תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות), התשס''ו-2006

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות), התשס''ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(ג) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס''ה-2005 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''ו) בתקנות אלה - ''המינהלה'' - כאמור בסעיף 6 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ''א-1980 (להלן - חוק העידוד); ''המענק'' - מענק ההשקעה שלפי סעיף 70(ג) לחוק; ''השקעה עודפת'' - סכומים שהשקיע עסק בהעתקת פעילותו לפי חישוב שקבעה המינהלה, בניכוי הפיצויים שקיבל והמענק שהוא זכאי לו לפי סעיף 70(א) לחוק; ''עסק'' - עסק של חקלאות כאמור בסעיף 70(ג) לחוק; ''פיצויים'' - פיצויים הניתנים לפי סימן ד' בפרק ד' לחוק; ''שטח מקורי'' - שטח העסק שבשלו ניתנו לבעל העסק פיצויים. 2. הזכות למענק (א) המענק יינתן לעסק בשל השקעה עודפת בהעתקת פעילותו על שטח שאינו עולה על פעמיים בשטח המקורי. (ב) לצורך קבלת המענק יחולו כל הכללים שהמינהלה קבעה לפי סעיף 29 לחוק העידוד; ואולם לגבי עסק שהוא חברה שיש לה הון מניות, ושהעתיק את פעילותו, לא יחול סעיף 2(ב) לכללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ''ה-1995, על העתקת הפעילות על שטח שאינו עולה על השטח המקורי, ובלבד שהרכב בעלי מניות החברה לא שונה אחרי היום הקובע; השתנה ההרכב כאמור - רשאית המינהלה לדרוש הגדלה של הון המניות הנפרע בהתייחס לחלקם של בעלי המניות שאינם זכאים למענק. 3. גובה המענק גובה המענק יהיה בגובה 32% מההשקעה העודפת. 4. תחולה (תיקון: תשס''ח, תש''ע) תקנות אלה יחולו על בקשות לאישור תכנית להעתקת פעילות שהוגשו למינהלה עד יום כ''ד בטבת התשע''א (31 בדצמבר 2010). 1 ק''ת תשס''ו, 642, 784; תשס''ח, 600; תש''ע, 410.השקעותתוכנית ההתנתקות / מפוניםחקלאותתקנותמענק