תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981

תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ''א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ''ז-1967, ולאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מקומות קדושים'' - הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת - קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה, והמקומות הקדושים ליהודים לפי הרשימה שבתוספת; ''הממונה'' - מי ששר הדתות מינהו, על פי המלצת הרבנים הראשיים לישראל, להיות הממונה הראשי או הממונה על מקום קדוש פלוני. 2. מעשים אסורים (תיקון: תש''ן) (א) בתחומי המקומות הקדושים, בכפוף לאמור בתקנת-משנה (ב), אסורים: (1) חילול שבת ומועדי ישראל; (1א) עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום. (2) תלבושת שאינה הולמת; (3) הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר; (4) מתן שירותי דת מכל סוג שהוא שלא בהיתר מאת הממונה; (5) חלוקת פרסומים שלא בהיתר מאת הממונה; (6) נשיאת נאום, הכרזה בקול רם או נשיאת כרזות או שלטים, והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו; (7) פשיטת יד וקבלת תרומות, למעט הצבת קופסאות או קופות צדקה במקומות שהועיד לכך הממונה ולמטרות שהוא קבען; (8) שחיטה; (9) אכילה, שתיה, או עריכת חגיגה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה; (10) עישון; (11) לינה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה; (12) הכנסת בעלי חיים. (ב) ברחבת הכותל המערבי לא יחול איסור העישון בימי חול אלא באזור הסמוך לכותל המערבי; באזור הסמוך לדרך המוליכה לשער האשפות יחולו האיסורים שבפסקאות (1) עד (3) ו-(7) בלבד. 3. הגבלות על העיסוק בצילום ברחבת הכותל המערבי (א) באזור הסמוך לכותל המערבי לא יצלם אדם תמורת שכר אלא בהיתר מאת שר הדתות ולפי תנאי ההיתר. (ב) שר הדתות רשאי לפי שיקול דעתו ליתן היתר כאמור אם הצילום נעשה למטרות חינוך, תרבות או דת או לשם הצגה בקולנוע או בטלויזיה. (ג) היתר לפי תקנה זו יכול שיהא כללי או מיוחד ויכול שיהיו בו תנאים. 4. סמכויות הממונה א) הממונה רשאי, על דעת הרבנים הראשיים לישראל ושר הדתות, ליתן הוראות להבטחת קיומם היעיל של האיסורים האמורים בתקנה 2. (ב) כל אדם הנמצא בתחומי המקומות הקדושים חייב לציית להוראות הממונה שניתנו כדין. (ג) הממונה רשאי להרחיק ממקום קדוש אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או העובר על הוראה מהוראות תקנות 2 או 3. 5. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות 2 או 3, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 שקלים. 6. ביטול בטלות - (1) תקנות השמירה על המקומות הקדושים (קבר רבי שמעון בר-יוחאי במירון), התשכ''ח-1968; (2) תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשכ''ט-1969; (3) תקנות השמירה על המקומות הקדושים (הגבלות על עיסוק ברחבת הכותל המערבי), התשל''ב-1972. תוספת (תקנה 1) ירושלים - מערת שמעון הצדיק; מערת סנהדרין קטנה; קבר הרב עובדיה מברטנורה; קבר זכריה הנביא; יד אבשלום. חיפה - מערת אליהו הנביא. טבריה - קבר הרמב''ם; מערת רבי עקיבא; מערת רבי חייא ובניו. מירון - קבר רבי שמעון בר-יוחאי. פקיעין - המערה והמעיין של רבי שמעון בר יוחאי; בתי העלמין היהודיים; קברי רבי יוסי ורבי יהושע בן חנניה; בית הכנסת העתיק; בית הכנסת החדש. 1 ק''ת תשמ''א, 1212; תש''ן, 190. יהדותתקנותמקומות קדושים