תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, אני מתקין תקנות אלה: 1. איסור גביית תוספת לדמי הביטוח (א) בחוזה ביטוח לא תיכלל הוראה המחייבת מבוטח לשלם תוספת לדמי הביטוח היסודיים, בשל סיכונים, תנאים או הטבות שהמבוטח זכאי להם מכוח חיקוק כלשהו. (ב) בתקנות אלה, ''דמי ביטוח יסודיים'' - דמי ביטוח בשל הסיכונים הכלולים בחוזה הביטוח, למעט דמי ביטוח בשל סיכונים המתווספים לפוליסה לפי בחירת המבוטח. 1 ק''ת תשמ''ג, 1762. תקנותהמפקח על הביטוחפוליסה