תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס''ט-2009

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 (א) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס''ה 1-2005 (להלן - החוק), ולפי סעיפים 36א ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21 א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה: ''איגרת חוב'', ''בורסה'', ''הלוואה'', ''הלוואה לעמית'', ''מכירה בחסר'', ''נכס מחוץ לישראל'', ''עלות מתואמת'', ''פיקדון'', ''פיקדון חשכ''ל'', ''שווי הוגן'', ''שוק מוסדר'', ''תעודת חוב מסחרית'' ו''תעודת חוב מסחרית סחירה'' - כהגדרתם בתקנה 41א לתקנות מס הכנסה; ''נייר ערך סחיר'' - כל נייר ערך הרשום למסחר בבורסה, אשר היקף ותדירות המסחר בו הם בהתאם להוראות הממונה; ''קופת גמל המבטיחה תשואה'' - קופת גמל לתגמולים או לפיצויים המבטיחה תשואה מזערית לעמיתיה והיא אחת מאלה: (1) יתר - קרנות לגמולים בע''מ; (2) ביטחון - קרן פנסיה לבעלי מלאכה, תעשיינים ועצמאים בע''מ; (3) פלס - קרן גמולים בע''מ; (4) גמולה - קרן פנסיה; (5) אמיר - קרן גמולים בע''מ; (6) בר - קרן גמולים בע''מ; ''קרן חדשה מקיפה'' - כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה; ''שווי שוק'' - השווי שנקבע לנייר ערך בשוק שבו הוא מוחזק לפי השער האחרון שנקבע לו ביום המסחר האחרון שנתקיים בבורסה, בבורסה זרה או בשוק מוסדר לפי העניין; ''תקנות מס הכנסה'' - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ''ד-1964. 2. תדירות שערוך הנכסים גוף מוסדי יחשב את שוויים של נכסי קופות הגמל שבניהולו ושל הנכסים המנוהלים בידיו לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה (להלן - הנכסים), מדי יום עסקים לגבי יום העסקים הקודם. 3. שיטת חישוב שווי הנכסים גוף מוסדי יחשב את שוויים של הנכסים לפי הוראות אלה: (1) לגבי נייר ערך סחיר - לפי שווי שוק; (2) לגבי נכס שאינו נייר ערך סחיר - לפי שווי הוגן שיחושב לפי הוראות הממונה; בהוראות כאמור רשאי הממונה להורות לגוף מוסדי להתקשר עם חברה המתמחה בקביעת שיעורי הריבית להיוון תזרימי מזומנים, שנבחרה בהליך תחרותי לעניין זה, לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים; (3) לגבי איגרת חוב מיועדת לקרן חדשה מקיפה - לפי העלות המתואמת שלה; 4) לגבי ניירות ערך שהושאלו על ידי הגוף המוסדי - כאילו ניירות הערך היו בידי הגוף המוסדי; (5) לגבי ניירות ערך שנמכרו בחסר - כהתחייבות לפי שווי שוק. 4. ניכויים מששוי הנכסים שוויים של הנכסים יחושב בניכוי עתודה למס, ובנכסים שאינם ניירות ערך סחירים גם בניכוי הוצאות מימוש משוערות. 5. חישוב שוויים של נכסים מחוץ לישראל שוויים של נכסים מחוץ לישראל יחושב כאמור בתקנות 2 עד 4 ויתורגם לשקלים חדשים לפי השער היציג. 6. חישוב שוויים של נכסי קופת גמל המבטיחה תשואה על אף האמור בתקנות 2 ו-3, שוויים של נכסי קופת גמל המבטיחה תשואה, המפורטים להלן, יחושב ליום האחרון של כל חודש ובהתאם להוראות האמורות לצדם: (1) איגרת חוב לא סחירה, תעודת חוב מסחרית שאינה תעודת חוב מסחרית סחירה, פיקדון ופיקדון חשכ''ל - לפי העלות המתואמת שלהם; הפחתת פרמיה וניכיון תיעשה בשיטת הקו הישר; (2) הלוואה בלתי סחירה והלוואה לעמית - לפי העלות המתואמת של ההלוואה, בניכוי חובות אבודים. 7. חישוב שווי הנובע מעסקאות שאינן כלכליות סבר הממונה כי גוף מוסדי ביצע עסקה בנכסים מתוך שיקולים שאינם כלכליים במטרה לשפר את תוצאות פעילותו בצורה לא נאותה, אף אם העסקה מותרת לפי דין, רשאי הוא, לאחר שנתן לגוף המוסדי הזדמנות לטעון את טענותיו באופן שהורה, להורות לגוף המוסדי לחשב את שוויים של אותם נכסים באופן שיבטל באופן מלא או חלקי את שיפור התוצאות כאמור, כפי שיורה. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשס''ט, 551.קופות גמלתקנותפיקוח על שירותים פיננסיים