תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס''ט-2009

תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34א ו-66 לחוק העמותות, התש''ם-1980 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''דרגה'' - כמפורט בתוספת הראשונה; ''החזר הוצאות'' - מראש או בדיעבד, לפי העניין; ''מחזור'' - כהגדרתו בסעיף 34 ב לחוק. 2. גמול מרבי (א) עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות אלה, כי ישולם ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול והחזר הוצאות; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם עמותה ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, לא יעלה על הקבוע בתקנות אלה. (ב) יושב ראש ועד, חבר ועד או חבר ועדת ביקורת לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנות אלה. 3. גמול ליושב ראש ועד, ולחבר ועדת ביקורת בעבור השתתפות בישיבות (א) עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובאישור מראש של האסיפה הכללית, כי ישולם ליושב ראש הוועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול בעבור השתתפות בישיבות הוועד, ועדותיו הקבועות או ישיבות ועדת הביקורת, לפי העניין; קבעה העמותה כאמור, רשאית היא לשלם ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, גמול שלא יעלה על המפורט בתוספת השניה, לפי העניין, והכל בהתאם לדרגת העמותה; גמול כאמור ישולם לפי מספר ישיבות הוועד, ועדותיו הקבועות או ישיבות ועדת ביקורת, לפי העניין, שבהן השתתף. (ב) לא ישולם גמול כאמור בתקנה זו בעד השתתפות ביותר ממספר הישיבות המרבי לשנה הנקוב בתוספת השלישית. (ג) עלה המספר של ישיבות הוועד או ועדותיו הקבועות שבהן השתתף יושב ראש הוועד או חבר הוועד, או של ישיבות ועדת ביקורת שבהן השתתף חבר ועדת ביקורת, על מספר הישיבות השנתי כמפורט בתוספת השלישית, בשל נסיבות הנוגעות לפעילות מיוחדת של העמותה לקידום מטרותיה, רשאית היא לשלם גמול לפי מספר הישיבות בפועל, ובלבד שנתקבל לכך אישור האסיפה הכללית וכן שמספר הישיבות אינה עולה על 150% ממספר הישיבות המפורטת בתוספת השלישית. 4. גמל ליושב ראש הוועד עמותה שלא מכהן בה מנהל כללי רשאית, באישור האסיפה הכללית, לקבוע כי ליושב ראש הוועד ישולם גמול שנתי בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, כמפורט בתוספת הרביעית בהתאם לדרגת העמותה; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות אלה. 5. החזר הוצאות ישיבה (תיקון: תשס''ט) (א) גמול כאמור בתקנה 3 או 4, לפי העניין, כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד, לחבר הוועד או לחבר ועדת הביקורת בקשר להשתתפותו בישיבה; ואולם רשאית עמותה לשלם ליושב ראש הוועד, לחבר הוועד או לחבר ועדת הביקורת החזר הוצאות נסיעה שהוציא בפועל לצורך השתתפות באותה ישיבה אם מתקיים אחד מאלה: (1) הישיבה מתקיימת בארץ מגוריו והוא מתגורר במרחק העולה על 40 ק''מ ממקום קיום הישיבה; לעניין זה, תקבע האסיפה הכללית, אחת לשנה, טבלת סכומים שלפיה ישולם החזר הוצאות נסיעות כאמור, וזאת, בשים לב להחזר הוצאות הנסיעה המקובל בשירות המדינה; (2) הוא אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ''ח-1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו. (ב) עמותה בדרגה 4 ומעלה - (1) שיותר משליש מחברי הוועד שלה אינם תושבי ישראל, רשאית, באישור מראש של האסיפה הכללית, לשלם ליושב ראש הוועד ולחברי הוועד החזר הוצאות נסיעה ושהייה בפועל, בעד ישיבת ועד אחת בשנה שהתקיימה מחוץ לישראל ואם יותר ממחצית מחברי הוועד שלה אינם תושבי ישראל, רשאית לשלם החזר הוצאות כאמור לשתי ישיבות ועד בשנה; (2) רשאית לשלם לחבר ועד שאינו תושב ישראל החזר הוצאות נסיעה ושהייה שהוצאו בפועל לצורך השתתפות בישיבת ועד בישראל; (3) החזר הוצאות נסיעה ושהייה כאמור בתקנת משנה זו ישולמו לפי טבלת סכומים שתקבע האסיפה הכללית, לעניין זה, אחת לשנה, וזאת, בשים לב להחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה בעניינים אלה. (ג) החליטה עמותה כי ישולם גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, בסכום נמוך יותר מהקבוע בתקנות אלה או שלא ישולם גמול בכלל, רשאית העמותה לשלם ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, החזר הוצאות, בהתאם לנהלים ולכללים שקבעה האסיפה הכללית ובהתאם למספר הישיבות שבהן השתתף ובשים לב להוצאות שהוציא בפועל, ובלבד שסך כל התשלום לפי תקנת משנה זו יחד עם הגמול שמשולם לפי תקנות אלה, לא יעלה על התשלום המרבי שניתן לשלם לאותו אדם לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) ותקנה 3. 6. החזר הוצאות לחבר ועד וליושב ראש ועד (תיקון: תשס''ט) (א) נוסף על האמור בתקנות 3 עד 5, לפי העניין, רשאית עמותה לשלם לחבר ועד או ליושב ראש הוועד, את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או את הוצאות הנסיעה והשהייה שלו מחוץ לישראל, לצורך פעילותו לקידום מטרותיה של העמותה, ובלבד שנתקיימו כל אלה: (1) הוועד החליט מראש, באישור ועדת הביקורת, על סוגי הפעילויות שיבצע אותו חבר ועד או יושב ראש הוועד בעבור העמותה; ואולם לא נדרשת החלטה כאמור לגבי יושב ראש ועד המקבל גמול לפי תקנה 4; 2) תשלום ההוצאות בפועל אושר בידי הוועד; (3) ההוצאות הן סבירות בנסיבות העניין, בשים לב להחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה והן ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע הפעילות האמורה במישרין, והכל, לפי כללים ונהלים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה לעניין זה; (4) חבר הוועד או יושב ראש הוועד, דיווח, בהקדם האפשרי, לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה בעבור העמותה וכן הוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות כאמור. (ב) עמותה בדרגה 5 או עמותה שאינה משלמת גמול ליושב ראש הוועד או לחברי הוועד לפי תקנות אלה, רשאית לשלם, לפי תקנת משנה (א), גם הוצאות אחרות של יושב ראש הוועד או של אותו חבר ועד, לגבי פעילות כאמור בתקנת משנה (א), נוסף על תשלום הוצאות הנסיעה או הוצאות הנסיעה והשהייה, לפי העניין. 7. עדכון סכומים (תיקון: תשס''ט) (א) הסכומים המפורטים בתוספות ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה החל ב-1 בינואר 2010 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים. (ג) בתקנה זו - ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולגבי השינוי ב-1 בינואר 2010 - המדד שפורסם לחודש יולי 2009; ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 8. סיג לתחולה תקנות אלה לא יחולו - (1) על עמותה שחל עליה חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975, לפי הוראות סעיף 60 לחוק האמור, ויחולו על עמותה כאמור תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ''ד-1994, בשינויים המחויבים; (2) מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש ועד, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה אושר מכוח סמכות על פי דין. 9. שמירת דינים בלי לגרוע מהוראות לפי כל דין החלות על עמותה, תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 1) דרגת העמותה מחזור במיליוני שקלים חדשים דרגה עד 10 1 מעל 10 עד 25 2 מעל 25 עד 50 3 מעל 50 עד 100 4 מעל 5 100 5 תוספת שניה (תקנה 3(א)) גמול ישיבה ליושב ראש ועד, חבר ועד וחבר ועדת ביקורת גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת גמול ישיבה ליושב ראש ועד דרגה בשקלים חדשים בשקלים חדשים 1 505 555 2 605 675 3 805 1,030 4 990 1,230 5 1,200 1,435 תוספת שלישית (תקנה 3(ב) ו-(ג)) מספר ישיבות מרבי בשנה ועדות קבועות של הוועד ועד ועדת ביקורת 8 12 12 תוספת רביעית (תקנה 4) גמול שנתי ליושב ראש ועד גמול דרגה בשקלים חדשים 1 15,000 2 21,115 3 41,235 4 73,505 5 90,615 1 ק''ת תשס''ט, 534, 656.עמותותתקנות