תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס''ח-2007 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. סוגי מידע (א) המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן: (1) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ד' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי; (2) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי; (3) רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד. (ב) מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את פרטי זהותם של מקבלי הגמלה או ההכנסה, סכום הגמלה או ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום, הכל לפי העניין. (ג) מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי באמצעות תקשורת בין מחשבים. 2. מועד העברת המידע מידע כאמור בתקנה 1 יועבר לרשות המסים בישראל עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבשלה שולמה הגמלה או ההכנסה, לפי העניין. 3. מחיקת המידע מידע כאמור בתקנה 1(א)(3), לגבי עובד במשק ביתו הפרטי של יחיד, שלא הגיש תביעה עד לתום התקופה הנקובה בסעיף 7(א)(1) לחוק, יימחק ממאגר הנתונים של רשות המסים בישראל בתום 30 ימים מתום התקופה האמורה. 4. תוקף, תחולה והוראת מעבר (א) תוקפן של תקנות אלה מיום כ''ג בטבת התשס''ח (1 בינואר 2008) ועד יום י''ד בטבת התש''ע (31 בדצמבר 2009), והן יחולו על גמלאות או הכנסות כאמור בתקנה 1, לפי העניין, ששולמו לגבי שנות המס 2007 ו-2008 ו-2009 . (ב) על אף האמור בתקנה 2, לגבי גמלה או הכנסה כאמור בתקנה 1, ששולמה לגבי שנת המס 2007, המידע האמור יועבר לרשות המסים בישראל עד ליום כ''ט בתמוז התשס''ח (1 באוגוסט 2008). 5. הוראת שעה בשנות המס 2008 ו-2009 יקראו את תקנה 1(א) כאילו בסופן של פסקאות משנה (1) עד (3) שבה נאמר ''שכתובת מגוריהם, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ''ה-1965, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס''ד-2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. 1 ק''ת תשס''ח, 1157. ביטוח לאומיתקנות