תקנות הפיקוח על פרי-הדר (פעולות המועצה ותפקידיה), 1941

תקנות הפיקוח על פרי-הדר (פעולות המועצה ותפקידיה), 1941 (עפ''י סעיף 29) 1. השם תקנות אלו תיקראנה תקנות הפיקוח על פרי-הדר (פעולות המועצה ותפקידיה), 1941. 2. תפקיד נוסף על המועצה למועצה יהא התפקיד דלקמן נוסף על התפקידים או החובות המוטלים עליה עפ''י סעיף 10 לפקודה: - לעשות את הסידורים המתאימים ביחס לתכנית-עבודה בקשר עם הדברתה של כל מחלה או מגפה, בגדר מובנה של פקודת ההגנה על הצומח, שלדעתה של המועצה עלולים לפגוע בפרדסנות. 1 (א) ע''ר 1129, תוס' 2, (ע) 1210, (א) 1443. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003 (ס''ח תשס''ג, 450) קובע: ''76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס''ג) א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה.'' תקנותפרי הדר