תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ''ט-1969

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ''ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ב) ו-100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ''ה-1965, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בקשה'' - בקשה לתקן פרטים המתייחסים למבקש, שנרשמו בנספח באופן לא-נכון; ''ערר על אי-רישום העורר'' - ערר על אי-רישום העורר בנספח שלא-כדין; ''ערר על אי רישום העורר'' - ערר על רישומו של עורר בנספח שלא-כדין; ''ערר על רישום הזולת'' - ערר על רישומו של הזולת בנספח שלא-כדין; ''תעודת-זהות'' - פנקס-זיהוי שניתן לפי תקנות-שעת-חירום (רישום תושבים), תש''ח-1948, או תעודת-זהות שניתנה לפי פקודת מרשם תושבים, תש''ט-1949, או תעודת-זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965; ''לשכת מרשם האוכלוסין'' - לשכת מרשם התושבים כמשמעותו בתקנות מרשם האוכלוסין, תשט''ו-1955. 2. טופס בקשות ועררים (א) כל בקשה או ערר על אי-רישום העורר ייערכו לפי הנוסח שבטופס מס' 1 בתוספת ויהיו חתומים ביד המבקש או העורר. (ב) ערר על רישום העורר ייערך לפי הנוסח שבטופס מס' 2 בתוספת ויהיה חתום ביד העורר. (ג) ערר על רישום הזולת ייערך לפי הנוסח שבטופס מס' 3 שבתוספת ויהיה חתום ביד העורר. 3. אופן הגשת בקשות ועררים על רישום או אי-רישום העורר (א) כל בקשה או ערר על אי-רישום העורר, או ערר על רישום העורר, יוגשו לשר הפנים באמצעות לכת מרשם האוכלוסין שבשטח סמכותה נמצא הישוב שהמבקש או העורר תושב בו, בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965. (ב) בעת הגשת בקשה או ערר כאמור בתקנת-משנה (א) תוצג תעודת הזהות של המבקש או העורר. (ג) ערר על רישום העורר יוגש בשני עתקים. 4. אופן הגשת ערר על רישום הזולת ערר על רישום הזולת יוגש לשר הפנים באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין שבשטח סמכותה נמצא הישוב שאותו אדם תושב בו לפי הרישום בנספח; הערר יוגש בשלושה עתקים. 5. אישור מסירת בקשות עררים לשכת מרשם האוכלוסין תאשר את המסירה של - (1) בקשה או ערר על אי-רישום העורר על ידי רישום בתעודת הזהות של המבקש או העורר; (2) ערר על רישום העורר או ערר על רישום הזולת על ידי ציון יום הגשתם על גבי העתק אחד של הערר, אשר יוחזר לידי העורר. 6. עבירות (א) מבקש או עורר חייבים למסור בבקשה או בערר פרטים נכונים. (ב) העובר על הוראות תקנת-משנה (א), דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות. תוספת (תיקון: תשמ''ב)2 ק''ת תשכ''ט, 1464; תשמ''ב, 1295. 2 נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא.עררבחירותתקנותבחירות לרשות מקומיתרשויות מקומיות