תקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז-1977

תקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54(ג) לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 (להלן - החוק), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1956, ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ועדה'' - כל אחת מהועדות המפורטות בסעיף 54(א) לחוק; ''המבקש'' - המבקש רישום בפנקס הפסיכולוגים או המבקש היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה. 2. הזמנה על-ידי הועדות הזמנת אדם לבוא להעיד או להציג דבר בפני ועדה תהא ערוכה לפי טופס 2,1 או 3 לתוספת לפי הענין, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום עם אישור מסירה. 3. כפיית התייצבות בקשה לכפות התייצבותו של אדם בפני ועדה תהא ערוכה לפי טופס 5,4 או 6 לתוספת, לפי הענין. 4. גביית עדות על-ידי שליח (תיקון: תשס''ב) בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א -1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984; המבקש או העוסק בפסיכולוגיה, לפי הענין, יהא המשיב בבקשה. 5. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית-משפט לפי תקנות אלה בשם ועדה. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן. ת ו ס פ ת (תקנות 2 ו-3) טופס 1 ועדת תלונות/ועדת משמעת* שמונתה לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977. הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז - 1977, להתייצב בפני ועדת תלונות/ועדת משמעת* שמונתה לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, ביום בשעה במקום בענינו של הפסיכולוג שנגדו מתנהלת חקירה בדבר עבירת משמעת/מתנהל דיון משמעתי* על ידי לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן: 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך יושב-ראש הועדה בשם הועדה טופס 2 ועדת רישום שמונתה לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז - 1977, להתייצב בפני ועדת רישום שמונתה לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, ביום בשעה במקום בענינו של המבקש להרשם בפנקס הפסיכולוגים/ המבקש היתר זמני*, לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן: 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך יושב-ראש הועדה בשם הועדה * מחק את המיותר טופס 3 ועדה רפואית שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל''ז - 1977 להתייצב בפני הועדה הרפואית שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, ביום בשעה במקום בענינו של העוסק בפסיכולוגיה/ המבקש להרשם בפנקס הפסיכולוגים/המבקש היתר זמני*, לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן: 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך יושב-ראש הועדה בשם הועדה * מחק את המיותר טופס 4 בבית המשפט המחוזי ב בקשה לכפות ציות להוראות ועדת המשמעת/ועדת התלונות* לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 בענין: דיון בעבירת משמעת נגד הפסיכולוג ובענין הזמנת העד לבוא לפני הועדה להעיד בפניה/וכן/להציג דבר * נגד הפסיכולוג מתנהל(ת) חקירה/דיון* בעבירת משמעת. לחקירה/לדיון * הוזמן לבוא לפני הועדה ולהעיד/וכן/להציג דבר* העד שמענו הוא ליום לשעה במקום 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה המצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום.......... לשעה במקום /או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה*. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך המנהל/יושב-ראש הועדה * מחק את המיותר טופס 5 בבית המשפט המחוזי ב בקשה לכפות ציות להוראות ועדת הרישום לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 בענין בקשת רישום בפנקס הפסיכולוגים/בקשת היתר זמני* של תיק מס' ובענין הזמנת העד לבוא בפני הועדה/להעיד בפניה/וכן/להציג דבר*. מבקש הרישום בפנקס/מבקש ההיתר הזמני* הוזמן להופיע בפני ועדת הרישום. לצורך בדיקת הבקשה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה/להעיד/וכן להציג דבר* העד שמענו הוא ליום לשעה במקום 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. רצוף בזה תצהיר. תאריך המנהל/יושב-ראש הועדה* * מחק את המיותר טופס 6 בבית המשפט המחוזי ב בקשה לכפות ציות להוראות הועדה הרפואית לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977 בענין : בדיקה על-ידי ועדה רפואית של העוסק בפסיכולוגיה מבקש הרישום בפנקס הפסיכולוגים/מבקש היתר זמני* תיק מס' ובענין הזמנת העד לבוא בפני הועדה/להעיד בפניה/וכן/ להציג דבר* העוסק בפסיכולוגיה/מבקש הרישום/מבקש ההיתר* הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה/להעיד/וכן/ להציג דבר* העד שמענו ליום לשעה במקום. 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחר במקום שתקבע הועדה. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך המנהל/יושב-ראש הועדה* * מחק את המיותר 1 ק''ת תשל''ח, 20; תשס''ב, 805.תקנותפסיכולוגיההתחום הנפשי