תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי''ג-1953, הנני מתקין תקנות אלה: 1. שארים לענין סעיף 3(7) לחוק לענין סעיף 3(7) לחוק, אלה הם שאריו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בסעיף 3(3) לחוק; (1) מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה; (2) מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה; (3) ילדו שלא מלאו לו 18 שנה ואשר אינו עומד ברשות עצמו, ובכלל זה ילד חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתו היתה עליו בשעת מותו; (4) הורה אם סמוך למותו של הנפטר היה סמוך על שולחנו. 2. השם לתקנות אלה ייקרא ''תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954''. 1 ק''ת תשט''ו, 211. שוטרחייליםהגדרות משפטיותתקנותרשויות מקומיותצבאמשטרהארנונה