תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א(א) ו-34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי''ג-1953 (להלן - החוק), לאחר היוועצות בועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אישור'' - אישור השר להנהגתו של שבוע לימודים מקוצר לפי סעיף 4א לחוק; ''בית ספר'' - מוסד חינוך רשמי, למעט גן ילדים ומוסד לחינוך מיוחד, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988; ''מנהל המחוז'' - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי''ז-1956; ''שבוע מקוצר'' - שבוע לימודים של פחות משישה ימים במוסד חינוך רשמי. 2. משך שבוע מקוצר שבוע מקוצר יהיה של חמישה ימים בשבוע שיתקיימו בימים א' עד ה' בשבוע, למעט בבתי הספר במגזר הלא יהודי שבהם יותאמו ימי השבוע ליום החופשי המקובל על רוב האוכלוסייה במוסד או בישוב. 3. כללים לאישור שבוע מקוצר אישור יכול שיינתן בהתקיים כל אלה: (1) הוגשה בקשה בידי רשות החינוך המקומית, באישור מנהל המחוז, המתייחסת לבתי ספר שבתחומה; יכול שהבקשה תתייחס לבית ספר אחד או יותר; (2) יישמר היקף שעות ההוראה, כמפורט להלן: (א) סך כל שעות הלימוד בשבוע המקוצר לא יפחת מסך כל שעות הלימוד בשבוע בן שישה ימי לימודים, אשר נהג במועד המעבר משישה ימי לימודים לשבוע מקוצר לפי תקנה 2; (ב) בבית הספר תתקיים הפסקת אוכל בצהריים; (ג) ברשות חינוך מקומית שבתחומה חל חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ''ז-1997, לא יפחת מספר שעות הלימוד מ-41 שעות בשבוע, בכפוף להוראות סעיף 3(ב) לחוק האמור; (3) רשות החינוך המקומית הגישה, באישור מנהל המחוז, תכנית חינוכית ליום השישי בשבוע לכלל התלמידים; עלות הפעילות לגני ילדים וכיתות א' עד ג' לא תושת על ההורים; (4) רשות החינוך המקומית קיימה היוועצות עם הארגון היציג של המורים ועם ועד ההורים, הנוגעים בדבר, לפני הגשת הבקשה, ובהיעדר ארגון יציג וועד כאמור - עם נציגי המורים וההורים הנוגעים בדבר, והיא צירפה לבקשתה מסמך המסכם את הדיונים שנערכו במסגרת ההיוועצות האמורה. 4. תוקף האישור תוקפו של אישור יהיה לשנת לימודים אחת, וניתן לחדשו. 5. תחולה תקנות אלה יחולו על בתי ספר בחינוך הממלכתי בלבד. 6. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ה , 6. 2 התקנות פורסמו ביום 19.9.2004.תקנותחינוך ממלכתידיני חינוך