תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל - איחוד רשויות מקומיות

תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (איחוד רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס''ג-2003 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בחירות לרשות המאוחדת'' - הבחירות הראשונות לראש הרשות המאוחדת או למועצת הרשות המאוחדת, בין שנערכו לפני תחילתן של תקנות אלה ובין לאחריה; ''דיני המכרזים ברשויות מקומיות'' - תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987, צו המועצות המקומיות (א), התשי''א-1950, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי''ח-1958; ''דיני קבלת עובדים ברשויות המקומיות'' - תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש''ם-1979, צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ''ב-1962, צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל''ז-1977; ''מינהל השירות'' - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות; ''רשות מקומית'' - עיריה או מועצה מקומית; ''רשות מאוחדת'' - כהגדרתה בסעיף 9 לחוק; ''תקופת המעבר'' - כהגדרתה בסעיף 12(א) לחוק. פרק ב': תקציב 2. הכנת תקציב ראש הרשות המאוחדת יכין הצעת תקציב לרשות המאוחדת, ויגישה לאישור מועצת הרשות המאוחדת (להלן - המועצה) לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת. 3. תקופת תקציב הצעת התקציב לרשוה המאוחדת תהיה - (1) ברשות מאוחדת שהבחירות בה נערכו ביום ב' בחשון התשס''ג (28 באוקטובר 2003) - לתקופה שמיום ב' בניסן התשס''ד (1 באפריל 2004) עד יום י''ט בטבת התשס''ד (31 בדצמבר 2004); (2) ברשות מקומית שהבחירות בה ייערכו ביום ד' בשבט התשס''ד (27 בינואר 2004) - לתקופה שמיום י''ב בסיון התשס''ד (1 ביוני 2004) עד יום י''ט בטבת התשס''ד (31 בדצמבר 2004). 4. אישור התקציב (א) המועצה תחל בדיון בהצעת התקציב לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של התקופה שאליה מתייחס התקציב, לפי הענין. (ב) תקציב הרשות המאוחדת טעון אישורו של השר. 5. תוכן התקציב תקציב הרשות המאוחדת יכלול את אמדן התקבולים והתשלומים של כל הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת ואת אמדן התקבולים והתשלומים של הרשות המאוחדת. 6. תקציב הרשויות המאוחדות אישר השר את תקציב הרשות המאוחדת יבוא התקציב האמור במקום תקציבי הרשויות המתאחדות. 7. תחולת דינים על תקציב הרשות המאוחדת ובכלל זה על עריכתו, אישורו ופרסומו יחולו, נוסף על האמור בפרק זה גם הוראות פקודת העיריות והתקנות שלפיה ופקודת המועצות המקומיות והצווים שלפיה. פרק ג': עובדי הרשות המאוחדת 8. מינוי נושאי משרה (א) הרשות המאוחדת תמנה מנהל כללי או מזכיר, גזבר, מהנדס, יועץ משפטי, מבקר ומנהל מחלקת חינוך (להלן - נושאי משרה) לרשות המאוחדת, לא יאוחר מתום חמישה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת. (ב) לא ימונה מזכיר ברשות מאוחדת שימונה בה מנהל כללי. 9. מינוי עובדים הרשות המאוחדת תמנה מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים ברשות המאוחדת, ככל שהם נדרשים לצורך ביצוע האיחוד, לא יאוחר מתום אחד עשר חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת. 10. דרכי מינוי עובדים ברשות המאוחדת (א) על מינוי עובדים ונושאי משרה שהם עובדים ברשות המאוחדת יחולו בתקופת המעבר דיני קבלת עובדים ברשויות המקומיות, לפי הענין, בשינויים אלה: (1) תנאי הכשירות ודרישות משרה יהיו כפי שיקבע השר, למעט לענין עובדים ונושאי משרה שכשירותם נקבעה בדין; (2) ראש הרשות המאוחדת יפרסם על המשרה מכרז פנימי, לאחר שקיבל לכך את אישורו של ראש מינהל השירות; (3) לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי, יפורס לגבי המשרה מכרז פומבי. (ב) על אף הוראות תקנות משנה (א)(2) ו-(3), לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים ברשויות מקומיות. (ג) בתקנה זו, ''מכרז פנימי'' - מכרז שאליו יכולים לגשת עובדי הרשויות המקומיות לרשות המאוחדת או עובדי הרשות המאוחדת. 11. ועדת בחינה לנושאי משרה (א) הרכב ועדת הבחינה, בתקופת המעבר, לעובדים ונושאי המשרה ברשות המאוחדת המנויים בתקנה 8(א), למעט מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה יהיה כמפורט להלן: (1) ראש הרשות המאוחדת; (2) ראש מינהל השירות או נציגו; (3) נושא משרה או עובד בתפקיד זהה ברשות מקומית אחרת שימנה ראש מינהל השירות. ב) הרכב ועדת בחינה, בתקופת המעבר, למנהל מחלקת חינוך ברשות המאוחדת יהיה כמפורט להלן: (1) ראש הרשות המאוחדת; (2) ראש מינהל השירות או נציגו; (3) הממונה על המחוז במשרד החינוך או נציגו. (ג) הרכב ועדת בחינה, בתקופת המעבר, למנהל מחלקת רווחה ברשות המאוחדת יהיה כמפורט להלן: (1) ראש הרשות המאוחדת; (2) ראש מינהל השירות או נציגו; (3) הממונה על המחוז במשרד החינוך או נציגו. (ד) הרכב ועדת בחינה, בתקופת המעבר, לתפקידים אחרים ברשות המאוחדת יהיה כמפורט להלן: (1) המנהל הכללי של הרשות המאוחדת ובהעדר מנהל כללי מזכיר הרשות או גזבר הרשות כפי שיקבע ראש הרשות המאוחדת; (2) ראש מינהל השירות או נציגו; (3) נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה ראש מינהל השירות. (ה) אין בהוראות תקנה זו כדי למנוע צירופו של נציג ארגון עובדים לועדת הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי. פרק ד': חוזים ומכרזים 12. חובת מכרזים על התקשרות רשות מאוחדת או רשות מקומית שאוחדה לרשות מאוחדת בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופת המעבר, יחולו דיני המכרזים ברשויות מקומיות לפי הענין, ככל שלא שונו בתקנות אלה. 13. התקשרות המשך הנדרשת לצורך האיחוד (א) התקשרות של רשות מאוחדת או של רשות מקומית שאוחדה לרשות מאוחדת בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופת המעבר, יכול שתהיה פטורה מחובת מכרז, אם ועדת המכרזים של אותה הרשות המקומית קבעה, בהחלטה מנומקת בכתב, שנתקיימו כל אלה: (1) ההתקשרות מהווה המשך להתקשרות ראשונה בתנאים זהים לה או המיטיבים עם הרשות המקומית (להלן - התקשרות המשך); (2) ההתקשרות הראשונה נעשתה במכרז; (3) התקשרות ההמשך נעשית במהלך תוקפה של ההתקשרות הראשונה ותוקפה אינו עולה על 12 חודשים; (4) התקשרות ההמשך היא לפרט או לפרטים ובכלל זה סוגי שירותים הכלולים בהתקשרות הראשונה; (5) התקשרות ההמשך נדרשת כדי לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות המתאחדות במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים. (ב) התקשרות המשך יכול שתתייחס לטובין או לשירותים או לביצוע עבודה לרשות המאוחדת או לרשויות מקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, אף אם ההתקשרות הראשונה היתה של אחת הרשויות הכלולות ברשות המאוחדת. (ג) ועדת המכרזים רשאית בנסיבות מיוחדות לאשר התקשרות המשך - (1) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) אף אם ההתקשרות הראשונה לא נעשתה במכרז; (2) על אף האמור בתקנת משנה (א)(3) בנסיבות מיוחדות, לתקופה ארוכה מ-12 חודשים, והכל אם ראתה שהתקשרות המשך כאמור חיונית כדי לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות המתאחדות לרשות המאוחדת כאמור בתקנת משנה (א)(5). (ד) התקשרות המשך כאמור בתקנת משנה (ג)(1) ו-(2), טעונה אישור השר. (ה) ראתה ועדת המכרזים שניתן להתקשר כמה התקשרויות המשך לביצוע עסקה באותם טובין, לביצוע אותה עבודה או לרכישת אותם שירותים, תחליט ועדת המכרזים על התקשרות ההמשך להתקשרות שתנאיה היו המיטיבים ביותר עם הרשות המקומית. 14. ברירה רשות מאוחדת או רשות שאוחדה לרשות מאוחדת לא תממש ברירה שנתונה לה בחוזה שנחתם לפני הבחירות לרשות המאוחדת או במהלך תקופת המעבר אלא אם כן נתקיים אחד מאלה: (1) החוזה מתייחס לרכישת טובין או שירותים או לביצוע עבודה לכל תחומה של הרשות המאוחדת; (2) ועדת המכרזים קבעה, בהחלטה מנומקת בכתב, שמימוש הברירה נדרש כדי לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות מאוחדת, במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים. 15. תנאים למכרז ולהתקשרות רשות מאוחדת לא תפרסם בתקופת המעבר מכרז ולא תתקשר בחוזה לרכישת טובין או שירותים או לביצוע עבודה המיועד לחלק מתחומה אלא אם כן נתקיים אחד מאלה: (1) המכרז או החוזה, לפי הענין, כוללים הוראות בדבר מועד אספקת הטובין או השירותים או העבודה לתחום הרשות המאוחדת כולה; (2) ועדת המכרזים קבעה שהוראה כאמור בפסקה (1), אינה נחוצה כדי לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים, וכי איחוד כאמור מושג בדרך אחרת. 16. תוקף תוקפן של תקנות אלה עד תום תקופת המעבר. 1 ק''ת תשס''ד, 172. תקנותתכנית הבראהרשויות מקומיות