תקנות העובדים הסוציאליים (תפקיד שרשאי לעסוק בו גם מי שאינו עובד סוציאלי), התשס''ט-2009

תקנות העובדים הסוציאליים (תפקיד שרשאי לעסוק בו גם מי שאינו עובד סוציאלי), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(א) ו-61 (א) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ''ו-1996, ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית, אני מתקין תקנות אלה: 1. תפקידים ומשרות גם למי שאינו עובד סוציאלי תפקידים ומשרות המפורטים להלן, אשר רק בחלקם הם עיסוק בעבודה סוציאלית, יהיה רשאי לעסוק בהם גם מי שאינו עובד סוציאלי: (א)במשרד הרווחה- (1) מנהל האגף לשירותים אישיים וחברתיים; (2) מנהל אגף (שירותי תקון); (3) מנהל אגף (השירות למפגר); 4) מנהל מעון בחסות הנוער; (5) מנהל מעון לטיפול באדם המפגר; (6) מנהל רשות חסות הנוער (ממונה על המעונות). 2. ביטולתקנותעובדים סוציאליים