תקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ''ח-1988

תקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל''ז-1976 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה (תיקון: תשמ''ח) בתקנות אלה, ''ועדת בחינה'' - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 7. 2. מועדי הבחינה (א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה; (ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה, יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות הודעה על מועדי הבחינה, מקומה ומענה של ועדת הבחינה. 3. הגשת בקשה המבקש להיבחן לפי תקנות אלה, יגיש בקשה בכתב לועדת הבחינה באמצעות המנהל (להלן - המבקש); לועדת הבחינה יצרף המנהל אישור כי התמלאו במבקש התנאים הנקובים בסעיף 4(ב)(2) לפקודה; 3א. אגרה (תיקון: תשנ''ה) בעד בחינה לפי תקנות אלה תשולם, עם הגשת הבקשה להיבחן, אגרה כמפורט בסעיף 20 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ''ט-1989. 4. בחינה בכתב הבחינה תהיה בכתב בשפה העברית או בכל שפה אחרת לפי שיקול דעתו של יושב ראש ועדת הבחינה. 5. נושאי הבחינה (תיקון: תשנ''ג) הבחינה תהיה בנושאים אלה: (1) פנימית; (2) כירורגיה; (3) ילדים; (4) נשים ומיילדות; (5) פסיכיאטריה; (6) (בוטלה). 6. קורס הכנה (א) המבקש להיבחן שהתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 4(ב)(2) לפקודה, רשאי להשתתף בקורס שהכיר בו המנהל, לשם הכנתו לקראת בחינת הרישוי (בתקנות אלה - הקורס). (ב) מי שסיים את הקורס יקבל ציון כללי שישקף את השגיו בקורס (להלן - ציון מגן). (ג) בחישוב ציון תוצאות הבחינה בהתאם לתקנה 12 יובא בחשבון ציון המגן לפי קביעת ועדת הבחינה. 7. ועדת הבחינה (א) המנהל הכללי של משרד הבריאות ימנה ועדת בחינה של תשעה רופאים שהרכבה: ארבעה נציגי המועצה המדעית לפי המלצת יושב ראש המועצה המדעית; נציג אחד לכל בית ספר לרפואה כמשמעותו בסעיף 4(ב)1 לפקודה לפי המלצת הדיקן; נציג המנהל הכללי של משרד הבריאות. (ב) לכל חבר ימונה ממלא מקום. (ג) המנהל ימנה יושב ראש לועדה מבין נציגי המועצה המדעית. (ד) הועדה תקבע את סדרי עבודתה; ה) חמישה מבין חברי ועדת הבחינה יהיה קוורום להחלטותיה; (ו) יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה. 8. תפקידי ועדת הבחינה תפקידיה של ועדת הבחינה הם: (1) לאשר ולערוך את הבחינה כפי שהכינה ועדת המשנה, ובכלל זה לשנות את שאלות הבחינה, לדחותן או לקבוע שאלות לבחינה; (2) לקיים את הבחינה; (3) למנות בוחנים ומפקחים על הבחינות; (4) לקבוע ולאשר את תוצאות הבחינה; (5) לדווח למנהל על תוצאות הבחינה. 9. הנוהג בבחינה (א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי הבחינה את מספרו; לא ירשום נבחן את שמו על גבי דפי הבחינה. (ב) לא יתלוש נבחן דפים מתוך דפי הבחינה. 10. משמעת נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות. 11. דין העובר על המשמעת (א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית ועדת הבחינה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר. (ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך. 12. תוצאות הבחינה תוצאות הבחינה יצויינו ב''עבר'' או ''נכשל''. 13. בחינה חוזרת נבחן שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שוב במועד אחר. 14. אישור על תוצאות הבחינה ועדת הבחינה תמסור לנבחן את תוצאות בחינתו, בהודעה בדאר רשום שתישלח תוך ששים ימים מיום שועדת הבחינה אישרה את תוצאות הבחינה לפי תקנה 8(4). 15. תחולה תחולתן של תקנות אלה לגבי מי שהגיש את בקשתו החל מיום י''א בטבת התשמ''ח (1 בינואר 1988). 1 ק''ת תשמ''ח, 526, 756; תשנ''ג, 42; תשנ''ה, 656.תקנותרופאיםבחינות רישוי ברפואהרפואה