תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) (בקר לחלב), תשי''ז-1957

תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) (בקר לחלב), תשי''ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים), תשי''ב-1952, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: הוראות כלליות 1. הגדרות (תיקון: תשכ''ד) בתקנות אלה - ''מנהל השירותים'' - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות; ''מנהל המחלקה'' - מנהל המחלקה לבקר במשרד החקלאות או מי שמנהל המחלקה העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן. 2. מינוי ועדה (תיקון: תשי''ז) (א) שר החקלאות ימנה ועדה של שלושה-עשר חברים (להלן - הועדה), ובתוכם את היושב ראש וסגנו. (ב) המנין החוקי בישיבות הועדה יהיה שבעה חברים וביניהם היושב ראש או סגנו. (ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, ובמקרה של דעות שקולות, יכריע היושב-ראש, ובהעדרו - סגנו. פרק שני : פרי-רביה 3. כללים לאישור פר רביה הועדה רשאית, לענין אישור פר כפר-רביה, לקבוע כללים בנוגע - (1) למבנה גופם וצורתם של הפר ושל בני-משפחתו ושל בנות-משפחתו; (2) לכושר ייצור חלב של בנות-משפחתו מבחינת הכמות והאיכות (להלן - כושר ייצור); (3) לדרכים והשיטות לקביעת כושר הייצור, מבנה הגוף והצורה כאמור. 4. איגוד מוסמך (א) מנהל המחלקה יסמיך איגוד חקלאי לעסוק בבקורת תנובת החלב לצרכי תקנות אלה (להלן - איגוד מוסמך), לאחר שהתחייב - (1) לבצע את בקורת תנובת החלב (להלן - הבקורת) לפי השיטות ועל ידי מבקרים שאושרו על ידי מנהל המחלקה; (2) למלא אחרי הוראות מנהל המחלקה בדבר פיקוח על ביצוע הבקורת; (3) לתת שירות של בקורת לכל מגדל בקר לחלב בתנאים המקובלים באיגוד אם המגדל יבקש את השירות והועדה תחייב את האיגוד לתת אותו; (4) למסור למנהל המחלקה כל חומר בכתב שברשותו בנוגע לבקורת, או העתק נכון ממנו, בכל עת שיידרש לכך או לאחר שבוטלה ההסמכה לפי תקנת-משנה (ב). (ב) מנהל המחלקה רשאי, בהודעה בכתב, לבטל הסמכת איגוד מוסמך לעסוק בבקורת אם האיגוד לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו לפי תקנת-משנה (א). על החלטת מנהל המחלקה רשאי האיגוד לערור בפני הועדה. 5. מבחן צאצאים רשמי לפי בקשת הבעל של פר שהיה רשום בספרי האיגוד המוסמך יערוך מנהל המחלקה מבחן כושר-ייצור של בנות הפר ומבנה גופן בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הועדה (להלן - מבחן-צאצאים רשמי) ויביא בחשבון את הנתונים שנמסרו על ידי האיגוד המוסמך שבו היה הפר רשום כאמור. 6. אישור קבע לפר רביה מנהל המחלקה יאשר אישור-קבע, כי פר הוא פר-רביה לענין תקנות אלה, אם נתמלאו תנאים אלה: (1) הפר הגיע לגיל של שש שנים; (2) מבנה גופו וצורתו של הפר הם ברמה המתאימה לכללים שנקבעו על ידי הועדה; (3) מוצאו של הפר ממשפחה שבנותיה ובניה הגיעו לרמה של כושר-ייצור ומבנה הגוף וצורתו בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הועדה (להלן - הרמה); (4) בנות הפר הגיעו לרמה שאושרה על ידי הועדה על סמך מבחן-צאצאים רשמי; (5) הפר אינו חולה במחלה מידבקת או לקוי בפגם הפוסלים אותו לצרכי רביה בקביעות והומצאה על כך תעודה מאת רופא וטרינרי שהורשה לצורך תקנות אלה על ידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן - רופא וטרינרי מורשה). 7. אישור זמני לפר רביה (א) מנהל המחלקה יאשר אישור זמני כי הפר הוא פר-רביה, אם הפר הגיע לגיל של ששה חדשים ונתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 6(2),(3) ו-(5). (ב) האישור לפי תקנה זו יישאר בתוקפו עד הגיע הפר לגיל של שש שנים. 8. אישור קבע במקום אישור זמני מנהל המחלקה יתן אישור-קבע בתום תקפו של אישור זמני אם נתמלא התנאי האמור בתקנות 6(4) ובלבד שהאישור הזמני לא בוטל לפני כן. 9. 2אגרת אישור וסימון (תיקון: תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו, תשנ''ד) (א) אישור פר כפר-רביה יינתן בתעודה מאת מנהל המחלקה. (ב) ניתנה תעודה לפי תקנת-משנה (א), יסומן הפר בסימן שיקבע מנהל המחלקה. 10. חובות בעל פר רביה (א) אדם שבבעלותו או בהחזקתו נמצא פר-רביה חייב - (1) לדאוג להזנתו המספקת של הפר וכן להחזיקו בתנאים מתאימים; (2) להודיע למנהל המחלקה בכתב על מקום החזקת הפר מיד עם קבלת התעודה לפי תקנה 9, ועל כל שינוי במקום ההחזקה כאמור, וכן על מכירת הפר על ידיו, תוך שבעה ימים מתאריך השינוי או המכירה; (3) להחזיק את התעודה שניתנה לפי תקנה 9 במקום החזקת הפר ולהראותה למנהל המחלקה, לרופא וטרינרי מורשה ולמפקח, בכל עת שיידרש לכך. (ב) מנהל המחלקה רשאי בהודעה בכתב, לדרוש מבעל פר-רביה לבצע תוך תקופה שצויינה בהודעה, כל הפעולות הדרושות, לדעתו, למילוי החובות המוטלות על בעל פר-רביה לפי תקנת-משנה (א) (1). 11. ביטול אישור פר רביה (א) מנהל המחלקה יבטל אישור קבע או זמני של פר-רביה אם קיבל הודעה בכתב מרופא וטרינרי מורשה שהפר חולה במחלה מידבקת או לקוי בפגם הפוסלים אותו בקביעות לצרכי רביה. (ב) מנהל המחלקה רשאי לבטל אישור זמני של פר-רביה אם נתגלו בצאצאי הפר סימנים תורשתיים בלתי-רצויים. (ג) מנהל המחלקה רשאי לבטל אישור קבע או זמני של פר-רביה אם בעל הפר לא מילא אחרי הדרישה לפי תקנה 10(ב) לאחר שנתן לו ארכה למילוי הדרישה ולאחר שהתרה בו בכתב, שאי-מילוי הדרישה יגרור ביטול התעודה. (ד) על ביטול האישור לפי תקנה זו יודיע מנהל המחלקה בכתב לבעל הפר. (ה) על החלטת מנהל המחלקה לפי תקנת-משנה (א) או (ב) רשאי בעל הפר לערור בפני הועדה. 12. החזרת תעודה וביטול סימן עם ביטול האישור של פר-רביה - (1) חייב בעל הפר להחזיר את התעודה למנהל המחלקה; (2) רשאי מנהל המחלקה לבטל את הסימן שבו סומן הפר לפי תקנה 9 (ב). 13. התליית אישור מחמת מחלה (א) מצא רופא וטרינרי מורשה שפר-רביה חלה במחלה הפוסלת אותו זמנית לרביה, רשאי הוא לפסול את השימוש בפר לרביה לתקופה שהוא יקבע אך ללא יותר משלושה חדשים ולציין זאת בתעודה שניתנה לגבי הפר. הרופא הוטרינרי יודיע על כך למנהל המחלקה בכתב. (ב) פר שנפסל כאמור בתקנת-משנה (א) חייב בעליו להחזיקו בכל התקופה שקבע הרופא הוטרינרי המורשה באופן המונע מגע הפר עם פרות ועגלות. 14. שחיטת פר רביה (א) לא ישחט אדם פר-רביה אלא - (1) במקרה של שחיטת-דחק - לפי היתר בכתב מאת רופא וטרינרי; (2) בכל מקרה אחר - לפי היתר מאת מנהל המחלקה. ב) סירב מנהל המחלקה לתת היתר לפי תקנה זו, רשאי בעל הפר לערור בפני הועדה. (ג) מנהל המחלקה יתן החלטה לפי תקנה זו תוך שלושה חדשים מתאריך הגשת הבקשה להיתר. 15. הודעה על שחיטה או מוות מת פר-רביה או נשחט, חייב בעליו, תוך שלושה ימים, להודיע על כך בכתב למנהל המחלקה ולצרף אישור על כך מאת רופא וטרינרי וכן את התעודה שניתנה לגבי אותו פר. המנהל יציין בתעודה את העובדה שהפר מת או נשחט ויחזירה לבעלה. פרק שלישי : הזרעה מלאכותית 16. אישור מפעל כמרכז להזרעה מלאכותית (תיקון : תשכ''ד) (א) מנהל השירותים יאשר מפעל כמרכז להזרעה מלאכותית אם נתמלאו תנאים אלה: (1) המפעל מקיים סידורים להחזקת פרים ולקבלת זירמה, וכן מעבדה לבדיקתה ולטיפול בה; (2) אדם שבבעלותו או שבהחזקתו נמצא מפעל (להלן - בעל מפעל) התחייב: (א) להפיק את הזירמה רק מפרי-רביה ברמה מקצועית מקובלת ולסמן הזירמה בסימנים המעידים על מוצאה באשר למפעל ולפר; (ב) לעסוק בהזרעה מלאכותית ולהעסיק לצורך זה מזריעים מוסמכים במספר שנקבע על ידי מנהל השירותים בהתחשב עם תפוקת הזירמה במפעל, וכן להשתמש להזרעה מלאכותית רק בזירמה שהופקה במרכז להזרעה מלאכותית; (ג) להעסיק אחראי מקצועי שאושר על ידי מנהל השירותים אם המפעל לפי היקפו מסוגל לתת שירות של הזרעה מלאכותית ליותר מ-5000 ראשי-בקר. (ב) הועדה תקבע כללים לביצוע פעולות מקצועיות על ידי מרכז להזרעה מלאכותית. 17. ניהול רישום (תיקון : תשכ''ד) אושר מפעל כאמור בתקנה 16, חייב בעליה לנהל רישום של כל הפעולות המקצועיות בטפסים שייקבעו על ידי מנהל השירותים בהסכמת הועדה, ולמסור לו העתקי הרישום בכל עת שיידרש לכך. 18. ערר על סירוב לתת אישור (תיקון: תשכ''ד) סירב מנהל השירותים לתת אישור לפי תקנה 16, רשאי בעל המפעל לערור בפני הועדה, הועדה רשאית לקבוע את התנאי וההתחייבויות לפי תקנה 16. 19. ביטול אישור של מרכז להזרעה מלאכותית (תיקון: תשכ''ד) (א) חדל בעל מפעל לקיים את התנאים האמורים בתקנה 16(א) (1) או לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו לפי תקנה 16(א)(2) או כל הוראה מהוראות תקנה 16(ב) או 17, רשאי מנהל השירותים לבטל, בהודעה בכתב, את האישור שניתן לפי תקנה 16. (ב) לא ישתמש מנהל השירותים בסמכותו כאמור בתקנת-משנה (א) אלא לאחר שדרש בכתב מבעל המפעל למלא את התנאי, ההתחייבות או ההוראה תוך מועד שיקבע בדרישה וכלל בדרישה התראה שאי-מילוייה יגרור ביטול האישור. (ג) על ביטול האישור רשאי בעל המפעל לערור בפני הועדה. 20. קביעת מספר פרים לרביה (תיקון: תשי''ז) (א) מנהל המחלקה רשאי, בהסכמת הועדה, לקבוע את המספר המינימלי של פרי-רביה שעל המפעל להחזיקם. (ב) לא מילא המפעל אחר קביעה כאמור, רשאי מנהל המחלקה, בהסכמת הועדה, לאסור על בעל המפעל לתת שירות של הזרעה מלאכותית למספר ראשי-בקר גדול משקבע. נתן בעל המפעל שירות של הזרעה למרות האיסור כאמור, רשאית הועדה, בהמלצת מנהל המחלקה, לבטל את האישור כמרכז להזרעה מלאכותית. 21. סחר בזירמה לא יסחר אדם בזירמה אלא אם הוא בעל מפעל. 22. יבוא ויצוא של זירמה (תיקון : תשכ''ד) לא ייבא אדם זירמה ולא ייצא אלא בהיתר מאת מנהל השירותים. 23. התעסקות בהזרעה מלאכותית (תיקון : תשכ''ד) (א) לא יבצע אדם הזרעה מלאכותית אלא אם הוא בעל תעודה של מזריע מוסמך ואלא מטעם מרכז להזרעה מלאכותית. (ב) מנהל השירותים יתן לאדם תעודה של מזריע מוסמך אם הוא עבר קורס להזרעה מלאכותית שאושר על ידי מנהל השירותים, עמד בהצלחה בבחינת סיום של הקורס ועבר לאחר מכן הכשרה מעשית שאושרה לכך על ידי מנהל השירותים במשך ששה חדשים לפחות. (ג) אדם שעבר הכשרה מעשית כאמור בתקנת-משנה (ב) יתן לו מנהל השירותים תעודה זמנית של מזריע מוסמך לתקופה שיקבע בתעודה. (ד) מזריע מוסמך חייב לשאת אתו בזמן העבודה את התעודה לפי תקנה זו ואישור בכתב מהמרכז להזרעה מלאכותית שמטעמו הוא מבצע את ההזרעה ולהראות את המסמכים האמורים למפקח בכל עת שיידרש לכך. פרק רביעי : הוראות שונות 24. מועד להגשת ערר ערר לפי תקנות אלה יוגש תוך ארבעה-עשר יום מיום מסירת ההחלטה שעליה עוררים. 25. מניעת הפריה שלא על ידי פר רביה (תיקון : תשכ''ד) (א) לא ירשה אדם שבבעלותו או בהחזקתו פרה או עגלה (להלן - בעל פרה) מגע בינה לבין פר שאינו פר-רביה או הזרעתה בזירמה שלא על ידי מזריע מוסמך. (ב) לא יחזיק בעל פרה פר שאינו פר-רביה אלא לפי היתר מאת מנהל המחלקה ובהתאם לתנאי ההיתר. (ג) מפקח שהורשה לכך על ידי מנהל השירותים רשאי לסרס פר שאינו פר-רביה המוחזק על ידי בעל פרה שלא לפי היתר מאת מנהל המחלקה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר. (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על בעל פרה שמנהל המחלקה אישר שאינה מיועדת לייצור חלב לשם שיווק. (ה) סירב מנהל המחלקה לתת אישור לפי תקנת-משנה (ד), רשאי בעל הפרה לערור בפני הועדה; לא הודיע מנהל המחלקה לבעל הפרה את החלטתו תוך ארבעה-עשר יום מתאריך הפניה אליו, יראו כאילו מסרב מנהל המחלקה לתת אישור כאמור. ק''ת תשי''ז, 688, 1484; תשכ''ד, 243; תשמ''א, 1566; תשמ''ב, 228, 1104; תשמ''ג, 190, 1113; תשמ''ד, 144, 1096, 2684; תשמ''ה, 680, 1188, 1748; תשמ''ו, 1521; תשנ''ד, 624. י''פ תשמ''א, 1288. 2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות. ענף הבקרחלבבעלי חייםחקלאותתקנות