תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס''ד2) בתקנות אלה - ''אובדן כושר עבודה'' - איבוד היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה; ''אופציה'' - התחייבות המקנה לרוכש אותה זכות לקנות או למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש, או לקבל את ההפרש בין שווי נכס הבסיס לבין מחיר המימוש, הכל במועדים ובתנאים הנקובים באופציה; ''ביטוח אחריות'' - ביטוח אחריות צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים וביטוח מפני אחריות מקצועית; ''ביטוח אחריות צד שלישי'' ו''ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים'' - כהגדרתם בתקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי; ''ביטוח חיים'' - כמשמעותו בסעיף 1א פסקאות (1) עד (4) בהודעת ענפי ביטוח וכן ביטוח סיעודי וביטוח מפני אובדן כושר עבודה אף שאינם חלק מפוליסת ביטוח חיים; ''ביטוח חיים משתתף ברווחים'' - ביטוח חיים שבו זכויות המוטב והמבוטח תלויות בתשואה של השקעות מסוימות שהמבטח עושה באופן מיוחד לענין תכנית שאושרה כביטוח כזה בידי המפקח, או ברווחים אחרים הקשורים לאותה תכנית; ''ביטוח חיים קבוצתי'' - כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ''ג-1993; ''ביטוח כללי'' - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים; ''ביטוח מנהלים'' - ביטוח חיים אשר בו האדם שחייו מבוטחים הוא העובד ואשר אליו מפרישים העובד והמעביד פרמיה למטרות פיצויים או תגמולים או קצבה באופן מלא או חלקי; ''בעל ענין'' - כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה ''בעל ענין'' בתאגיד, שבסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968 (להלן - חוק ניירות ערך); ''דמי ביטוח'' - פרמיה, דמי רישום, דמי פוליסות, דמי גביה ותקבולים אחרים ממבוטחים המיתוספים לפרמיה, לרבות תקבולים כאמור שנתקבלו מחברה מנהלת בביטוח משותף אצל חברה משתתפת; ''דו''ח או דו''ח כספי'' - דו''ח כספי שנתי הנערך לתקופה המסתיימת ב-31 בדצמבר של אותה שנה והכולל דו''חות כאמור בתקנה 6; ''הודעת ענפי ביטוח'' - הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ''ה-1985; ''הפרשות לתביעות בעתיד'' - עתודות ביטוח, תביעות תלויות ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל, הכל בביטוח כללי; ''חברה'' - לרבות שותפות או מיזם משותף; ''חברה-בת'' - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה ב-50 אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שלה או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים שלה או את המנהל הכללי שלה; ''חברה מאוחדת'' - חברה שדו''חותיה מאוחדים עם דו''חות המבטח, למעט חברה מאוחדת באיחוד יחסי; ''חברה מאוחדת באיחוד יחסי'' - חברה שדו''חותיה מאוחדים עם דו''חות המבטח בדרך של איחוד יחסי; ''חברה כלולה'' - חברה, למעט חברה מאוחדת וחברה מאוחדת באיחוד יחסי, שהשקעת המבטח בה כלולה בדו''חות המבטח על בסיס שווי מאזני; ''חברה מוחזקת'' - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי, או חברה כלולה; ''חברה מנהלת'' ו''חברה משתתפת'' - כהגדרתן בתקנות ההון העצמי; ''חוזה עתידי'' - התחייבות למסור או לקבל בעתיד הפרשי שער מטבע חוץ, הפרשי מדד, הפרשי ריבית, נכס או מחיר נכס, הכל בכמות, במועד ובתנאים הנקובים בהתחייבות; ''חתם'' - מי שמוסמך לעסוק בשם מבטח בעניני חיתום בביטוח; ''כללי החשבונאות'' - עקרונות חשבונאיים וכללי דיווח כספי שקבעה לשכת רואי חשבון בישראל או המוסד לתקינה חשבונאית בישראל וכן עקרונות חשבונאיים וכללי דיווח כספי שהמפקח הורה לאמצם; ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן או כל מדד אחר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או הבורסה לניירות ערך או כל מדד אחר שנקבע בפוליסת ביטוח, הכל לפי הענין; ''מדד המחירים לצרכן'' - מדד המחירים לצרכן או מדד אחר אשר יחליף אותו, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''מדד המחירים לצרכן של חודש פלוני'' - מדד המחירים לצרכן של אותו חודש המתפרסם בחודש שלאחריו; ''מדד המחירים לצרכן הידוע בחודש פלוני'' - מדד המחירים לצרכן הידוע בתום אותו חודש; ''מורשה לחתמי לוידס'' - מורשה של בעל פטור לפי סעיף 86(א) לחוק; ''מחיר מימוש'' - המחיר שבו תמומש התחייבות באופציה; ''מספר השוואה'' - הסכום המקביל לתקופה או לתקופות דיווח קודמות; ''ניירות ערך'' - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, לרבות ניירות ערך המונפקים על-ידי הממשלה או לפי חוק מיוחד, חוזה עתידי או אופציה; ''נייר ערך סחיר'' - כל נייר ערך הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל או בבורסה לניירות ערך בחוץ לארץ; ''נכס בסיס'' - הנכס נושא ההתחייבות באופציה; ''עסקים ישירים'' ו''עסקים נכנסים'' - כהגדרתם בתקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי; ''עתודת ביטוח חיים'' - עתודה אקטוארית המחושבת לפי כללים מקובלים בענין זה בישראל; ''עתודות ביטוח כללי'' - עתודות שחושבו לפי תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי; ''צבירה'' - עודף מצטבר של הכנסות על הוצאות כפי שחושב לפי תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי, בניכוי עתודה לסיכונים שטרם חלפו; ''צדדים קשורים'' - כל אחד מאלה: (1) צדדים, שאחד מהם מחזיק, במישרין או בעקיפין, ב-10 אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של הצד האחר או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות לו דירקטורים או רשאי למנות את המנהל הכללי או מכהן כדירקטור או כמנהל כללי; (2) כל תאגיד שצד, כאמור בפסקה (1), מחזיק בו 25 אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות לו דירקטורים; (3) בני זוג וילדים מתחת לגיל 18 של כל אחד מהצדדים האמורים בפסקאות (1) ו-(2); ''שער יציג'' - השער היציג של מטבע חוץ שפרסם בנק ישראל נכון לתאריך פלוני; לא נקבע שער יציג ביום האמור - השער היציג שנקבע כאמור לאחרונה לפני אותו יום; ''תאריך אישור דו''ח כספי'' - התאריך שבו אישר הדירקטוריון של המבטח או ועדה שלו שהוסמכה לכך את הדו''ח הכספי; ''תאריך דו''ח כספי'' או ''תאריך דו''ח'' - היום האחרון של התקופה שאליה מתייחס דו''ח כספי; ''תביעות תלויות'' - תביעות תלויות ידועות, בתוספת הסכום הגדול מבין אלה: (1) תביעות שעליהן טרם דווח בתוספת התפתחות צפויה בתביעות שלגביהן נתקבל דיווח חלקי; (2) צבירה; ''תעודת חוב מסחרית'' - תעודת חוב שהנפיקה חברה, שהיא התחייבות של החברה לשלם למחזיק, במועד שאינו מאוחר משנה ממועד ההנפקה, את סכום ההתחייבות, בלא תוספת הפרשי הצמדה למדד; ''תווכן ביטוח'' - תושב חוץ העוסק בתיווך בעניני ביטוח בין מבטח או מבוטח מחוץ לארץ לבין מבטח ישראלי; ''תקנות דרכי השקעה'' - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס''א-2001; ''תקנות ההון העצמי'' - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ''ח-1998; ''תקנות הפרדת חשבונות בביטוח חיים'' - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ''ד-1984; ''תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי'' - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984. פרק ב': עקרונות לעריכת דו''ח כספי 2. עריכת דו''ח כספי (תיקון: תשס''ד2) דוח כספי ייערך לפי כללי החשבונאות, ובכפוף לתקנות אלה; דו''ח כאמור ישקף בצורה נאותה את מצב עסקי המבטח לתאריך הדו''ח הכספי, את תוצאות פעולותיו, את השינויים בהון העצמי ואת תזרים המזומנים בתקופה שנסתיימה באותו תאריך; כללי החשבונאות יחייבו לענין זה, כל עוד אינם סותרים תקנות אלה. 3. מידע נוסף בנוסף לפרטים הנדרשים בתקנות אלה יפורטו כל פרט, מידע או הבהרה אשר בהעדרם לא ישקף דו''ח כספי באופן נאות את האמור בתקנה 2. 4. חתימות ותאריך הדו''חות ליד חתימותיהם על החותמים על דו''ח כספי יצוינו גם שמותיהם ותפקידיהם במבטח ויצוין תאריך אישור הדו''ח. 5. (בוטלה) (תיקון: תשס''ד2) 6. מבנה דו''ח כספי והיקפו (תיקון: תשס''ד2) (א) דו''ח כספי ייערך בידי מבטח ויכלול - (1) מאזן; (2) דו''ח רווח והפסד; (3) דו''ח עסקי ביטוח חיים; (4) דו''ח עסקי ביטוח כללי; (5) דו''ח על השינויים בהון העצמי; (6) דו''ח על תזרים המזומנים בתקופת הדו''ח הכספי; (7) פירוט נכסים והתחייבויות כמפורט בתוספת הראשונה; (ב) לדו''ח כספי יצורף דו''ח דירקטוריון על מצב עניני המבטח. (ג) סעיפי הדו''חות יסווגו ויוצגו לפי סדרם בתקנות אלה, זולת אם עסקי המבטח מצריכים סיווג והצגה אחרים, ובלבד שהדבר צוין בדו''ח הכספי. (ד) דו''ח כספי של מבטח, יכלול ביאורים בנושאים אלה: (1) עיקרי המדיניות החשבונאית, לרבות אופן הצגת הדו''ח; הסתמך מבטח על מומחה שהוא אקטואר או שמאי, לצורך עריכת הדו''ח תצוין עובדה זו במסגרת הביאורים על המדיניות החשבונאית; לענין זה ''מומחה'' - מי שיש בידו רשיון של רשות מוסמכת לפעול בתחום הנדרש או מי שחבר באגודה מקצועית של אותו תחום בישראל; (2) בסיס הערכת נכסים והתחייבויות; (3) בסיס עריכת דו''חות עסקי ביטוח; (4) פרטים המתחייבים מתקנות ההון העצמי ומתקנות דרכי השקעה, לרבות חריגות מתקנות אלה, אם היו חריגות כאמור. (ה) מבטח ישראלי יכלול בביאורים, בנוסף לאמור בתקנת משנה (ד), גם מידע כלהלן: (1) (בוטלה) (2) פרטים, הבהרות וענינים אחרים המתחייבים מכללי החשבונאות שיש להם חשיבות לצורך הבהרת פרטים בדו''ח הכספי; (ו) הוראות תקנות משנה (ה)(1) לא יחולו על דו''חות מאוחדים. (ז) פרט הניתן לכימות כספי לרבות באומדן סביר, יכלול את הסכום המתאים. (ח) מבטח חוץ יערוך את הדו''ח הכספי שלו כאמור בתקנה זו לגבי עסקיו בישראל ויכלול בביאורים דו''חות על נכסים והתחייבויות ודו''חות עסקי ביטוח, למעט האמור בתקנת משנה (ב). 7. דו''ח מאוחד (א) דו''ח כספי של מבטח ישראלי יכלול, בנוסף על האמור בתקנה 6, דו''ח מאוחד של המבטח עם החברות שיש לאחדן לפי כללי החשבונאות, לרבות כאשר המבטח בבעלות מלאה של תאגיד אחר, זולת אם קיבל פטור לפי סעיף 42(ג) לחוק. (ב) דו''ח מאוחד ייערך לפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים. 8. דו''חות השוואתיים (תיקון: תשס''ד2) (א) לצד כל סכום במאזן ובפירוט הנכסים וההתחייבויות יוצג מספר השוואה של שנת הדיווח הקודמת. (ב) לצד כל סכום בדו''ח רווח והפסד, בדו''ח עסקי ביטוח חיים, בדו''ח עסקי ביטוח כללי, בדו''ח על השינויים בהון העצמי ובדו''ח על תזרים המזומנים - יוצגו מספרי השוואה לכל אחת משתי שנות הדיווח הקודמות. (ג) מספרי השוואה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יוצגו גם בביאורים המתייחסים לדו''חות אלה, זולת אם נאמר מפורשות אחרת. (ד) (בוטלה) (ה) חל באחת משנות הדיווח הכלולות בדו''ח כספי, שינוי בכללי החשבונאות או באופן יישומם בהשוואה לשנת דיווח קודמת, למעט שינוי כאמור שיש לשקף בדרך של הצגה מחדש - יוסבר השינוי, יפורטו הנימוקים לו ותצוין השפעתו בסכומים על הרווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה, על הרווח הנקי, על הרווח למניה ועל סעיפים אחרים בדו''חות שבתקנה 6(א) אשר השפעת השינוי לגביהם היא מהותית, לכל אחת משנות הדיווח שנתוניהן נכללים בדו''ח הכספי. (ו) שונה מספר השוואה בדו''ח כספי בדרך של הצגה מחדש - (1) תוסבר מהות ההצגה מחדש, יפורטו הנימוקים לה ותצוין בסכומים השפעתה על כל אחד מהסעיפים שהוצגו מחדש בדו''חות שבתקנה 6(א), על הרווח הנקי ועל הרווח למניה לכל אחת משנות הדיווח הקודמות שנתוניהן נכללים בדו''חות; (2) יפורטו יתרת הרווח או יתרת ההפסד לתחילת שנת הדיווח המוקדמת ביותר שנתוניה נכללים בדו''ח, וכן סך כל ההשפעה על הרווחים וההפסדים בשנים שלפני שנת הדיווח המוקדמת ביותר שנתוניה נכללים בדו''ח. (ז) שונה בשנת הדיווח אומדן חשבונאי ולשינוי יש השפעה מהותית על הדו''ח הכספי או על דו''ח כספי בשנת דיווח או בשנת דיווח בעתיד - תוסבר מהות השינוי, יפורטו הנימוקים לו ותצוין בסכומים השפעתו על סעיפי המאזן ודו''ח רווח והפסד לרבות הרווח למניה. (ח) בדו''ח הכספי יסומן כל סכום שהוצג או סווג מחדש. 9. הצגת פרטים בנפרד הפרטים הנדרשים בתקנות אלה יובאו בנפרד בדו''ח הכספי, זולת אם בנסיבות הענין אינם מהותיים; אין חובה לציין העדר קיומו של פרט פלוני, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה. 10. הצגת נכסים והתחייבויות (א) נכסים והתחייבויות המוחזקים כנגד עסקי ביטוח חיים עם הצמדה חצי שנתית - יוצגו לפי מדד המחירים לצרכן הידוע בחודש שבו חל תאריך הדו''ח הכספי. (ב) בביאורים יצוינו המדד או השער היציג של מטבע חוץ שלפיו חושבו הנכסים וההתחייבויות, והשינויים שחלו בהם לעומת הדו''ח הכספי הקודם. 11. קרנות סמויות אין ליצור קרנות סמויות, לרבות בדרך של הפחתה מואצת או חד-פעמית של רכוש קבוע או אחר, אלא אם כן התיר זאת המפקח ובהתאם להוראותיו; נוצרו קרנות סמויות כאמור, יצויין הדבר בביאורים ותפורט השפעתן על הרווח הנקי. 12. שיעור התשואה בביטוח חיים משתתף ברווחים מבטח העוסק בביטוח חיים יפרט בביאור לגבי ביטוח חיים משתתף ברווחים את שיעור התשואה על הנכסים שהושג בתקופת הדו''ח לפני תשלום דמי ניהול ולאחריו באופן שיורה המפקח, ואת מספר ההשוואה; בנוסף יפרט את התשואה הממוצעת למשך חמש השנים האחרונות המסתיימות בתאריך הדו''ח. 13. איסור קיזוז הכנסות בהוצאות (א) הכנסות והוצאות הנובעות מעסקי ביטוח יירשמו בדו''ח עסקי ביטוח בסכומן המלא, זולת אם נקבע אחרת בתקנות אלה. (ב) אין לקזז - (1) דמי ביטוח כנגד הוצאות, לרבות הוצאות הקשורות ברכישת עסקים או בעריכת פוליסות ובניהול עסקים, וכן על פי הסכם עם סוכן הביטוח כי חלק מהתקבולים האמורים יועברו אליו ישירות או בעקיפין; (2) דמי עמילות וניהול או הכנסות אחרות ממבטחי משנה, כנגד דמי עמילות וניהול לסוכן הביטוח או הוצאות אחרות; (3) דמי ביטוח למבטח משנה כנגד עמלה ממנו; (4) ריבית על התחייבויות לזמן ארוך כנגד הכנסות מהשקעות. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) הכנסות מדמי ביטוח יירשמו לאחר ניכוי החזר דמי ביטוח, והוצאות לישוב תביעות יירשמו לאחר ניכוי החזר תביעות (שיבוב). 14. עסקי ביטוח משותף חברה מנהלת תרשום בדו''ח עסקי רק את חלקה בהכנסות ובהוצאות מבלי לכלול בהוצאות עמלה ששולמה לסוכנים בשם חברה משתתפת או על חשבונה; חברה משתתפת תרשום בדו''ח עסקי ביטוח את חלקה בהכנסות ובהוצאות לרבות עמלה ששולמה לסוכנים; חברה מנהלת וחברה משתתפת ירשמו במאזן בסעיף ''פרמיה לגביה ויתרות סוכנים'' רק את חלקן בסכום הפרמיה לגביה ויתרות סוכנים. 15. חלוקת הוצאות והכנסות בין דו''חות תוצאתיים (א) מבטח יקבע שיטה לחלוקת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בין הדו''חות התוצאתיים וינהג לפיה בעקביות; בביאורים תצוין שיטת חלוקת הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות; אירע שינוי בשיטת חלוקת הוצאות כאמור, יוצג השינוי בהשוואה לשיטה הקודמת. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הוצאות שניתן לשייכן לדו''ח תוצאתי מתאים יירשמו באותו דו''ח. (ג) הכנסות מהשקעות ייזקפו לדו''חות התוצאתיים בהתאמה להשקעות המוחזקות כנגד ההתחייבויות וכנגד הון ועודפים שהיו במשך תקופת הדו''ח. 16. דמי ניהול הכנסות מניהול קרנות ביטוח ומאגרי ביטוח והכנסות מתיווך בעניני ביטוח ייזקפו לדו''ח עסקי ביטוח, ואילו הכנסות מייצוג וניהול חברת ביטוח חוץ ייזקפו ישירות לדו''ח רווח והפסד. פרק ג': דו''ח כספי לתקופות ביניים 17. דו''ח כספי ביניים (א) בתקנה זו, ''דו''חות כספיים לתקופות ביניים'' ו''רבעון'' - כמשמעותם בסעיף 42(א1) לחוק. (ב) מבטח יגיש דו''ח כספי לתקופת ביניים שייערך לפי הכללים שנקבעו לגבי הדו''ח הכספי ויכלול את כל הענינים המפורטים להלן, בשינויים המחויבים, לפי הענין: (1) מאזן; (2) דו''ח רווח והפסד; (3) דו''ח עסקי ביטוח חיים; (4) דו''ח עסקי ביטוח כללי; (5) דו''ח על השינויים בהון העצמי; (6) דו''ח על תזרים המזומנים; (7) פירוט נכסים והתחייבויות כמפורט בתוספת הראשונה. (ג) דו''ח רווח והפסד, דו''ח עסקי ביטוח חיים, דו''ח עסקי ביטוח כללי, דו''ח על השינויים בהון העצמי ודו''ח על תזרים המזומנים יובאו: (1) בדו''ח כספי לתקופת הרבעון הראשון - לרבעון הראשון; (2) בדו''ח כספי לתקופת הרבעון השני - לרבעון השני ולתקופה של שישה חודשים המסתיימת בתאריך הדו''ח של הרבעון השני; (3) בדו''ח כספי לתקופת הרבעון השלישי - לרבעון השלישי ולתקופה של תשעה חודשים המסתיימת בתאריך הדו''ח של הרבעון השלישי. (ד) לדו''ח כספי לתקופת ביניים יצורף דו''ח דירקטוריון על מצב עניני המבטח. (ה) לדו''ח כספי לתקופת ביניים יצורפו ביאורים תמציתיים על אופן עריכתו. (ו) לצד כל סכום במאזן יוצג הסכום המקביל לו במאזן של הרבעון המקביל בשנת הדיווח הקודמת ושל שנת הדיווח הקודמת כולה; אין חובה לכלול מספרי השוואה לפירוט הנכסים וההתחייבויות כאמור בתקנת משנה (ב)(7). (ז) בסעיפי הדו''חות האמורים בתקנת משנה (ג) יוצג לצד כל סכום הסכום המקביל לו בתקופות המקבילות בשנת הדיווח הקודמת ובשנת הדיווח הקודמת כולה. (ח) בביאורים יינתן גילוי לעסקה עם צד קשור בתקופה שמתאריך הדו''ח הכספי השנתי הקודם עד לתאריך החתימה על הדו''ח הכספי לתקופת ביניים, למעט סכומים לא מהותיים של דמי ביטוח, עמלה, תביעות ששולמו, יתרות תביעות תלויות וריבית, המשולמים לצדדים קשורים או המתקבלים מצדדים קשורים במהלך הרגיל של עסקי ביטוח. (ט) בביאורים ייכלל הסבר בדבר - (1) השפעת העונתיות על התוצאות המדווחות; (2) כל שינוי במדיניות החשבונאית שיושמה בדו''ח כספי לתקופת ביניים לעומת זו שננקטה בדו''ח הכספי האחרון, תוך פירוט ההשפעה הכספית של השינוי; (3) כל סיווג או הצגה מחדש בדו''ח כספי לתקופת ביניים לעומת הסיווג או ההצגה שננקטו בדו''ח הכספי האחרון, תוך פירוט ההשפעה הכספית של השינוי; אין חובה לכלול בדו''ח כספי לתקופת ביניים פירוט אשר בנסיבות הענין אינו מהותי. (י) מבטח יגיש למפקח דו''ח כספי לתקופת ביניים מאושר בידי הדירקטוריון או ועדה שלו שהסמיך לכך, תוך 10 ימים מיום האישור כאמור, ולא יאוחר מתום חודשיים מכל רבעון. פרק ד': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר נכסי מבטח 18. סיווג נכסים (תיקון: תשס''ד2) (א) מאזן יכלול מידע בדבר נכסי מבטח לפי הקבוצות ותת-הקבוצות הבאות: (1) השקעות - (א) מזומנים ושווי מזומנים; (ב) ניירות ערך, למעט ניירות ערך שהונפקו על ידי חברות מוחזקות; (ג) הלוואות, למעט הלוואות לחברות מוחזקות; (ד) פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים; (ה) השקעות בחברות מוחזקות; (ו) זכויות במקרקעין להשכרה; (2) רכוש קבוע; (3) סכומים לקבל - (א) חברות ביטוח: (ב) פרמיות לגביה ויתרות סוכנים; (ג) חייבים ויתרות חובה; (ד) נכסים אחרים; (4) הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר - (א) הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי; (ב) הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים; (ב-1) הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז; (ג) רכוש אחר לרבות רכוש לא מוחשי. (ב) לענין פסקה (3) בתקנת משנה (א), יראו חוב של חברה מוחזקת או של חברה שהיא בעלת ענין במבטח כצפוי להתממש תוך שנה, רק אם מצב ההון החוזר שלה נכון לתאריך המאזן מאפשר מימוש החוב. (ג) בתקנה זו ובתקנה 30 ''ביטוח מפני מחלות ואשפוז'' - כמשמעותו בסעיף 1(א)(6) בהודעת ענפי ביטוח, ובלבד שפוליסות הביטוח הונפקו לתקופה העולה על שנה והן אינן פוליסות לביטוח קבוצתי; ''ביטוח כללי'' - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים וביטוח מפני מחלות ואשפוז. 19. ניירות ערך (תיקון: תשס''ד2, תשס''ה) (א) ניירות ערך יסווגו ויפורטו בביאורים לפי קבוצות אלה: (1) השקעות בתעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה במניות; (2) השקעות בתעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות; (3) השקעות במניות; (4) השקעות ביחידות של קרנות להשקעות משותפות בנאמנות; (5) השקעות בתעודות המקנות זכות לרכישת מניות (כתבי אופציה); (6) השקעות בחוזים עתידיים; (7) השקעות באופציות. (ב) המידע שיפורט לפי תקנת משנה (א) יכלול גם תשלומים עבור ניירות ערך שלגביהם טרם הוצאו תעודות. (ג) לגבי כל סוג של השקעה בניירות ערך כאמור בתקנת משנה (א), יפורטו, בנפרד ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל, וניירות ערך הרשומים בבורסה או שוק מוסדר לניירות ערך מחוץ לישראל, בציון ערך השוק שלהם; הפרדה כאמור תבוצע גם לגבי ניירות ערך שאינם רשומים למסחר. (ד) בביאור יינתן פירוט נפרד של החשיפה לנכס הבסיס על השקעות בניירות ערך כאמור בפסקאות משנה (6) ו-(7) בתקנת משנה (א). (ה) השקעה במניות של מבטח בשיעור העולה על 5 אחוזים מהערך ההוני הנקוב או מזכויות ההצבעה בו, תצוין בנפרד. (ו) השקעות בתעודות התחייבות שהונפקו בישראל יפורטו לפי הקבוצות שלהלן, ולגבי כל אחת מהן יצוין בסיס ההצמדה: (1) תעודות התחייבות של ממשלת ישראל או בערבותה; (2) תעודות התחייבות אחרות שהונפקו בישראל. (ז) סכומי ההשקעה באיגרות חוב שהונפקו מחוץ לישראל יפורטו תוך ציון בסיס הצמדתן. (ח) יצוין סכום ניירות הערך שאינם ניתנים להעברה וכן סכום ניירות הערך שהופקדו בבנק ישראל לפי החוק. (ט) ניירות ערך יוערכו כלהלן: (1) איגרת חוב בלתי סחירה או תעודת חוב מסחרית בלתי סחירה - לפי שווי הוגן שיחושב באמצעות מודל שיורה עליו המפקח, והמבוסס על שיטת היוון תזרימי המזומנים; את שיעורי הריבית להיוון תזרימי המזומנים תקבע חברה המספקת ציטוט ריביות שקבע לכך המפקח בדרך של מכרז ושהמבטח יתקשר עמה בתנאים שנקבעו במכרז; המפקח רשאי להורות למבטח להעביר לחברה האמורה כל נתון הדרוש לה לענין זה, באופן שיורה; (2) נייר ערך סחיר - לפי שווי שוק, ואולם לגבי איגרת חוב שהזכות לקבלת קרן וריבית בשלה נוצרה לפני תום החודש והתשלום יבוצע לאחר תום החודש - ישוערכו הקרן והריבית לפי סכום התשלום שיבוצע בפועל, בניכוי הריבית בגין מספי הימים שנותרו ממועד החישוב ועד מועד התשלום; (3) יחידת השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות - לפי מחיר הפדיון שפרסמה הקרן ליום המסחר האחרון בבורסה באותו חודש; (4) מניה בלתי סחירה - לפי שווי הוגן, בהתאם להערכת מומחה שמינתה ועדת ההשקעות; ההערכה תיעשה אחת לשנה לפחות; לענין זה, ''ועדת ההשקעות'' - ועדת השקעות משתתף, כאמור בתקנות דרכי השקעה; (5) השקעה בקרן הון סיכון בלתי סחירה ובקרן השקעה בלתי סחירה - לפי שווי הוגן שיחושב לפי הוראות המפקח; לענין זה, ''קרן הון סיכון'' - כהגדרתה בפרט (9) של התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך; ''קרן השקעה בלתי סחירה'' - קרן הון סיכון, קרן נדל''ן, קרן גידור, קרן מזנין, קרן BUY-OUT וכל קרן המשקיעה רק בקרנות כאמור; (6) אופציה בלתי סחירה וחוזה עתידי - לפי שווי הוגן שיחושב באמצעות מודל שיורה עליו המפקח; (7) ניירות ערך שהשאיל המבטח - כאילו ניירות הערך היו בידי המבטח; (8) ניירות ערך שמכר המבטח בחסר - כהתחייבות לפי שווי שוק. (י) על אף האמור בתקנת משנה (ט) - (1) יוערכו הנכסים המפורטים להלן, שאינם עומדים כנגד התחייבות מסוג 20 כהגדרתה בתקנות דרכי השקעה, כמפורט להלן: (א) איגרת חוב בלתי סחירה או תעודת חוב מסחרית בלתי סחירה - לפי סכום הקרן בצירוף הפרמיה שטרם הופחתה או בניכוי הניכיון שטרם הופחת, ובצירוף ריבית שנצברה עד לתאריך הדוח הכספי, הכל בערכן המותאם לפי תנאי ההנפקה; (ב) מניה בלתי סחירה והשקעה בקרן הון סיכון בלתי סחירה - לפי העלות, ואולם אם קיימת לדעת המבטח ירידה בשווי שאינה בעלת אופי זמני, יוערכו לפי העלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך; (ג) אופציה בלתי סחירה וחוזה עתידי, על נכס שאינו סחיר - לפי העלות, ואולם אם קיימת לדעת המבטח ירידה בשווי שאינה בעלת אופי זמני, יוערכו לפי העלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך; (2) (בוטלה) 20. הלוואות ופקדונות (תיקון: תשס''ד2, תשס''ה) (א) הלוואות ופקדונות בבנקים או במוסדות כספיים שנתן מבטח יוצגו במאזן לפי ההוראות האלה: (1) פיקדון או הלוואה בלתי סחירה או הלוואה למבוטח - לפי שווי הוגן שיחושב באמצעות מודל כאמור בתקנה 19(ט)(1), בניכוי חובות אבודים; (2) (בוטלה) (3) פקדונות שתקופת פרעונם בעת הפקדתם עולה על 3 חודשים, וכן פקדונות למתן הלוואות, יוצגו בסעיף ''פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים''; פקדונות לתקופות קצרות יותר יוצגו בסעיף ''מזומנים ושווי מזומנים''. (ב) בביאורים יינתן הפירוט הבא: (1) הלוואות יוצגו בהתאם לבטחונות שניתנו כנגדן, כמפורט להלן: (א) הלוואות כנגד פוליסות ביטוח חיים; (ב) הלוואות מובטחות במשכנתא; (ג) הלוואות מובטחות בערבות בנקאית; (ד) הלוואות מובטחות בשעבוד כלי רכב; (ה) הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים, לרבות פירוט סוגי הבטחונות; (ו) הלוואות לא מובטחות; (2) הלוואות ופקדונות לפי בסיסי הצמדה תוך פירוט משך החיים הממוצע ושיעורי הריבית הממוצעת. (ג) כללה יתרת הלוואות לגורם אחד סכומים העולים על 5 אחוזים מסך כל ההלוואות או 10 מיליון שקלים חדשים, צמודים למדד המחירים לצרכן, לפי הנמוך שבהם, יצוינו פרטי ההלוואה ותנאיה; לענין זה - ''מדד הבסיס'' - המדד ביום תחילת תקנות אלה; ''המדד הקובע'' - המדד לתאריך הדו''ח הכספי. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), פיקדון או הלוואה בלתי סחירה או הלוואה למבוטח - (1) אשר אינם עומדים כנגד ההתחייבות מסוג 20, יוצגו בסכום הכולל הפרשי הצמדה או הפרשי שער וריבית שהצטברו עד תאריך הדוח ובניכוי ריבית שנתקבלה מראש; (2) (בוטלה) 21. חליפין בניירות ערך נרכשו ניירות ערך חלף ניירות ערך אחרים שהחזיק המבטח, יובאו פרטי העסקה ונסיבותיה ויצוינו כללי החשבונאות שלפיהם נרשמה. 22. הצגת חברות מוחזקות במאזן השקעות בחברות מוחזקות יוצגו במאזן תוך הפרדה בין חברות ביטוח לבין חברות אחרות. 23. השקעות בחברות מוחזקות (א) סכומי השקעות, הלוואות ויתרות חובה שלא נכללו בסעיף ''סכומים לקבל'' המיוחסים לחברות מוחזקות, יופיעו תחת הכותרת ''השקעות בחברות מוחזקות'', ויסווגו לחברות מאוחדות לחוד, חברות מאוחדות באיחוד יחסי לחוד וחברות כלולות לחוד; סכומים כאמור יפורטו בביאורים בקבוצות שלהלן תוך הפרדה בין חברות ביטוח וחברות אחרות: (1) מניות; (2) תעודות המקנות זכות לרכישת מניות (כתבי אופציה); (3) תעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות; (4) תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה במניות; (5) הלוואות ויתרות חובה שאינן כלולות בסעיף ''סכומים לקבל''. (ב) השקעה במניות כאמור בתקנת משנה (א)(1) תפורט תוך הבחנה בין עלות המניות שנרכשו, לבין סכומי הרווחים או ההפסדים שנצברו ממועד הרכישה, ביחס להשקעה שנעשתה מיום כ''ה בטבת התשנ''ב (1 בינואר 1992); לגבי השקעה שנעשתה לפני המועד האמור - יפורטו הרווחים או ההפסדים שנצברו בה החל מאותו מועד בלבד. (ג) ההשקעות בחברות מוחזקות יפורטו בביאורים, לפי הוראות אלה: (1) יצוין סכום הדיבידנד שנתקבל בשנת הדיווח מחברות מאוחדות לחוד, מחברות מאוחדות באיחוד יחסי לחוד, ומחברות כלולות לחוד; (2) יפורטו בנפרד שוויים לתאריך הדו''ח הכספי, של נכסים לפי תקנת משנה (א)(1) עד (4) הרשומים למסחר בבורסה בישראל או בבורסה או שוק מוסדר לניירות ערך מחוץ לישראל; (3) יצוין שיעור ההחזקה של המבטח בהון המונפק, בזכויות ההצבעה ובזכויות לרווחים של כל אחת מהחברות המוחזקות; (4) יפורט ההפרש המקורי הנובע מרכישת השקעות בחברות מאוחדות לחוד, חברות מאוחדות באיחוד יחסי לחוד וחברות כלולות לחוד, תוך ציון הסכום המקורי, שיעור ההפחתה והיתרה לתאריך הדו''ח הכספי, ובלבד שההפרש המקורי טרם הופחת במלואו; (5) תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה במניות והלוואות ויתרות חובה שאינן כלולות בסעיף ''סכומים לקבל'' כאמור בתקנת משנה (א)(4) ו-(5), יפורטו בקבוצות שלהלן תוך ציון שיעור הריבית במרווחים של אחוז אחד: (א) הסכומים במטבע ישראלי שאינם צמודים למדד; (ב) הסכומים במטבע ישראלי צמודים למדד - כל סוג מדד יובא בנפרד; (ג) הסכומים במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ - כל סוג מטבע יובא בנפרד. 24. תעודות התחייבות וזכויות של חברות מוחזקות הקצתה חברה מוחזקת תעודות המקנות זכות לרכישת מניות (כתבי אופציה), איגרות חוב הניתנות להמרה במניות או זכויות לרכישת כתבי אופציה או איגרות חוב כאמור, או קיבלה סכומים על חשבון מניות, איגרות חוב או זכויות כאמור, או התקשרה בדרך אחרת להנפיק מניות, יצוינו בנפרד לגבי כל חברה מוחזקת פרטים בשל זכויות כאמור. 25. רכוש קבוע (א) רכוש קבוע כאמור בפרט (2) בתקנה 18(א) יוצג במאזן בחלוקה לבניני משרדים ורכוש קבוע אחר, ובביאורים יפורט בקבוצות אלה: (1) בניני משרדים; (2) זכויות שכירות, התקנות ושיפורים במושכר; (3) כלי רבב; (4) מחשבים ותוכנה; (5) ריהוט וציוד משרדי; (6) רכוש קבוע אחר. (ב) כללה קבוצת ''רכוש קבוע אחר'' כאמור בתקנת משנה (א)(6) נכס שסכומו עולה על 5 אחוזים מסך כל הרכוש הקבוע, יפורט נכס כאמור בנפרד. (ג) בכל קבוצה של רכוש קבוע שנעשתה בה הפרשה לירידת ערך הנכס, תצוין הפרשה כאמור אם נעשתה אחרי יום כ''ה בטבת התשנ''ב (1 בינואר 1992). 26. רכוש קבוע בר פחת (א) לגבי כל אחת מן הקבוצות כאמור בתקנה 25(א)(1) עד (6) יובאו בביאורים פרטים אלה: (1) עלות הנכסים לתחילת שנת הדיווח, עלות הנכסים שניתוספו בשנת הדיווח, עלות הנכסים שנגרעו בשנת הדיווח ועלות הנכסים לתאריך הדו''ח הכספי; (2) תוספת הנובעת מהערכה מחדש בתחילת שנת הדיווח, תוספת או הפחתה הנובעת מהערכה מחדש בשנת הדיווח, הפרשה לפחת שנרשמה בשנת הדיווח בשל הערכה מחדש, יתרת הערכה מחדש לתאריך הדו''ח הכספי; בפסקה זו, ''הערכה מחדש'' - כמשמעותה בתקנה 28; (3) הפחת שנצבר לתחילת שנת הדיווח, ההפרשה לפחת בשנת הדיווח, הפחת שנצבר בשל נכסים שנגרעו בשנת הדיווח והפחת שנצבר לתאריך הדו''ח הכספי; (4) היתרה המופחתת של כל קבוצה. (ב) אין חובה לפרט נתוני השוואה לשנת דיווח קודמת ביחס לפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א)(1) עד (3). (ג) יצוינו שיטת ההפחתה ושיעורי הפחת; אם שיטת ההפחתה אינה שיטת הקו הישר, יצוין גם אורך החיים הכלכלי של הנכס. 27. זכויות במקרקעין כללו סעיפי ''השקעות'' או ''רכוש קבוע'' זכויות במקרקעין, יחולו הוראות אלה: (1) יפורטו זכויות אלה תוך הבחנה בין זכויות בעלות ובין זכויות חכירה; (2) זכויות חכירה יפורטו בציון יתרת תקופת החכירה תוך הבחנה בין חכירה מהוונת לבין חכירה בלתי מהוונת; (3) לא נרשמו זכויות במקרקעין בישראל על שם המבטח או חברה בת שלו בלשכת רישום המקרקעין, תצוין הסיבה להעדר הרישום; (4) לא נרשמו זכויות במקרקעין מחוץ לישראל על שם המבטח או חברה בת שלו במרשם המתנהל על-פי דין במדינת החוץ, תצוין הסיבה להעדר הרישום; (5) זכויות במקרקעין יכללו גם זכויות במקרקעין המוחזקות באמצעות חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא עיסוקה היחיד; החזיק המבטח ב-50 אחוזים או פחות מזכויות ההצבעה בחברה כאמור, לא ייכלל חלק המבטח באותה חברה בסעיף ''זכויות במקרקעין'', אלא אם כן החלק בזכויות במקרקעין עומד לרשות המבטח כאילו החזיק בו במישרין; (6) נזקפו לערך הזכויות במקרקעין עלויות או הוצאות - יצוינו סכומי העלויות או ההוצאות שנזקפו כאמור אם נזקפו אחרי יום כ''ה בטבת התשנ''ב (1 בינואר 1992); (7) בנינים המשמשים בחלקם להשכרה ובחלקם למשרדי החברה יש להציג בסעיף ''מקרקעין להשכרה'' או בסעיף ''רכוש קבוע'', לפי השימוש בהם, עם ציון הדבר בביאורים; (8) התקשרויות להקמת בנינים, לרכישת מקרקעין, לרבות התחייבות להשקעות מסוגים אלה, יפורטו בביאור המתאים ויצוינו סכום ההשקעה לתאריך הדו''ח הכספי והסכום הנדרש להשלמת הרכישה או ההשקעה; (9) הוראות תקנה 26(א)(1) עד (4) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על זכויות במקרקעין. 28. שיערוך מקרקעין (תיקון: תשס''ד2) (א) מבטח רשאי להעריך מחדש, בכל עת, את המקרקעין המוחזקים בידו, ישירות או באמצעות חברה מוחזקת שלו אשר החזקת מקרקעין היא עיסוקה היחיד (להלן - הערכה מחדש); הערכה מחדש תיעשה בהתאם לכללים אלה: (1) תוספת כאמור בשל נכס המוחזק כנגד התחייבויות שאינן מסוג 20 כמשמעותן בתקנה 2 לתקנות דרכי השקעה תיזקף לקרן הון; על ההפרש בין הערך החדש של נכס כאמור לבין העלות המופחתת שלו יחושב מס נדחה; (2) תוספת כאמור בשל נכס החופף להתחייבות מסוג 20 כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות דרכי השקעה תיזקף לדו''ח העסקים; (3) לענין מקרקעין המוחזקים כנגד התחייבות מסוג 20 כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות דרכי השקעה, יבצע מבטח הערכה מחדש לפי תקנה זו בסוף כל שנת דיווח לפחות. (ב) בשנים שבהן לא נעשתה הערכה מחדש יוצגו המקרקעין במאזן לפי הערך המשוערך האחרון שנקבע להם כשהוא מתואם למדד, בתוספת עלויות שניתוספו בשנת הדיווח, בניכוי הפרשה לפחת לשנת הדיווח. (ג) אם נערכה הערכה מחדש בידי שמאי מוסמך בשנת הדוח הכספי, יציין המבטח בביאורים לדוח הכספי כי שווים של הנכסים מוצג לפי הערכה מחדש כאמור. 29. סכומים לקבל (א) בסעיף ''חברות ביטוח'' כאמור בתקנה 18(א)(3)(א) יוצגו במאזן - (1) חלקם של מבטחי משנה בעתודות ביטוח, ובנפרד חלקם של מבטחי משנה בתביעות תלויות; (2) פקדונות המוחזקים בידי חברות מוסרות, לרבות בידי תווכני ביטוח, לפי חוזי ביטוח משנה בשל עתודות ביטוח או תביעות תלויות; (3) חשבונות אחרים, לרבות יתרות חובה של מורשה לחתמי לוידס וסוכנים כלליים של מבטחי חוץ בישראל, לרבות חובות חברות ביטוח בשל שיבובים שהמבטח תובע מהם עקב תביעות ששילם. (ב) בביאורים לסעיף ''חברות ביטוח'' יפורטו בנפרד חלקם של מבטחי משנה בביטוח חיים ובביטוח כללי וכן תצוין יתרת חובה של חברות ביטוח או תווכני ביטוח הכלולה בסעיף ''חשבונות אחרים'' כאמור בתקנת משנה (א)(3), אשר חלפו 12 חודשים או יותר ממועד הפרעון של אותם חובות. (ג) בסעיף ''פרמיות לגביה ויתרות סוכנים'' המוצג במאזן, כאמור בתקנה 18(א)(3)(ב) - (1) יש לכלול יתרות דמי ביטוח לגביה של מבוטחים וסוכני ביטוח; (2) כאשר דמי ביטוח לגביה או יתרות סוכנים כוללים, על-פי תנאי הפוליסה, הצמדה וריבית, יש לרשום את יתרת החוב, בתוספת הצמדה וריבית מיום היווצרות החוב עד תאריך הדו''ח הכספי; (3) החלק היחסי של דמי ביטוח לגביה מעסקים המנוהלים באמצעות מאגר ביטוח ייכלל במאזן של כל אחת מהחברות המשתתפות במאגר; (4) ייכללו יתרות תווכני ביטוח מעסקים בחוץ לארץ; (5) ההפרשה לחובות מסופקים הנובעת מדמי ביטוח לגביה תקוזז מיתרת סעיף ''פרמיות לגביה ויתרות סוכנים''. (ד) בביאורים לסעיף ''פרמיות לגביה ויתרות סוכנים'' - (1) יצוין סכום הממסרים והוראות הקבע לגביה; (2) יצוין סכום ההפרשה לחובות מסופקים; (3) כלל הסעיף יתרה של סוכן או מבוטח אחד העולה על 5 אחוזים תפורט יתרה כאמור בנפרד; (4) נכללו בסעיפים ''הלוואות'', ''פרמיות לגביה ויתרות סוכנים'' ו''חייבים ויתרות חובה'', יתרות מצטברות של גורם אחד העולות על 5 אחוזים מיתרת סעיף ''פרמיות לגביה ויתרות סוכנים'', תצוין יתרה כאמור בנפרד; לענין זה, ''הלוואות'' - הלוואות שאינן מובטחות בהתאם לתקנות דרכי השקעה. (ה) בביאורים לסעיף ''חייבים ויתרות חובה'' כאמור בתקנה 18(א)(3)(ג), יפורטו קבוצות אלה: (1) עובדים; (2) מוסדות; (3) חברות מוחזקות; (4) בעלי ענין; (5) מקדמות על חשבון עמלה לסוכני ביטוח; (6) חייבים ויתרות חובה אחרים; כללה קבוצת ''חייבים ויתרות חובה אחרים'' נכס שסכומו עולה על 5 אחוזים מיתרת סעיף ''חייבים ויתרות חובה'', יפורט נכס כאמור בנפרד. 30. הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר (תיקון: תשס''ד2) (א) בסעיף ''הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר'' כאמור בתקנה 18(א)(4), יוצגו במאזן קבוצות אלה: (1) הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי - שיחושבו לפי תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי; (2) הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים; (2א) הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז; (3) רכוש אחר. (ב) קבוצת ''רכוש אחר'' כאמור בתקנת משנה (א)(3) תובא בביאורים בפירוט כלהלן: (1) הוצאות רכישת תיק ביטוח; (2) הוצאות יסוד, הנפקת מניות וכתבי אופציה שלא הופחתו מפרמיה על מניות; (3) הוצאות הנפקה ונכיון של תעודות התחייבות; (4) הפרש מקורי מהשקעות בחברות מאוחדות וחברות מאוחדות באיחוד יחסי; (5) מסים נדחים לקבל לזמן ארוך; (6) אחר. (ג) לענין תקנת משנה (א)(2) וכן לענין תקנת משנה (ב) יפורטו בנוסף בביאורים; היתרה לתחילת שנת הדיווח, הסכומים שניתוספו בשנת הדיווח, הסכומים שהופחתו בשנת הדיווח ושיעור ההפחתה. (ד) בקבוצת ''הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים'' כאמור בתקנת משנה (א)(2), ידחו ויופחתו הוצאות רכישה אשר הוצאו בשל פוליסות שהונפקו החל ביום 1 בינואר 1998, על פני תקופת הפוליסה; בפוליסות שתקופתן גדולה מ-15 שנים ניתן להפחית את הוצאות הרכישה לתקופה קצרה יותר אך לא פחות מ-15 שנים; הוצאות הרכישה יפורטו בביאורים כלהלן: (1) סכום ניכוי הצילמר בקשר לחיתום פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד ליום 31 בדצמבר 1997, מחושב בידי אקטואר המבטח; (2) הוצאות רכישה נדחות בקשר לחיתום פוליסות ביטוח חיים שהוצאו מיום 1 בינואר 1998 עד יום ו' בטבת התשס''ד (31 בדצמבר 2003). (3) הוצאות רכישה נדחות בקשר לחיתום פוליסות ביטוח חיים שהונפקו החל ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004). (ה) לענין פסקה (2) בתקנת משנה (ד), ייכללו ההוצאות הישירות של עמלות סוכנים לרבות פרסים ומענקים בצירוף מס ערך מוסף החל עליהם וכן הוצאות אשר ניתן לזהותן כקשורות לצורך ביצוע הפוליסה, לרבות הוצאות לבדיקות רפואיות, הוצאות למפקחי רכישה והוצאות הנהלה וכלליות. פרק ה': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר ההון העצמי של המבטח 31. כתב אופציה בפרק זה, ''כתב אופציה'' - נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לרכוש מניות שהקצה המבטח תמורת תוספת מימוש במועד ובתנאים שנקבעו, ובלבד שהתמורה ששולמה אינה ניתנת להחזרה לרוכש. 32. קבוצות ההון העצמי (תיקון: תשס''ד2) (א) במאזן יוצג סכום ההון העצמי של מבטח בשורה אחת, ובביאורים יפורט ההון לגבי מבטח ישראלי בקבוצות אלה: (1) הון המניות הנפרע לרבות פרמיה על מניות; (2) תקבולים על חשבון מניות; (3) התחייבויות צמיתות: (4) קרנות הון למעט פרמיה על מניות; (5) עודפים; (5א) דיבידנד שהוצע או הוכרז לאחר תאריך המאזן ולפני תאריך אישור הדוח הכספי; (5ב) קרן לחלוקת מניות הטבה. (6) סעיפים הוניים אחרים. (ב) מבטח חוץ יציג במאזן את חשבון המשרד הראשי בחוץ לארץ. 33. הון המניות (א) הון המניות הנומינלי, הרשום, המונפק והנפרע יפורט בביאורים בתוספת מספר המניות, כשהוא מחולק לפי סוגי המניות, בציון ערכן הנקוב וזכויותיהן העיקריות. (ב) נלוות למניות זכויות צמודות למטבע חוץ או לבסיס הצמדה אחר, יצוין הדבר ויפורט בסיס ההצמדה. (ג) יפורטו תנאי הפדיון של מניות הניתנות לפדיון, לרבות מי זכאי לדרוש את הפדיון או לקבוע את מועדו. (ד) יצוין סכום של דיבידנד צביר שבפיגור. 34. תקבולים על חשבון מניות (א) תקבולים שנתקבלו על חשבון מניות מסוגים שונים שטרם הוקצו יפורטו בנפרד. (ב) היו התקבולים האמורים בתקנת משנה (א) ניתנים להחזרה, יוצגו אלה בסעיף נפרד בהתחייבויות לפי תקנה 39. 35. התחייבויות צמיתות יפורטו תנאיהן של התחייבויות העומדות לפרעון רק בעת פירוק המבטח, הנחותות מכל התחייבויותיו האחרות. 36. קרנות הון ועודפים (א) קרנות הון ועודפים יפורטו בקבוצות אלה: (1) קרנות הון - כל קרן שנוצרה אחרי יום כ''ה בטבת התשנ''ב (1 בינואר 1992), תפורט בנפרד; (2) עודפים, לרבות קרנות שאינן קרנות הון; קרן המיועדת לפדיון מניות תצוין בנפרד. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 32, ניתן לכלול קרנות הון שנוצרו לפני יום ב' באדר ב' התשמ''ו (31 במרס 1986), ביחד עם הון המניות הנפרע בסכום אחד, ובלבד שהדבר יצוין. (ג) בקרנות הון ייכללו, בין היתר, פרמיה על מניות, קרן שמורה לפדיית הון שנוצרה בעקבות פדיון מניות, תקבולים עבור זכויות שפקעו ועבור מניות שחולטו, קרנות הון אחרות שנוצרו לפי מסמכי ההתאגדות של המבטח מתוך עודפים או ממקור אחר ואשר אינן ניתנות לחלוקה במזומנים. (ד) הוגבלה חלוקת עודפים וקרנות הניתנות לחלוקה במזומנים, תצוין ההגבלה וסכומה. (ה) בקרנות הון, יצוינו הסכומים שנתקבלו על חשבון כתבי אופציה לרבות כתבי אופציה שטרם הוקצו. (ו) היו סכומי התקבולים האמורים בתקנת משנה (ה) ניתנים להחזרה, יוצגו אלה בסעיף נפרד ב''התחייבויות לזמן ארוך'' כאמור בתקנה 39. 37. התקשרויות להקצאת מניות א) הוקצו כתבי אופציה, יצוינו הסכומים שנתקבלו בעדם, בניכוי הוצאות ההנפקה המיוחסות להם. (ב) יפורטו התנאים שלפיהם עשוי מבטח להקצות מניות לפי כתבי אופציה או התקשרות אחרת, בין אם התקבלו תקבולים על חשבון כתבי האופציה או ההתקשרות האחרת ובין אם לאו; תנאים אלה יפורטו בנפרד לגבי כל סוג של כתבי אופציה או התקשרות אחרת ויתייחסו, בין היתר, לסוג המניות, מספרן והתמורה בעדן בין כתמורה בעד הקצאת כתבי אופציה ובין כתמורה נוספת שתתקבל בעת המימוש; כן יצוינו התקופות או המועדים למימוש כתבי האופציה או ההתקשרות האחרת. (ג) הוקצו תעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות או ניירות ערך המקנים זכות לרכישת תעודות התחייבות כאמור, יפורטו התנאים לפי תקנת משנה (ב) בשינויים המחויבים. (ד) יצוין מספר המניות לסוגיהן שהוקצו עקב מימוש זכויות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) בשנת הדיווח, בציון התמורה שהתקבלה בעת המימוש, ויובאו פרטים בדבר פקיעתן של זכויות כאמור בשנת הדיווח. פרק ו': פרטים שיש לכלול במאזן בדבר התחייבויות מבטח 38. סיווג התחייבויות (א) התחייבויות מבטח יוצגו במאזן בקבוצות אלה: (1) התחייבויות לזמן ארוך - תעודות התחייבות והתחייבויות אחרות; (2) עתודות ביטוח ותביעות תלויות - בביטוח חיים - עתודת ביטוח חיים, עתודה לסיכונים יוצאים מהכלל ותביעות תלויות; בביטוח כללי - עתודה לסיכונים שטרם חלפו ותביעות תלויות; (3) התחייבויות אחרות - התחייבויות לחברות ביטוח ותווכני ביטוח, אשראי מתאגידים בנקאיים, דיבידנד מוצע לתשלום וזכאים אחרים ויתרות זכות. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על התחייבויות אשר בתאריך אישור הדו''ח הכספי קרוב לוודאי כי לא ייפרעו אלא יועברו להון העצמי, וכן על התחייבויות העומדות לפרעון רק בעת פירוק התאגיד, אך אינן חלק מקבוצות ההון העצמי לפי תקנה 32; התחייבויות אלה יוצגו בסעיף נפרד לאחר סעיף ''ההון העצמי''. 39. התחייבויות לזמן ארוך התחייבויות לזמן ארוך כאמור בתקנה 38(א)(1), יפורטו בביאורים בקבוצות אלה: (1) תעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות; (2) תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה במניות; (3) התחייבויות לתאגידים בנקאיים; (4) התחייבויות לבעלי ענין; (5) התחייבויות לחברות מאוחדות; (6) התחייבויות לחברות מאוחדות באיחוד יחסי; (7) התחייבויות לחברות כלולות; (8) התחייבויות הנובעות מחכירה מימונית; (9) הכנסות נדחות ורווחים שטרם מומשו; (10) התחייבויות למסים נדחים; (11) התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד; (12) התחייבויות אחרות לזמן ארוך; התחייבות אשר סכומה עולה על 5 אחוזים מסך כל ההתחייבויות לזמן ארוך, תפורט בנפרד. 40. פירוט התחייבויות לזמן ארוך (א) התחייבויות לזמן ארוך יפורטו בביאורים בקבוצות אלה לפי סוג מטבע ובסיס הצמדה: (1) התחייבויות במטבע ישראלי שאינן צמודות; (2) התחייבויות במטבע ישראלי צמודות למדד המחירים לצרכן; (3) התחייבויות במטבע חוץ או התחייבויות הצמודות למטבע חוץ, כל סוג מטבע בנפרד; (4) התחייבויות צמודות לבסיס אחר. (ב) התחייבות אשר חלקים ממנה נקובים במטבעות שונים או הצמודה לבסיסים שונים, תפוצל ותוצג בקבוצות המתאימות לפי הסיווג שבתקנת משנה (א). (ג) התחייבויות לזמן ארוך כאמור בתקנה 38(א)(1), למעט התחייבויות המפורטות בפסקאות (9) עד (11) בתקנה 39, יסווגו כלהלן: (1) לפי מועדי פרעון אלה: (א) בשנה הראשונה; (ב) בשנה השניה; (ג) בשנה השלישית; (ד) בשנה הרביעית; (ה) בשנה החמישית; (ו) מעל חמש שנים. (2) לפי שיעורי הריבית. (ד) יצוין החלק מסכום תעודות ההתחייבות המוחזק בידי חברות מאוחדות ומאוחדות באיחוד יחסי, תוך הבחנה בין תעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות לבין תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה במניות. (ה) קיימות נסיבות העשויות להאיץ פרעון של התחייבות - יפורטו נסיבות אלה ויצוין סכום ההתחייבות. (ו) נלווה להתחייבות תנאי המגביל את המבטח בשימוש בנכסיו, בקבלת אשראי או בפעולות אחרות, יפורט התנאי. (ז) אין חובה לפרט מספרי השוואה לשנת דיווח קודמת ביחס לנתונים המפורטים בתקנה זו. 41. מסים נדחים (א) גרמו הפרשים ליצירתם של מסים נדחים, יצוינו הסוגים המהותיים של ההפרשים ויפורטו לגבי כל סוג מהותי, בהבחנה בין מסים נדחים בהתחייבויות השוטפות או ברכוש השוטף לבין מסים נדחים אחרים, פרטים אלה: (1) יתרת המסים הנדחים בתחילת שנת הדיווח; (2) התאמת היתרה עקב שינויים בחוקי המס אם היו; (3) שינויים אחרים ביתרה בשנת הדיווח בציון נפרד של שינויים אשר אינם כלולים בדו''ח רווח והפסד; (4) יתרת המסים הנדחים בסוף שנת הדיווח. (ב) יצוין כי המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת שישולמו או שימומשו, לפי הדין התקף, ויפורטו שיעורי מס אלו וסכומי המסים הנדחים בשל כל אחת מקבוצות המאזן. (ג) נרשמו נכסים בשל מסים נדחים, תפורט הסיבה לכך. (ד) יצוינו סכומיהם של מסים נדחים אשר בשלהם לא נרשם נכס. (ה) יצוין סכום יתרת ההפסדים לצורכי מס. (ו) העלות המופחתת של רכוש קבוע בר פחת שאינה מוכרת לצורכי מס כפחת או כעלות בעת מימוש הנכסים, ואשר רואים בה הפרש תמידי שבשלו אין ליצור התחייבות למסים נדחים, תצוין בהבחנה בין אלה: (1) הסכום שלא יותר בניכוי לתחילת שנת הדיווח; (2) הסכום שלא יותר בניכוי בשנת הדיווח; (3) היתרה לתאריך הדו''ח הכספי. (ז) תפורט המדיניות לענין מסים שעשויים לחול במקרה של מימוש השקעות בחברות מוחזקות. 42. עתודות ביטוח (א) עתודות ביטוח כאמור בתקנה 38(א)(2) יוצגו במאזן לפני ניכוי ביטוח משנה. (ב) בביאורים יצוין כי עתודות בעסקי ביטוח כללי ותביעות תלויות בביטוח כללי, חושבו לפי תקנות לחישוב עתודות בביטוח כללי; תצוין סטיה מן התקנות האמורות או שינוי בשיטת החישוב לעומת השנה הקודמת, ויירשם סכום הסטיה, סיבתה או השינוי וההשפעה כתוצאה ממנה על הרווח הנקי. 43. התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - מעביד (תיקון: תשס''ד2) (א) התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד כאמור בתקנה 39(11) יכללו התחייבויות לפי דין, הסכם, נוהג וציפיות ההנהלה. בהתחייבויות כאמור בשל שינוי מבני מתוכנן, לא ייכללו התחייבויות בשל ציפיות בלבד; נכללו התחייבויות כאמור בשל שינוי מבני מתוכנן, יפורטו התנאים הנוספים שהתקיימם לתאריך המאזן מחייב את הכללת ההתחייבויות. (ב) יפורטו סוגי ההתחייבויות, לרבות פנסיה, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, מענק פרישה, מענק הסתגלות ופיצוי בשל ימי מחלה שלא נוצלו, בצירוף הסכום הכלול במאזן לכל סוג התחייבות. (ג) היתה ההתחייבות התחייבות לתשלום פיצויי פיטורין אשר לגביה התשלום לקופת גמל או לקרן אחרת מהווה פרעון התחייבות לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג-1963, יצוין הדבר; אין חובה לפרט את סכום ההתחייבות. (ד) יפורטו דרך החישוב של סכום שצוין לפי תקנת משנה (ב) וההנחות ששימשו בסיס לחישובו. (ה) יצוין סכום היעודה שמקורה בהפקדות המבטח בקרנות, קופות גמל, חברות ביטוח ותכניות חסכון, בשל כל סוג התחייבות אשר לגביו צוין הסכום לפי תקנת משנה (ב) והקבוצה שבה הוא כלול. 44. התחייבויות אחרות (תיקון: תשס''ד2) (א) בסעיף ''חברות ביטוח ותווכני ביטוח'' כאמור בתקנה 38(א)(3) יוצגו במאזן בנפרד: (1) פקדונות המוחזקים בידי מבטח לפי חוזה ביטוח משנה; (2) חשבונות אחרים. (ב) זכאים אחרים ויתרות זכות כאמור בתקנה 38(א)(3) יפורטו בביאורים בקבוצות אלה: (1) התחייבויות לסוכני ביטוח; (2) התחייבויות למבוטחים; (3) התחייבויות לספקים ולנותני שירותים; (4) התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת; (5) התחייבויות לבעלי ענין; (6) התחייבויות לחברות מוחזקות; (7) התחייבויות אחרות. (ג) כללה קבוצת ''התחייבויות אחרות'' שבפסקה (7) בתקנת משנה (ב), התחייבות אשר סכומה עולה על 5 אחוזים מסך כל הזכאים ויתרות זכות, תוצג התחייבות כאמור בנפרד. (ד) לענין דיבידנד - (1) במאזן יוצג סכום הדיבידנד שהוכרז או שהוצע עד לתאריך המאזן; (2) בדוחות יובאו פרטים בנפרד בדבר דיבידנד שהוכרז או שהוצע לאחר תאריך המאזן ועד לתאריך אישור הדוח הכספי. 45. תלויות (א) בתקנה זו, ''תלויות'' - התחייבויות תלויות והפסדים תלויים שאינם נובעים מעסקי ביטוח ואינם כלולים בסעיף עתודות ביטוח ותביעות תלויות. (ב) הפרשה לתלויות תסווג במאזן ובדו''ח רווח והפסד לפי מהותה, ויראו אותה כהתחייבות או כהפסד מוחלטים. (ג) תלויות יפורטו בביאורים לפי הוראות אלה: (1) יובאו פרטים בדבר תביעות שהוגשו נגד המבטח ואשר בקשר אליהן לא נעשתה הפרשה מלאה וסכומן של תביעות אלה; (2) בוצעה הפרשה לתלויות וקיימת חשיפה לתשלום נוסף בשל אותן תלויות שאפשרות התממשותה אינה קלושה או לא בוצעה הפרשה לתלויות שאפשרות התממשותן אינה קלושה - יובאו פרטים בדבר התלויות האמורות ויצוין סכום החשיפה לתשלום נוסף; (3) בוצעה הפרשה לתלויות וקיימת בשל אותן תלויות חשיפה לתשלום נוסף שאפשרות התממשותו קלושה או לא בוצעה הפרשה לתלויות שאפשרות התממשותן קלושה, אולם ההתחייבות או ההפסד האפשרי המרבי עלולים להעמיד בספק את המשך פעילות המבטח במתכונתו הקיימת - יובאו פרטים בדבר התלויות או החשיפה לתשלום נוסף, לפי נסיבות הענין; (4) יובאו פרטים, בנפרד, בדבר תלויות אשר לגביהן אין אפשרות של אומדן סביר של החשיפה או החשיפה לתשלום נוסף, תוך אזכור חוות דעת, אם קיימת, לפיה נקבע כאמור. 46. התקשרויות מיוחדות בביאורים יובאו פרטים בדבר התקשרויות מיוחדות כדלקמן: (1) מהות ההתקשרות; (2) היקפה של ההתקשרות; (3) משך תקופת קיומה של ההתקשרות; (4) חשיבותה של ההתקשרות; (5) עובדת היותה של ההתקשרות חורגת מהמקובל אצל המבטח בדרך עסקיו הרגילה. 47. שעבודים יצוינו סכומי התחייבויות של מבטח וכן סכומי התחייבויות של אחרים המובטחות בשעבוד על נכס מנכסיו של המבטח, יתואר הנכס המשועבד ויצוין סוג השעבוד. פרק ז': פרטים שיש לכלול בדו''ח רווח והפסד ובדו''חות עסקי ביטוח של מבטח 48. (בוטלה) (תיקון: תשס''ד2) 49. קבוצות דו''ח רווח והפסד (א) דו''ח רווח והפסד כאמור בתקנה 6(א)(2) יוצג בקבוצות אלה: (1) רווח או הפסד לפני ניכוי מסים על הכנסה ומסים על רווח, כאמור בתקנה 30; (2) הפרשה למסים על הכנסה ורווח; (3) רווח לאחר ניכוי מסים על ההכנסה; (4) חלקו של המבטח ברווחים או בהפסדים של חברות כלולות; היו לחברות כלולות רווחים או הפסדים מהסוגים המפורטים בפסקאות (6) עד (8), יוצג חלק המבטח באותם רווחים או הפסדים במסגרת הפסקאות האמורות; (5) חלקו של המיעוט ברווחים או בהפסדים של חברות מאוחדות; היו למיעוט רווחים או הפסדים מהסוגים המפורטים בפסקאות (6) עד (8), ינוכה חלק המיעוט מהרווחים או מההפסדים המוצגים באותן פסקאות; (6) רווחים או הפסדים מפעולות שהופסקו, לאחר ניכוי מסים על ההכנסה בשל פעולות אלה, בציון סכום המס שנוכה; (7) רווחים או הפסדים שהם בגדר פריטים מיוחדים, לאחר ניכוי מסים על ההכנסה בשל סעיפים אלה, בציון סכום המס שנוכה; (8) ההשפעה המצטברת של שינוי בכללי החשבונאות או באופן יישומם לתחילת התקופה שבה בוצע השינוי, לאחר ניכוי מסים על ההכנסה בשל שינויים אלו, בציון סכום המס שנוכה; היה השינוי בכללי חשבונאות בעל אופי המצריך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופות קודמות, יובאו הפרטים לפי הוראות תקנה 8(ה). (ב) יוצג רווח או הפסד למניה. 50. רווח או הפסד לפני מסים על הכנסה (תיקון: תשס''ד2) רווח או הפסד, לפני ניכוי מסים על הכנסה ורווח, יוצג בקבוצות אלה: (1) רווח מעסקי ביטוח חיים; (2) רווח מעסקי ביטוח כללי; (3) הכנסות שלא נכללו בדו''חות עסקי ביטוח; הכנסות כאמור יכללו הכנסות מהשקעות, רווח או הפסד מנכסים שמקורו בהשקעות החופפות להון העצמי, הכנסות מניהול וייצוג חברות ביטוח והכנסות אחרות; (4) ריבית ששולמה על הלוואות לזמן ארוך; (5) הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו בדו''חות עסקי ביטוח. 51. מסים על הכנסה (א) הפרשה למסים על הכנסה ורווח תפורט בביאורים בקבוצות אלה: (1) מסים שוטפים על הכנסה חייבת במס לשנת הדיווח; (2) מסים נדחים לשנת הדיווח, למעט סכומים לפי פסקה (3); (3) הפרשים מהתאמה של יתרות מסים נדחים עקב שינויים בחוקי המס, אם היו; (4) מסים בשל שנות דיווח קודמות; (ב) יצוינו שיעורי המס שלפיהם חושבה ההפרשה למסים שוטפים על ההכנסה החייבת במס לשנת הדיווח. (ג) תובא התאמה בין הוצאות המסים המוצגות בדו''ח רווח והפסד ובין מכפלת הרווח או ההפסד לפני ניכוי מס בשיעור המס העיקרי החל על הכנסות המבטח; התאמה זו תפרט את המרכיבים העיקריים של ההפרש בין הוצאות המסים האמורות לבין המכפלה האמורה, לרבות מסים נדחים אשר בשלהם לא נרשם נכס במאזן בשנים קודמות ואשר מומש בשנת הדיווח. (ד) השיג מבטח על שומה, יהיה ההפרש נושא ההשגה בתוספת הצמדה, ריבית וקנסות, לפי הענין, התחייבות תלויה ויחולו עליו הוראות תקנה 43 בשינויים המחויבים. (ה) תצוין שנת המס האחרונה שבשלה קיבלו המבטח וחברות מאוחדות שלו שומות מס סופיות. 52. קבוצות דו''ח עסקי ביטוח חיים דו''ח עסקי ביטוח חיים כאמור בתקנה 6(א)(3) יוצג בקבוצות אלה: (1) הכנסות כמפורט להלן: (א) הכנסות מפרמיות לפני ביטוח משנה ופרמיות שנותרו בשייר; (ב) הכנסות מהשקעות; (2) תביעות ששולמו ותביעות תלויות כמפורט להלן: (א) תביעות עקב מקרי מוות ונכות לפני ביטוח משנה ותביעות שנותרו בשייר; (ב) תביעות עקב פוליסות שנפדו לפני ביטוח משנה ותביעות שנותרו בשייר; (ג) תביעות עקב פוליסות שמועדן תם לפני ביטוח משנה ותביעות שנותרו בשייר; (ד) גמלאות לפני ביטוח משנה וגמלאות שנותרו בשייר; (3) שינוי בעתודת ביטוח בניכוי ביטוח משנה; (4) שינוי בעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל; (5) השתתפות ברווחי ביטוח חיים קבוצתי; (6) דמי עמלה ששולמו, למעט סכום הגידול בהוצאות רכישה נדחות שינוכה בנפרד; (7) הוצאות הנהלה וכלליות, למעט דמי עמלה מביטוח משנה שינוכו בנפרד; (8) הפחתת הוצאות רכישת תיקי ביטוח; (9) תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפייד-רי. 53. דו''ח עסקי ביטוח חיים (א) בדו''ח עסקי ביטוח חיים, כאמור בתקנה 6(א)(3) - (1) בסעיף ''פרמיות'' יוצגו פרמיות לאחר ניכוי הנחות למבוטחים; (2) תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפייד-רי (MODIFIED-RE) יוצגו בסעיף נפרד; (3) בסעיף ''הכנסות מהשקעות'' ייכללו הכנסות על השקעות החופפות להתחייבויות ביטוחיות ואחרות בביטוח חיים; (4) בסעיף ''תביעות ששולמו ותביעות תלויות'' יוצגו תביעות ששולמו והשינוי בעתודות לתביעות תלויות לתקופת הדו''ח, לרבות תביעות ששולמו למבוטחים מהפרשות לעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל; (5) בסעיף ''שינוי בעתודה לסיכונים יוצאים מהכלל'', יירשם התשלום לתביעות מעתודה זו, כהפחתה מהעתודה; (6) בסעיף ''השתתפות ברווחי ביטוח חיים קבוצתי'' יוצגו התשלומים שהוחזרו למבוטחים בפועל; (7) בסעיף ''דמי עמלה מביטוח משנה'' תיכלל עמלת רווחים; (8) בסעיף ''הוצאות הנהלה וכלליות'' יוצגו ההוצאות שחושבו כאמור בתקנה 15 בצירוף הוצאות לבדיקות רפואיות וכן הוצאות למפקחי רכישה. (ב) בביאורים לדו''ח עסקי ביטוח חיים - (1) יינתן הרכב הפרמיות לפי סוגי העסקים כלהלן: פרט, ביטוח מנהלים, בשני מסלולי המכירה - מסורתי ועדיף וכן ביטוח חיים קבוצתי ואובדן כושר עבודה; כללה הפרמיה סוג עסק אחר שסכומו עולה על 5 אחוזים מסך כל דמי הביטוח בביטוח חיים, יפורט סוג עסק זה בנפרד; (2) בביטוח משנה מסוג מודייפיד-רי תינתן בנפרד התוצאה של שנת החיתום האחרונה ושל שנות חיתום קודמות; (3) יצוין סכום ההפחתה שהופחת מסעיף ''שינויים בעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל''. 54. קבוצות דו''ח עסקי ביטוח כללי דו''ח עסקי ביטוח כללי כאמור בתקנה 6(א)(4) יוצג בקבוצות אלה: (1) הכנסות כמפורט להלן: (א) הכנסות מפרמיה; (ב) הכנסות מדמים; (ג) הכנסות מפרמיה ודמים שנותרו בשייר; (ד) פרמיה פורטפוליו; (ה) שינוי בעתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי ביטוח משנה; (ו) הכנסות מהשקעות. (2) תביעות ששולמו ותביעות תלויות כמפורט להלן: (א) תביעות ששולמו ותביעות תלויות לפני ביטוח משנה; (ב) תביעות ששולמו ותביעות תלויות שנותרו בשייר; (ג) שינוי בעתודה לסיכונים יוצאים מהכלל; (3) דמי עמלה ששולמו, ובנפרד דמי עמלה שנתקבלו ממבטחי משנה; (4) הוצאות הנהלה וכלליות; (5) שינוי בהוצאות רכישה נדחות. 55. דו''ח עסקי ביטוח כללי (א) בדו''ח עסקי ביטוח כללי כאמור בתקנה 6(א)(4) - (1) דמי ביטוח בסכום כולל לפני ביטוח משנה יוצגו לאחר ניכוי הנחות למבוטחים, השתתפות ברווחים ששולמו למבוטחים והפרשה להשתתפות ברווחים למבוטחים; (2) בסעיף ''הכנסות מהשקעות'' ייכללו הכנסות על השקעות החופפות להתחייבויות ביטוחיות ואחרות בביטוח כללי וכן ריבית לזכות או לחובה על יתרת חשבון הקשר עם מערכת ביטוח חיים כפי שנקבע בתקנות הפרדת חשבונות בביטוח חיים, בניכוי חלקם של מבטחי משנה; (3) בסעיף ''תביעות'' ייכללו תביעות ששולמו והוצאות ליישובן בניכוי שיבובים והשינוי בהפרשות לתביעות תלויות; (4) בסעיף ''דמי עמלה ששולמו'' ייכללו הסכומים ששולמו לסוכני ביטוח, לרבות, החלק מדמי רישום ודמי פוליסות ששולמו לחתמים; (5) דמי ניהול בביטוח משותף ייכללו - (א) אצל חברה מנהלת - בסעיף ''הכנסות מדמים''; (ב) אצל חברה משתתפת - כהפחתה מ''הכנסות מדמים''. (ב) בביאורים לדו''ח עסקי ביטוח כללי - (1) בענפי ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי, רכב מנועי (רכוש), אובדן רכוש, ביטוח אחריות ואחרים, יינתן פירוט, שיכלול, לפחות, את הנתונים האלה: (א) הכנסות מפרמיות, לרבות דמים, דמי רישום ותשלומים אחרים לפני ביטוח משנה; (ב) דמי ביטוח שנותרו בשייר; (ג) שינוי בעתודה לסיכונים שטרם חלפו; (ד) תביעות ששולמו ותביעות תלויות לפני ביטוח משנה; (ה) תביעות ששולמו ותביעות תלויות שנותרו בשייר; (ו) רווח לענף. היה ענף שסך דמי הביטוח בעדו עולה על 10 אחוזים מסך דמי הביטוח בביטוח כללי, יפורט גם ענף זה. (2) דמי ביטוח שנתקבלו מגורם אחד, לרבות סוכן, בסכום העולה על 5 אחוזים מסך כל דמי הביטוח - יצוין מספר הגורמים וסכום דמי הביטוח של כל אחד מהם; (3) יצוין סכום דמי הביטוח שהועבר כביטוח משותף לאבנר - איגוד נפגעי רכב בע''מ. פרק ח': פרטים שיש לכלול בדו''ח על השינויים בהון העצמי של המבטח 56. דו''ח על השינויים בהון העצמי בדו''ח על השינויים בהון העצמי כאמור בתקנה 6(א)(5) יוצגו תנועות קבוצות ההון העצמי כאמור בתקנה 32, לכל קבוצה בנפרד. 57. דיבידנד (תיקון: תשס''ד2) (א) דיבידנד שהוכרז או שהוצע עד לתאריך המאזן יוצג בדוחות בנפרד. (ב) יצוין דיבידנד לכל סוג מניה. 58. מניות הטבה (תיקון: תשס''ד2) חולקו מניות הטבה או הוצעה חלוקה כאמור עד תאריך אישור הדו''ח הכספי יצוינו פרטים אלה: (1) מספר המניות שחולקו או שהוצעה חלוקתן, סוגן וערכן הנקוב, בציון מספר המניות שחולקו או שיחולקו בעד כל 100 מניות; אין חובה לפרט חלוקה שנכללה בתקופה שלפני שנת הדיווח וחלוקה מיועדת מרווחים של תקופה שלאחר תאריך המאזן; (2) מקור החלוקה בדוח הכספי. פרק ט': דו''ח על תזרים מזומנים 59. דו''ח על תזרים מזומנים (א) דו''ח על תזרים המזומנים ישקף את התקבולים והתשלומים במזומנים בתקופת הדו''ח. (ב) דו''ח על תזרים המזומנים, כאמור בתקנה 6(א)(6), יוצג בקבוצות אלה: (1) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהתאם לתקנה 60; (2) תזרים מזומנים מפעילות השקעה בהתאם לתקנה 61; (3) תזרים מזומנים מפעילות מימון בהתאם לתקנה 62. 60. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (א) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בביטוח חיים ובביטוח כללי, יוצג בנפרד. (ב) רווח או הפסד לפי דו''ח עסקי ביטוח יוצג תוך התאמה כמפורט להלן (בפרק זה - התאמה): (1) סעיפים מאזניים שקיבלו ביטוי בדו''ח עסקי ביטוח אך לא היו כרוכים בתזרים מזומנים יופחתו או ייווספו, לפי הענין; (2) סעיפים מאזניים שהיו כרוכים בתזרים מזומנים אך לא קיבלו ביטוי בדו''ח עסקי ביטוח יופחתו או ייווספו, לפי הענין. (ג) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת אחרת, ישקף את הרווח או ההפסד שלא קיבל ביטוי בדו''ח עסקי ביטוח חיים או דו''ח עסקי ביטוח כללי לאחר התאמה. 61. תזרים מזומנים מפעילות השקעה (א) תזרים מזומנים בפעילויות של ניירות ערך, הלוואות ופקדונות בבנקים, יוצגו בקיזוז בין תקבולים ותשלומים ויכללו את עליית ערך ההשקעות. (ב) תזרים מזומנים מפעילות השקעה יוצג ללא קיזוז בין תשלומים לתקבולים, למעט האמור בתקנת משנה (א). 62. תזרים מזומנים מפעילות מימון תזרים מזומנים מפעילות מימון יוצג ללא קיזוז בין תקבולים ותשלומים. פרק י': עסקאות המבטח עם בעלי ענין 63. עסקאות עם צדדים קשורים בביאורים לדו''ח הכספי ידווח מבטח על עסקאות המבוצעות עם צדדים קשורים, לפי כללי החשבונאות מלבד דיווח על סכומים לא מהותיים של דמי ביטוח, עמלה, תביעות ששולמו, יתרות תביעות תלויות וריבית, המשולמים לצדדים קשורים או המתקבלים מצדדים קשורים במהלך הרגיל של עסקי ביטוח. 64. התחייבויות המבטח לבעל ענין בביאורים לדו''ח כספי יפורט מידע על סכומי התחייבויות מבטח וסכומי התחייבויות חברות המאוחדות שלו לבעל ענין במבטח, שאין מקורם במהלך העסקים הרגיל של מבטח, תוך פירוט שיעורי ריבית, בסיס הצמדה, מועדי פרעון ותנאים עיקריים אחרים לפי קבוצות אלה: (1) התחייבויות לזמן ארוך; (2) התחייבויות אחרות. 65. השקעות המבטח בבעל ענין מבטח יפרט בביאור מידע על השקעותיו או השקעות החברות המאוחדות שלו בבעל ענין או במי שהיה בעל ענין בעת שנעשתה ההשקעה, תוך ציון היתרה הגבוהה ביותר לתקופת הדו''ח הכספי, כלהלן: (1) השקעות במניות, בתעודות המקנות זכות לרכישת מניות, באיגרות חוב הניתנות להמרה במניות והשקעות אחרות, לגבי - (א) חברות מוחזקות, כשכל חברה תוצג בנפרד; (ב) חברות אחרות; (2) השקעות המבטח באיגרות חוב שאינן ניתנות להמרה; (3) הלוואות וחובות של בעל ענין לתאריך הדו''ח הכספי, שיעורי ריבית, בסיסי הצמדה, מועדי פרעון ותנאים עיקריים אחרים. 66. הטבות לבעל ענין ועסקאות עמו (א) בתקנה זו - ''הטבות'' - שכר ומשכורת, שכר דירקטורים, דמי ניהול, עמלה וטובת הנאה אחרת שניתנה, שולמה או נרשמה כיתרת זכות או כהפרשה, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אך למעט דיבידנד, ריבית וסכומים כאמור בתקנת משנה (ז); ''טובת הנאה'' - זכות לקבל כסף או שווה כסף לרבות הנחה, בין אם היא ניתנת למימוש מיידי ובין אם לאו; ''שכר ומשכורת'' - לרבות סכומים הנלווים לשכר ולמשכורת וכן סכומים כאמור בתקנה 43. (ב) בביאורים יינתן מידע על הטבות שנתן מבטח או חברה מאוחדת שלו בשנת הדיווח, בהבחנה בין בעל ענין המועסק בתאגיד או מטעמו, לבין דירקטור שאינו מועסק כאמור ולבין בעל ענין אחר שאינו מועסק ויצוין מספר האנשים בכל אחת משלוש הקבוצות האמורות; ניתנה הטבה שאינה ניתנת להערכה כספית, יתוארו ההטבה ותנאיה. (ג) קיימת התחייבות מותנית של מבטח או של חברה מאוחדת שלו למתן הטבות לבעלי ענין במבטח שלגביה לא בוצעה הפרשה, או קיימת התקשרות לפיה עשויות להינתן הטבות, תתואר בביאורים ההתחייבות או ההתקשרות ותנאיה. (ד) יינתן פירוט הכנסות מימון מבעל ענין בשל חובות, למעט חובות הנובעים מעסקאות אשר תוארו בדו''ח הכספי בהתאם לתקנת משנה (ז). (ה) יינתן פירוט הוצאות מימון לבעל ענין בשל חוב המגיע לו, למעט חובות הנובעים מעסקאות אשר תוארו בדו''ח הכספי בהתאם לתקנת משנה (ז). (ו) הוראות תקנות משנה (ד) ו-(ה) לא יחולו על הכנסות מימון מבעל ענין שהוא תאגיד בנקאי או על הוצאות מימון לבעל ענין כאמור, בשל מימון הניתן במהלך העסקים הרגיל. (ז) בביאורים יתוארו עסקאות או התקשרות לביצוע עסקאות שבין מבטח וחברות הבת שלו לבין בעל ענין, למעט עסקאות שנעשו במהלך העסקים הרגיל של מבטח, ובלבד שעסקאות אלה עונות לדרישות תקנות דרכי השקעה, בין שנעשו במישרין ובין שנעשו בעקיפין, בציון סכומי העסקאות, דרכי קביעת המחירים, תנאי האשראי והתנאים האחרים לפי הנסיבות. (ח) יפורטו הסכומים הכוללים של הרווחים או ההפסדים של המבטח עקב עסקאות או התקשרות לביצוע עסקאות ברכוש קבוע כאמור בתקנת משנה (ז). 67. הצגת פעולות בין מבטח לבעל שליטה בו תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדו''חות כספיים), התשנ''ו-1996, יחולו על מבטח, בשינויים המחויבים. פרק י''א: דו''ח דירקטוריון 68. דו''ח דירקטוריון על מצב עניני המבטח (א) דו''ח הדירקטוריון על מצב עניני המבטח (בפרק זה - דו''ח דירקטוריון) כאמור בתקנה 6(ב) יכלול תיאור והסברים של הדירקטוריון על מצבו העסקי של מבטח, לרבות שינויים מהותיים שחלו בתחומי פעילותו, תוצאות פעילותו, הונו העצמי, תזרים המזומנים שלו בהשוואה לתקופת הדיווח הקודמת, הכל כאמור בתקנה 69. (ב) דו''ח דירקטוריון יתייחס לנתונים העיקריים שבדו''ח הכספי ויכלול מידע נוסף המצוי בידי מבטח לגבי תקופת הדיווח, והכל, אם לדעת הדירקטוריון, הוא נחוץ להבנת מצב עניני המבטח. (ג) דו''ח דירקטוריון המצורף לדו''ח הכספי לתקופת ביניים, כאמור בתקנה 17(ב), יכלול פרטים מהותיים בקשר לכל אחד מהנושאים המפורטים בתקנה 69, תוך התייחסות לנתונים שהצטברו ממועד הדו''ח הכספי האחרון; עורך הדו''ח רשאי להפנות לדו''ח כספי האחרון. (ד) דו''ח דירקטוריון יאושר בידי דירקטוריון המבטח או בידי ועדה שלו שהוסמכה לכך בסמוך לאישור הדו''ח הכספי, וייחתם בידי שניים - יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור אחר שהדירקטוריון הסמיכו לכך והמנהל הכללי או מי שממלא במבטח תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה. 69. מבנה הדו''ח ופרטיו (א) דו''ח דירקטוריון ינוסח בצורה בהירה ומובנת ויחולק לפרקים לפי נושאים אלה: (1) תיאור תמציתי של המבטח, סביבתו העסקית ותחומי פעילותו; (2) מצבו הכספי של המבטח; (3) תוצאות פעילותו; (4) תזרים מזומנים ונזילות; (5) מקורות מימון; (6) השפעת גורמים חיצוניים. (ב) במסגרת הנושאים האמורים בתקנת משנה (א) יתייחס הדירקטוריון לענינים המפורטים בתוספת השניה ככל שהם נוגעים למבטח, ולענינים נוספים, אם הם חשובים, לדעת הדירקטוריון להבנת מצב עניני המבטח; בכל אחד מהנושאים יכלול הדו''ח, בנוסף להתייחסות הכללית, התייחסות נפרדת לעסקי ביטוח חיים ולעסקי ביטוח כללי. (ג) בדו''ח דירקטוריון יינתן ביטוי, בין היתר, לאלה: (1) אירועים ומגמות בפעילות המבטח ובסביבתו העסקית שחלו בתקופת הדו''ח, לרבות אירועים שהשפעתם טרם באה לידי ביטוי בדו''ח הכספי; (2) אירועים חריגים או חד-פעמיים והשפעתם על עסקי המבטח ועל נתוני הדו''ח הכספי; (3) שינויים שחלו במצב הכספי של המבטח והגורמים להם, ואירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים; (4) השפעה על עסקי המבטח ונתוני הדו''ח הכספי, ביחס לעסקה בין המבטח לבין כל אדם, ביחס להשקעה בחברה או בתאגיד אחר או ביחס להגדלה או הקטנה בשיעור ההשתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור, מקום שההשפעה מהותית; (5) הסבר לגבי הנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של המבטח בחוות דעתו; (6) אירועים מהותיים שקרו לאחר תאריך הדו''ח הכספי; (7) פירוט השכר, פיצויים, תגמולים, פנסיה, קרנות השתלמות והטבות אחרות, השלמת עתודות בשל נלוות עקב שינויים בשכר בשנת החשבון וסך כל המשכורות וההוצאות הנלוות של חמשת בעלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה במבטח; כמו כן, יינתן פירוט להסכמי התקשרות אשר מעניקים הטבות לחמשת נושאי המשרה האמורים, אם ישנם. (ד) ערך מבטח דו''ח כספי מאוחד, יתייחס דו''ח הדירקטוריון גם לדו''ח זה. פרק י''ב: דו''חות נוספים 70. דו''ח תקופתי מבטח יגיש למפקח דו''ח תקופתי במתכונת שנקבעה בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דו''חות תקופתיים ומיידים), התש''ל-1970, למעט תקנה 10 לתקנות האמורות, הכל בשינויים המחויבים לפי הענין. פרק י''ג: הוראות שונות 71. פרטים נוספים מבטח יגיש למפקח במועד הגשת הדו''ח הכספי השנתי והדו''ח הכספי לתקופת ביניים, דו''חות נוספים כפי שיורה המפקח מזמן לזמן. 72. פטור מציון פרטים בדו''ח המפקח רשאי לבקשת מבטח, לפטור מבטח מתיאור פרטים מסוימים בדו''ח כספי ובדו''ח כספי לתקופת ביניים, אם ראה שתיאור פרטים כאמור כרוך בקשיים מיוחדים; המפקח רשאי להתנות את מתן הפטור בציון עובדת מתן הפטור והסיבה לנתינתו. 73. ביטול תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשמ''ו-1986 - בטלות; 74. תחולה ותחילה (א) תקנות אלו יחולו לגבי תאריך דו''ח כספי ליום כ''ב בטבת התשנ''ח (31 בדצמבר 1997) ואילך, למעט תקנות 20(ב)(2), 48(ג) ו-55 (ב). (ב) תקנות 20(ב)(2), 48(ג) ו-55 (ב) יחולו לגבי תאריך דו''ח כספי ליום ד' בניסן התשנ''ח (31 במרס 1998) ואילך. (ג) בדו''ח הכספי לשנת 1997 יוצגו מספרי השוואה כאמור בתקנה 8(ב), רק לשנת 1996. (ד) סיווג ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה שאינם חלק מפוליסת ביטוח חיים ייחשבו כ''ביטוח חיים'' כהגדרתו בתקנה 1, רק החל ביום י''ב בטבת התשנ''ט (31 בדצמבר 1998). (ה) לענין תקנה 12 תפורט התשואה הממוצעת למשך חמש השנים האחרונות המסתיימות בתאריך הדו''ח ליום י''ב בטבת התשנ''ט (31 בדצמבר 1998) ואילך. (ו) המפקח רשאי לדחות את יישום סעיף 30(ד) עד ליום י''ג בטבת התשנ''ט (1 בינואר 1999) אם השתכנע כי לא ניתן ליישם את הסעיף האמור ליום תחילת התקנות. תוספת ראשונה (תיקון: תשס''ד2) (תקנות 6 ו-17 - פירוט נכסים והתחייבויות) חלק א' - התפלגויות הנכסים החופפים להתחייבויות ביטוח חיים נכסים סה''כהנכסיםויתרותחובה צמוד למדדהמחיריםלצרכן לא צמוד או נקוב מט''ח פוליסותמשתתפותברווחים ביטוחכללי הון התחייבויותאחרות 1. השקעות א. מזומנים ושווי מזומנים ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות) (1) תעודות התחייבות ממשלתיות: (א) סחירות (ב) לא סחירות (ג) אג''ח מיועדות - הסכמי ''חץ'' (2) תעודות התחייבות אחרות: (א) סחירות (ב) לא סחירות (3) מניות נאמנות (5) כתבי אופציה (6) חוזים עתידיים (7) אופציות ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות): (1) כנגד פוליסות ביטוח חיים (2) מובטחות במשכנתא (3) מובטחות בערבות בנקאית (4) מובטחות בשעבוד כלי רכב (5) מובטחות בבטחונות אחרים (6) לא מובטחות ד. פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים ה. השקעות בחברות מוחזקות: (1) חברות ביטוח (2) חברות אחרות ו. זכויות במקרקעין להשכרה 2. רכוש קבוע א. מקרקעין ב. רכוש קבוע אחר א. חברות ביטוח: (1) חלקם של מבטחי משנה בעתודות ביטוח (2) חלקם של מבטחי משנה בתביעות תלויות (3) פקדונות המוחזקים ע''י חברות מוסרות (4) חשבונות אחרים ב. פרמיות לגביה ויתרות סוכנים ג. חייבים ויתרות חובה ד. נכסים אחרים 4. הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר א. בביטוח כללי ב. בביטוח חיים ג. בביטוח מפני מחלות ואשפוז ד. רכוש אחר לרבות רכוש לא מוחשי סה''כ נכסים ויתרות חובהסה''כ התחייבויות (לפי חלק ב')עודף / גרעון חלק ב' - פירוט ההון וההתחייבויות לפי סוגיהן ביטוח חיים הון סה''כההוןוההתחייבויות צמוד למדדהמחיריםלצרכן לא צמוד או נקוב מט''ח פוליסותמשתתפותברווחים ביטוחכללי הון התחייבויותאחרות הון קרנות ועודפים התחייבויות הוניות ואחרות א. אשראי מתאגידים בנקאיים ב. מסים נדחים ג. אחר 3. עתודות א. עתודות ביטוח ב. עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל ג. עתודות אחרות 4. תביעות תלויות 5. חברות ותווכני ביטוח א. פקדונות ב. חשבונות אחרים 6. זכאים אחרים ויתרות זכות 7. דיבידנד מוצע לתשלום סה''כ התחייבויות תוספת שניה (תקנה 69(ב)) דו''ח דירקטוריון 1. תיאור תמציתי של המבטח - (א) מבנה ארגוני של מבטח, לרבות פרטים עיקריים על חברות מוחזקות ושיעור אחזקה; (ב) פעילות בחוץ לארץ באמצעות סניפים וחברות מוחזקות; (ג) תחומי פעילות עיקריים והשינויים שחלו בהם בתקופת הדו''ח הכספי, תוך התייחסות לענפים שבהם מתמחה המבטח; (ד) שיעור דמי ביטוח בביטוח חיים ובביטוח כללי מסך כל דמי הביטוח בתקופת הדו''ח; (ה) הרכב ההכנסות בתקופת הדו''ח לפי הפירוט שלהלן: (1) בביטוח חיים - הרכב דמי הביטוח בתקופת הדו''ח, תוך הפרדה בין דמי ביטוח שוטפים וחד-פעמיים; (2) בביטוח כללי - שיעור דמי ביטוח מסך המחזור בביטוח כללי, תוך הפרדה בין ענפי ביטוח רכב לפי דרישות ביטוח רכב מנועי (חובה), רכב מנועי (רכוש), ענפי ביטוח רכוש אחרים, ענפי ביטוח אחריות (חבויות), וענפים אחרים; היה ענף אחד ששיעור דמי הביטוח ממנו, ביחס לסך דמי הביטוח בביטוח כללי, עולה על 15 אחוזים - יצוין בנפרד גם השיעור בענף זה; (ו) תלות בלקוחות או בגורמי שיווק; לענין זה יש להתייחס למקור עסקים או גורם שיווק שחלקו מהמכירות בביטוח חיים או בביטוח כללי, לפי הענין, עולה על 10 אחוזים; (ז) התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה בהשוואה לשנים קודמות, והסכמי ביטוח משנה בהיקפים מהותיים עם מבטח משנה אחר; (ח) אירועים חריגים מאז הדו''ח הכספי האחרון, לרבות ארגון מחדש של המבטח, אמצעי התייעלות שננקטו, סכסוכי עבודה, שינויים מהותיים בבעלות או בהנהלה, רכישת חברות או תיקי ביטוח. 2. תיאור הסביבה העסקית - (א) מגמות בענף הביטוח, השפעתן על עסקי המבטח בתקופת הדו''ח ועל נתוני הדו''ח הכספי שלו; (ב) מאפיינים והתפתחויות בענפי הביטוח העיקריים שבהם עוסק מבטח לרבות שיטות שיווק, ביטוח משנה, מיסוי, פיקוח ממשלתי עליהם, ומידת התחרות בהם; (ג) השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי המבטח בתקופת הדו''ח ועל נתוני הדו''ח הכספי; (ד) כניסה ושיווק תחומי פעילות חדשים לענין תכניות ביטוח ושירותים הקשור לביטוח ושאינו קשור לביטוח. 3. מצב כספי - יוסברו ההתפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדו''ח ובפרט בענינים האלה: (א) הסבר לשינויים בהון העצמי, אם היו, תוך דגש על השינויים שמקורם אינו רווח או הפסד בתקופת הדו''ח; (ב) גירעון, אם קיים, בהון העצמי המינימלי הנדרש או בהון הראשוני המינימלי הנדרש לפי תקנות ההון העצמי, נסיבות היווצרותו ותכניות הדירקטוריון להשלמתו; (ג) השפעת השינוי בשיטת חישוב עתודות הביטוח בתקופת הדו''ח בהשוואה לתקופה שקדמה לה; (ד) שינוי מהותי בהפרשות לעתודות ולתביעות תלויות (לפני ביטוח משנה ובשייר עצמי) לעומת תקופת הדו''ח הקודם, הסיבות לשינוי והשפעתו; (ה) התפתחויות יוצאות דופן בהתחייבויות אחרות, הסיבות לכך והשפעתן. (ו) ההתפתחות, במשך שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזן, בעתודות, בהון העצמי וביתרת הרווח הנקי; (ז) ההתפתחות, במשך שלוש השנים האחרונות בדמי הביטוח, בשינוי בעתודות הביטוח וברווח, תוך הבחנה בין ביטוח חיים וביטוח כללי. 4. תוצאות פעולות - יובאו ניתוח והסברים למרכיבי דו''ח עסקי ביטוח חיים ודו''ח עסקי ביטוח כללי, וכן התייחסות לתוצאות הפעולות שבאו לידי ביטוי בדו''ח רווח והפסד, ובפרט בענינים האלה: (א) ניתוח והסברים לתוצאות העסקיות בעסקי הביטוח, השוואתם לתקופות מקבילות בעבר; התייחסות למרכיבים עיקרים של דו''ח עסקי ביטוח, לרבות הכנסות מדמי ביטוח, הכנסות מהשקעות, הוצאות בשל תביעות, הוצאות רכישה ורווח ; (ב) השפעה של תופעות או אירועים מיוחדים (כגון: אסונות טבע) על התוצאות החיתומיות; (ג) שינוי מהותי ברווחי השקעות לתקופת הדו''ח ביחס לתקופה הקודמת; (ד) השפעת שינויים בהוראות המפקח על הביטוח על תוצאות הפעולות; (ה) השפעת שינויים בהוראות המס, לרבות עקב הסכמים עם נציבות מס הכנסה, על תוצאות הפעולות; (ו) השפעה של עונתיות על תוצאות פעולותיו של המבטח אם היא משמעותית; (ז) שינויים בהיקף דמי הביטוח בביטוח חיים, תוך התייחסות לדמי ביטוח שוטפים וחד-פעמיים; (ח) שינויים מהותיים בשיטת חישוב הוצאות רכישה נדחות בהשוואה לתקופה קודמת; (ט) פרטים בדבר סכום רווחי ההשקעה שנזקפו למבוטחים בביטוח חיים משתתף ברווחים בתקופת החשבון כפי שהם מדווחים בדו''ח עסקי ביטוח חיים; (י) פרטים בדבר סכום דמי הניהול שנגבו מהמבוטחים בביטוח חיים משתתף ברווחים. 5. תזרים מזומנים ונזילות - יוסבר תזרים המזומנים של המבטח מפעילות ביטוח, מפעילות השקעה ומימון ומפעילות שוטפת אחרת, ובפרט תוך התייחסות לתשלומים או תקבולים חריגים מפעולות לא שוטפות כדלקמן: (א) רכישה או מכירה של חברה-בת, של רכוש קבוע, או של תיק ביטוח, תוך הבחנה בין פעולות ביטוחיות לאחרות; (ב) חובות של מבטחים, של מבטחי משנה, דמי ביטוח לגביה, יתרות סוכנים וחייבים עסקיים אחרים, שהפיגור בגבייתם עלול להשפיע על תזרים המזומנים של המבטח. 6. מקורות מימון - יינתן הסבר באשר למקורות ההון של המבטח, עלותם ושינויים שחלו בהם, ובפרט בענינים האלה: (א) גיוס הון, תוך התייחסות למועדי ההמרה והפרעון של ניירות ערך המירים, ולמועדי מימוש כתבי האופציה; (ב) מימוש ניירות ערך המירים בתקופת הדו''ח, תוך ציון ההון שנוסף והיתרה שנותרה; (ג) הנפקת שטרי הון על ידי בעלי המניות, תנאיהם וסיבת הנפקתם; (ד) הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מגורמי חוץ ושימושיהן, לרבות התייחסות להיקף ההלוואות הכולל; (ה) פרטים על מועדי תשלום דיבידנד במזומן, לרבות לאחר תאריך הדו''ח הכספי. 7. השפעת גורמים חיצוניים - יוסברו השפעות של אירועים והתפתחויות חיצוניים לענף הביטוח שקרו וידועים למבטח ואשר השפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על מצב עניני המבטח, לרבות השפעת מדיניות הממשלה, שינוי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, והתפתחויות בכלכלה העולמית. במקרים שבהם מידת ההשפעה של אירועים והתפתחויות כאמור על מצב עניני המבטח איננה ניתנת לכימות, יכלול הדו''ח את תיאור העובדות הנוגעות לענין. ק''ת תשנ''ח, 438; תשס''ד, 887; תשס''ה, 744. תקנה 19 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) (תיקון), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 891; תשס''ה, 745) קובעות לגבי תקנות 1, 2, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 48, 50, 57, 58 והתוספת הראשונה: ''19. תחולה ותחילה (א) תקנות אלה, למעט תקנות 19(ט)(1) ותקנה 20(א)(1), יחולו על דוחות כספיים המוגשים בשל תקופת דיווח שתחילתן ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004), ואולם לא יישא אדם אחריות פלילית בשל עבירה לפי תקנות אלה בתקופה שבין יום תחילתן של תקנות אלה ליום פרסומן. (ב) תחילתן של תקנות 19(ט)(1) ו-20 (א)(1) ביום כ''ג באדר ב' התשס''ה (3 באפריל 2005) (להלן - יום המעבר); עד יום המעבר יוערכו איגרת חוב בלתי סחירה, תעודת חוב מסחרית בלתי סחירה, פיקדון, הלוואה בלתי סחירה או הלוואה למבוטח, בהתאם לתקנות 19(י)(1)(א) ותקנה 20(ד)(1), כנוסחן בתקנות 7 ו-8 לתקנות אלה.'' תקנה 4(א) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) (תיקון), התשס''ה-2005 (ק''ת תשס''ה, 744) קובעת כי תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3 ביום כ''ו בסיון התשס''ה (3 ביולי 2005). תקנותהמפקח על הביטוחפוליסה