תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש''ם-1980

תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(2) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל''ט-1979, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''צולל'' - אדם המבצע צלילה ספורטיבית; ''פוליסה'' - לרבות כתב כיסוי וכתב כיסוי זמני. 2. חובת ביטוח לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם יש לו פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הרשות המוסמכת. 3. הדרישות לגבי ביטוח חובת הביטוח לפי תקנה 2 תיחשב כממולאת, אם הפוליסה שהוצאה לצולל בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי''א-1951, מבטחת אותו מפני כל חבות שהוא עלול לחוב בשל חילוץ, פינוי, אשפוז וטיפול רפואי שנגרמו לו עקב תאונת צלילה. 1 ק''ת תש''ט, 1163 ביטוח ספורטצלילהתקנותחובת ביטוחפוליסהדיני ספורט