חשבון גורם אחר ולא על חשבון מדינת ישראל. (ו) לא תישמע בישראל טענה השוללת את כשרותו או את תוקפו של פסק הדין שלפיו הוטל עליך העונש. 5. שר המשפטים והשר לבטחון הפנים רשאים לפטור אותך מהתנאים המפורטים בסעיף 4(א) (ד) ו-(ה). 6. עליך לדעת שלאחר שתעבור למדינת ישראל תשא את יתרת העונש שהוטל עליך בהתאם לדין הקבוע לענין נשיאת עונש מאסר וקיצורו במדינת ישראל, לרבות לענין קיצורו של העונש. 7. עם זאת, עליך לדעת כי אם יבוטל או יקוצר העונש במדינה שבה הוא הוטל, והודעה על כך תימסר לשר המשפטים או לרשות המוסמכת, יבוטל או יקוצר עונשך בישראל בהתאם. 8. מצורף בזה עותק של החוק וכן עותק של האמנה שבין מדינת ישראל לבין המדינה שבה הוטל העונש (אם קיימת). תאריך שם וחתימת הנציג הישראלי אישור קבלת ההודעה אני הח''מ מאשר בזה שבתאריך נמסרה שם ופרטי הזיהוי של האסיר לי הודעה לענין חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996 על ידי שם של מוסר ההודעה במעמד זה הודעתי לו שברצוני/שאין ברצוני12 לבקש את העברתי לישראל. תאריך חתימתו של האסיר 10 סמן לפי הענין. 11 סמן לפי הענין. 12 סמן לפי הענין. טופס 7 (תקנה 7(ד)) פניה של אסיר ישראלי לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו במדינה אחרת לכבוד הרשות המוסמכת לפי חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996 משרד המשפטים ת.ד. 1087 ירושלים 91010 א./ג.נ., אני הח''מ אזרח מדינת ישראל מתאריך....... פרטי הזיהוי של האסיר הישראלי (שם ומספר דרכון או תעודה מזהה אחרת) המתגורר דרך קבע במדינת ישראל לפי המען שם הרחוב, מס' הבית, שם העיר והאזור פונה אליכם בבקשה לאשר לי לעבור למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי במדינת ואלה פרטי הרשעתי: בתאריך הרשיע אותי בית משפט השלום/המחוזי13 ב ........... בתיק פלילי מס'......... והטיל עלי עונש מאסר לתקופה של........ שנים. באותו תיק פלילי בית המשפט הטיל עלי/לא הטיל-14 עלי עונש נוסף/פיצוי לקרבן העבירה15 כפי שאפרט כאן: אני מצרף לבקשתי את הסכמתי כפי שניתנה בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו אני נושא את עונשי ואת התייחסותו של האחראי על הטיפול בי16. תאריך חתימת האסיר ספח (אם הבקשה מוגשת בשל מצב בריאותו של האסיר עליו למלא גם את הספח) אני הח''מ...................................... מוותר בזה על החיסיון הרפואי בקשר פרטי הזיהוי של האסיר לבקשה לעבור למדינת ישראל בשל מצב בריאותי, כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי ב............... ,שהגשתי לרשות המוסמכת. שם המדינה תאריך חתימת האסיר 13 סמן לפי הענין. 14 סמן לפי הענין. 15 סמן לפי הענין. 16 למילוי אם האסיר מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי והוא אינו פסול דין. טופס 8 (תקנה 8(ג)) הסכמתו של אסיר ישראלי להעברתו לישראל לנשיאת יתרת מאסרו, לאחר קבלת מידע על המשמעות המשפטית של העברה זו אני הח''מ, לאחר שהוסברה לי המשמעות שם ופרטי הזיהוי של האסיר הישראלי המשפטית של העברתי למדינת ישראל כדי לשאת בה את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי ב נותן בזה את הסכמתי מדעת והסופית שם המדינה להעברה כאמור ואני מסכים לכל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת ישראל יהיה בהתאם לדיני העונשין של ישראל בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל במדינה שבה הוטל העונש יפסיק לחול עלי: (2) עם זאת, אם בוטל או קוצר המאסר במדינה שבה הוטל, והדבר הובא לידיעתם של שר המשפטים או של הרשות המוסמכת, יודיע על כך שר המשפטים לבית המשפט לשם שינוי צו המאסר; (3) הסכמתי להעברה היא סופית ואין אני רשאי לחזור בי לאחר נתינתה; (4) העברתי למדינת ישראל מותנית בכך ששתי המדינות הנוגעות בדבר יסכימו להעברתי; (5) העברתי למדינת ישראל תיעשה כשאני נמצא במשמורת; (6) מדינת ישראל רשאית לדחות את העברתי למדינת אזרחותי כל עוד לא יכוסו או יובטח כיסוי של הוצאות העברתי, לרבות הוצאות הליווי שלי. (7) לא אשמיע בישראל כל טענה השוללת את כשרותו או את תוקפו של פסק הדין שלפיו הוטל עלי העונש. תאריך חתימת האסיר הישראלי אישור מתן ההסבר וחתימת האסיר אני הח''מ הסברתי בתאריך לאסיר שמו ותפקידו של נותן האישור את המשמעות המשפטית של מתן הסכמתו פרטי הזיהוי של האסיר להעברה למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל. לאחר קבלת ההסבר אישור האסיר בכתב הן את קבלת ההסבר הן את הסכמתו להעברה, לפי טופס זה שעליו הוא חתם בפני. תאריך חתימת נותן ההסבר ומאשר חתימת האסיר טופס 9 (תקנה 10) צו להעברת אסיר ישראלי למדינת ישראל לפי סעיף 8 לחוק/ צו להעברת אסיר זר למדינת אזרחותו לפי סעיף 13(ב) לחוק17 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז-1996 / בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ''ז18-1996, ולאחר שהתמלאו התנאים להעברת אסיר ישראלי למדינת ישראל כדי שישא בה את יתרת מאסרו/אסיר זר למדינת אזרחותו כדי שישא בה את יתרת מאסרו-19, אני מצווה לאמור: (1) יובא לישראל ממדינת פרטי הזיהוי של האסיר הישראלי שם המדינה במשמורת חוקית ויישאר במשמורת עד לתחילת נשיאת מאסרו בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק. (1)20 יועבר במשמורת למדינת אזרחותו פרטי הזיהוי של האסיר הזר שם המדינה כדי שישא שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל. (2) האסיר הישראלי/הזר21 הורשע בתיק פלילי מס' בבית משפט שלום/מחוזי/אחר22 ב מקום מושבו של בית המשפט בישראל או במדינה האחרת בתאריך בשל מהות העבירה לפי הדין בישראל/מהות העבירה לפי הדין הזר23 ונידון לתקופת מאסר של; האסיר נשא תקופת המאסר שנקבעה בפסק הדין עד לתאריך צו זה ונשאר לו לשאת במדינת תקופת המאסר שנשא האסיר אזרחותו-24 יתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת במדינת אזרחותו-25 (3) צו זה יבוצע בידי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל''ב-261971. ניתן בתאריך שר המשפטים 17 בחר את המתאים. 18 בחר את המתאים. 19 בחר את המתאים. 20 בחר כשמדובר בהעברת אסיר זה. 21 בחר את המתאים. 22 בחר את המתאים. 23 בחר את המתאים. 24 בחר את המתאים. 25 בחר את המתאים. 26 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459. 1 ק''ת תשנ''ח, 60; תש''ס, 54. תקנותאסיריםבית סוהר / כלא