תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ו -2005

תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ו -2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(2) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ''א-1981 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''נקודת חלוקה'' - עסק או מקום אחר שאינו בית מרקחת, שאישר המנהל לענין תקנות אלה; ''תכשירי התגוננות'' - כל אחד מן התכשירים המכילים חומר פעיל או החיסונים מן המפורטים להלן: (1) אוסלטומוויר (Oseltamivir); (2) אמנטדין (Amantadine); (3) חיסון מפני שפעת פנדמית (Pandemic Flu Vaccine); 2. ניפוק תכשירי התגוננות על ניפוק תכשירי התגוננות מנקודת חלוקה לא יחולו הוראות סעיפים 23, 45, 47, 47ב(א) ו-(ג) לפקודה. 3. תיעוד אחסנה והובלה המנהל ייתן הוראות בכל הנוגע לאחסנה והובלה של תכשירי התגוננות וכן בכל הנוגע לתיעוד ניפוק התכשירים בנקודת החלקה. 4. תוקף תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום ט''ו בטבת התש''ע (1 בינואר 2010). 1 ק''ת תשס''ו, 121. רוקחותתקנות