תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) תשל''ח-1978

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) תשל''ח-1978 בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ''ז-1967, באישור השרים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה) תקנות אלה: 1. עריכת הימורים בכדורגל (תיקון: תשמ''ו) ההימורים שאירגנה המועצה על תוצאות תחרויות בכדורגל ייקראו ספורטוטו וייערכו לפי תכנית מהקבועות בתוספת (להלן - התכנית). 2. תחולה (תיקון: תשמ''ו) המועצה תקבע בהודעה שתפורסם ברבים מועד לתחילתה של כל תכנית וסיומה. תוספת (תקנה 1) (תיקון: תש''ם, תשמ''ב, תשמ''ו, תשמ''ח, תשמ''ט, תשנ''א, תשנ''ד, תשנ''ו, תשנ''ט, תשס''א) ספורטוטו - תכנית ההימורים בכדורגל פרק ראשון : פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ד, תשנ''ט3) בתכנית זו - ''הודעה ברבים'' - הודעה באחד מאלה: שני עתונים יומיים, רדיו טלביזיה. ''הטבעה'' - סימון סימול זיהוי במכונת הטבעה שסיפקה המועצה, או באמצעי הטבעה אלקטרוני אחר שאישרה המועצה לצורך זה, אשר יכלול את מספר המחזור, העונה, מספר שוטף ומספר התחנה; ''הימורים'' - ההימורים על תוצאות תחרויות כדורגל שאותם ארגנה המועצה לפי התכנית; ''התאחדות'' - ההתאחדות לכדורגל בישראל. ''חצות'' - שעה 24:00; ''טופס השתתפות פשוט'' - הטופס המסומן באות פ, המיועד להימור בטורים בודדים; ''טופס השתתפות מיוחד'' - הטופס המסומן באות מ, המיועד להימור רב-טורי; ''טופס השתתפות רב-שבועי'' - טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות מיוחד המסומן בספרה 5 ובאותיות פ - מ לפי הענין, והמיועדים להימורים רב-שבועיים; ''טופס השתתפות לאירוע מיוחד'' - טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות מיוחד, המיועד להימורים על סדרת תחרויות הקשורה באירוע מיוחד; ''טופס השתתפות להימור מקביל'' - טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות מיוחד, המיועד להשתתפות מחזור הימורים מקביל, בתקופה שבה מתקיים מחזור הימורים לפי תנאי תכנית זו; ''טופס תקין'' - טופס שנתקיימו בו תנאי סעיף 10; ''טור'' - קבוצה של שלוש עמודות שבהן מסמן המשתתף את ניחושו בדבר תוצאות תחרויות של קבוצות הכדורגל המצויינות בשם או המזוהות במספר בטופס השתתפות; ''מועד'' - זמן קבוע אשר המועצה קבעה כי במהלכו מתקיים מחזור; ''המערכת'' - מערכת עיבוד נתונים אלקטרונית שקבעה המועצה, המורכבת מקורא אופטי, מכונת צילום ומחשב, לצורך קביעת הזוכים מבין המשתתפים בהימורים; ''מחזור'' - תחרויות כדורגל המתקיימות במועד מסויים בסדרה אחת או יותר, לרבות סדרת תחרויות הקשורה לאירוע מיוחד ואשר לגבי תוצאותיהן קבעה המועצה כי ייערכו הימורים לפי התכנית; ''מען'' - לרבות תא דואר או כל כתובת אחרת להמצאת הזכיה; ''משתתף'' - מי שמשתתף בהימורים על פי הוראות התכנית, לרבות על ידי אדם אחר או באמצעות טלפון או באופן אלקטרוני; מספר משתתפים בטופס אחד ייראו כמשתתף אחד; ''המשרד הראשי'' - המשרד אשר קבעה המועצה כמשרדה הראשי, כאמור בסעיף 20; ''רואה חשבון'' - רואה חשבון שמינתה המועצה; ''רשימת התחרויות'' - רשימת התחרויות אשר לגבי תוצאותיהן או תוצאות מחציותיהן קבעה המועצה כי ייערכו הימורים, ואשר תסומן במספרים סידוריים; ''תוצאת מחצית'' - התוצאה אשר קבע שופט התחרות לתום 45 דקות של משחק או כל פרק זמן חוקי אחר שקבע, על פי תקנון התחרויות, לסיום מחצית זמן המשחק; ''תחנת קבלה'' - מקום שקבעה המועצה לצורך קבלה או הטבעה של טופסי השתתפות לפי סעיף 20; ''תחרות'' - לרבות משחק. ''תכנית 15 המשחקים'' - תכנית אשר בה 15 תחרויות במחזור. ''תכנית 14 המשחקים'' - תכנית אשר בה 14 תחרויות במחזור. ''תכנית 16 משחקים'' - תכנית אשר בה 16 תחרויות במחזור. פרק שני: טפסי השתתפות 2. טפסים (תיקון: תשמ''ח) (א) המועצה תספק טפסי השתתפות לצורך ההימורים. (ב) טפסי השתתפות יימכרו למשתתף במחיר שקבעה המועצת או יסופקו חינם, אם כך קבעה המועצה. (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), רשאית המועצה להעמיד בתחנת קבלה לרשות המשתתף טפסים לדוגמה לשימוש נסיוני. 3. חלקי הטופס (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ד) (א) לטופס ההשתתפות יהיה מצורף עותק אשר סימני המשתתף יועתקו עליו; העותק נועד למשתתף. (ב) בכל טופס השתתפות יצוינו בבירור, במקום המיועד לכך, שמו ומענו המלאים של המשתתף. (ג) הטופס יוטבע בתחנת הקבלה ויהיה בר-תוקף לגבי מחזור ההימורים שנקבע בהטבעה לאותו סוג טופס, ובלבד שלגבי טופס רב-שבועי יראו את מספר המחזור שהוטבע כמספר המחזור שבו תחל השתתפות הטופס. (ד) הפרס שבו זכה משתתף יישלח בדואר לפי המען שצויין במקור הטופס או יימסר לידיו במשרד הראשי. 4. סימון ניחוש טורי משתתף רשאי לסמן את ניחושיו בטופס בסימון טורי כלהלן: (1) סימון בעמודה הראשונה שבטור משמעותו הימור על ניצחון הקבוצה אשר נקבעה להופיע ראשונה כין שתי הקבוצות המתחרות זו בזו; סימון בעמודה האמצעית משמעותו הימור על תוצאה שווה (תיקון), וסימון בעמודה השלישית משמעותו הימור על ניצחון של הקבוצה אשר נקבעה להופיע שניה בין שתי הקבוצות האמורות; (2) סימן משתתף סימון טורי בטופס, לא יהיה רשאי לסמן באותו טופס בטור אחר סימון רב-טורי, כאמור בסעיף 16. 5. טופס השתתפות פשוט וטופס השתתפות מיוחד (תיקון: תשנ''ד) (א) טופס השתתפות פשוט מיועד לסימון טורי בלבד, וטופס השתתפות מיוחד מיועד לסימון רב-טורי בלבד. (ב) טופס השתתפות פשוט וטופס השתתפות מיוחד יהיו מיועדים למחזור הימורים, להימורים על תחרויות אירוע מיוחד ולהימור מקביל, הכל כפי שקבעה המועצה. 6. טופס השתתפות רב-שבועי (תיקון: תשנ''ד) (א) טופס השתתפות רב-שבועי יהיה בן עשרה טורים לסימון טורי או חמישה טורים לסימון רב-טורי, כפי שקבעה המועצה. (ב) טופס השתתפות רב-שבועי יהיה בר תוקף לצורך השתתפות בהימורים על תוצאות התחרויות במספר מחזורים שסומן בו, למן המחזור אשר מספרו נקבע בהטבעה. לא סומן מספר מחזורים, יהיה הטופס בר-תוקף למחזור הימורים אחד בלבד. 7. סיכום רב טורי בצידו השמאלי של טופס השתתפות מיוחד יופיעו שלוש עמודות מספרים לציון סך כל הטורים שסומנו בניחוש רב-טורי כאמור בסעיף 16. 8. ביטול תחרות או החלפתה (תיקון: תשנ''ד) (א) המועצה רשאית לקבוע את רשימת התחרויות בכל מחזור, וכן תודיע, בתחנות הקבלה, את סדר הופעתן בטופס ההשתתפות; חלו נסיבות שבשלהן נאלצה המועצה לשנות מאותו סדר - תודיע ברבים על השינוי, ככל האפשר לפני מועד המשחקים. (ב) המועצה רשאית לקבוע כי לא יתקיימו הימורים לגבי תוצאות תחרות המופיעה ברשימת התחרויות, ובלבד שהודיעה על כך ברבים ככל האפשר לפני המועד שנקבע לקיום המחזור. קבעה המועצה כאמור, תיחשב התחרות כאילו לא התקיימה ולא תכלל בקביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות. (ג) המועצה רשאית, בכל עת, להחליף תחרות ברשימת התחרויות בתחרות אחרת, וכן להודיע על שינוי במקום קיומה של תחרות; עשתה כן המועצה - תודיע על כך ברבים, ככל האפשר לפני קיום התחרות; חלו החלפה או שינוי כאמור, יראו את הסימון המופיע בטופס, כאילו סומן לניחוש תוצאות התחרות המחליפה או המתקיימת במקום האחר, ואולם המשתתף יהיה רשאי, כל עוד לא הועבר טופס ההשתתפות מתחנת הקבלה למשרד הראשי, לבטלו בתחנת הקבלה ולקבל בה את דמי ההשתתפות ששילם. 9. אי קיום תחרויות במחזור (תיקון: תשמ''ח) (א) המועצה רשאית לקבוע כי לא יתקיימו הימורים על תוצאות תחרויות במחזור אחד או יותר; קבעה כך, תודיע המועצה על כך ברבים לפני המועד שנקבע לקיום אותו מחזור. (ב) הודיעה המועצה ברבים על אי-קיום הימורים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים המשתתפים באותו מחזור לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות ששילמו בעד השתתפותם בהימורים על תוצאות התחרויות באותו מחזור. 9א. מועד סיום מחזור (תיקון: תשנ''ד) (א) המועצה רשאית לקבוע את המועד לסיום המחזור (להלן - מועד הסיום); המועצה תודיע ברבים על קביעתה לפני תחילת המחזור. (ב) לא קבעה המועצה את מועד הסיום, יהיה המועד לסיום מחזור הימורים שמתקיימות בו תחרויות בחו''ל - ביום ראשון בחצות לפי שעון כל מדינה שבה מתקיימת התחרות, לפי המאוחר ביניהן, ולגבי מחזור אשר מתקיימות בו תחרויות בישראל בלבד - בתום כל התחרויות, ולא יאוחר ממוצאי השבת, בחצות. (ג) התקיימה תחרות שלא במועד שתוכנן לה, אך התקיימה לפני סיומו - יראוה כאילו התקיימה במועד. פרק שלישי: השתתפות בהימורים 10. זכות להשתתף בהימור (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) מסירת טופס השתתפות בתחנת קבלה מקנה זכות להשתתף בהימור אם נתקיימו כל אלה (להלן - טופס תקין); (1) הטופס מולא בדייקנות ובבהירות לפי הוראות התכנית; (2) בטופס נרשמו שם המשתתף ומען להמצאת הזכיה. (3) דמי ההשתתפות שולמו בעדו במלואם, לפי מספר הטורים והמחזורים שסומנו בו; (4) ההטבעה על מקור הטופס ברורה ושלמה; (5) הטופס צולם במשרד הראשי לפני מועד התחרויות; (6) הטופס אושר לכך במשרד הראשי; טופס שאיננו תקין - פסול, ואינו זכאי להשתתף בהימור. 11. סימון הניחוש משתתף יסמן את ניחושיו לגבי כל תוצאות תחרויות הכדורגל אשר ברשימת התחרויות בטופס ההשתתפות: 12. צבע הסימון (תיקון: תשנ''ד) הניחוש וכל רישום אחר בטופס ההשתתפות ייעשה בעט, הכותב בצבע שחור או כחול בלבד או במדפסת מחשב. 13. איסור מחיקה לא יסומן טופס ההשתתפות אלא בהתאם להוראות התכנית, ולא יימחק סימון או כל רישום אחר שנעשה בטופס. 14. מקום הסימון הניחוש יסומן בתוך המשבצת המיועדת לכך בטופס; הסימון לא יחרוג ממסגרת המשבצת. 15. מספר הטורים לסימון (תיקון: תשנ''ד) (א) משתתף רשאי להשתתף בהימורים בטופס השתתפות פשוט בסימון טורי בכל אחד מן הטורים שבטופס. (ב) משתתף רשאי להשתתף בהימורים בטופס השתתפות מיוחד בסימון רב-טורי, אך לא פחות משמונה טורים ולא יותר מ-432 טורים. 16. סימון ניחוש רב טורי (תיקון: תשמ''ח) משתתף רשאי לסמן את ניחושיו בטופס מיוחד בסימון רב-טורי כאמור להלן: (1) סימון הניחושים בטור אחד כאמור בסעיף 4(1); ואולם, (2) בטור זה, או בטור זה ובטורים אחרים, על המשתתף לסמן ניחושים נוספים ובלבד שלא יופיע בטופס אחר סימון טורי וסימון רב-טורי גם יחד: (א) סימון ניחוש שונה באותה שורה בעמודה אחרת באותו טור מכפיל את מספר הטורים שבו משתתף המשתתף בהימור; הסימון כאמור ייחשב כאילו הועתקו כל הניחושים שקדמו, לו בכל התחרויות המפורטות בטופס ההשתתפות בכל אחת מהעמודות שקדמו לאותו סימון, מלבד התחרות שלידה נעשה הסימון האמור, שבה יבוא הניחוש השונה במקום הניחוש המסומן בעמודה הראשונה; (ב) סימון כל אפשרויות הניחוש בשלוש העמודות בטור באותה שורה, משלש את מספר הטורים בהם משתתף המשתתף בהימור; הסימונים כאמור ייחשבו כאילו הועתקו פעמיים כל הניחושים שקדמו להם, בכל התחרויות המפורטות בטופס ההשתתפות בכל אחת מהעמודות שקדמו לאותם סימנים מלבד התחרות שלידה נעשו הסימונים כאמור, אשר בה יבואו פעם הניחוש המסומן בעמודה השניה ופעם הניחוש המסומן בעמודה השלישית במקום הניחוש המסומן בעמודה הראשונה. 17. סיכום הטורים (תיקון: תשנ''ד) (א) סימן משתתף ניחושיו בסימון רב-טורי, יסכם את מספר הטורים שסימן כאמור במקום המיועד לכך בטופס בסימן x על הספרה המתאימה בכל אחת מעמודות הספרות שמתחת לכותרת ''טבלה רט'', לפי יחידות, עשרות ומאות; סימן המשתתף בטופס פחות מעשרה טורים יסמן אפס בסכום הספרות בעמודות העשרות והמאות. (ב) נתגלתה אי התאמה בין מספר הטורים שסומנו בניחוש בטופס לבין מספרם כפי שסומן בעמודות הספרות לפי תקנת משנה (א) - יקבע מספר הטורים שסומנו בניחוש בטופס. (ג) נתגלתה אי התאמה בין מספר המחזורים שסומן בטופס השתתפות רב-שבועי לבין סכום דמי ההשתתפות ששולם בעדו, יקבע הסימון שבטופס. (ד) טופס השתתפות רב-שבועי אשר לא סומן בו מספר המחזורים, יראו כטופס השתתפות למחזור אחד, ויהיה בתוקף אך ורק במחזור שבו סומנה ההטבעה. 18. סימון מלא לפי רשימת התחרויות (תיקון: תשמ''ו) (א) ניחוש שסומן במשבצת מסויימת בעמודה שבטור יתייחס לתוצאה בתחרות שבין קבוצות הכדורגל בהתאם לסדר רשימת התחרויות המאוחר ביותר שקבעה המועצה לאותו מחזור. (ב) משתתף יסמן את ניחושיו בדבר תוצאות כל התחרויות שנקבעו לאותו מחזור בהתאם לסדר רשימת התחרויות כפי שזה נקבע בידי המועצה. (ג) לא סימן משתתף את ניחושיו בדבר תוצאות תחרויות שנקבעו לאותו מחזור, יראו כאילו לא ניחש את תוצאות אותן תחרויות 19. פסילת טופס (תיקון: תשמ''ט) (א) סימן משתתף את ניחושיו בדרך שונה מהאמור בתכנית, ייפסל הטופס, כפוף לאמור בסעיף 30. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) סימן משתתף את ניחושיו לתוצאות תחרות כלשהי בטופס פשוט בסימון רב-טורי - יראו אותו כאילו לא סימן את תוצאות אותה תחרות. פרק רביעי : תחנות קבלה 20. משרד ראשי ותחנת קבלה (תיקון: תשנ''ד) המועצה תקבע תחנות קבלה שבהן ימסרו המשתתפים בדרך שתורה המועצה את טפסי ההשתתפות וכן תקבע את משרדה הראשי ותודיע ברבים על מיקומו. 21. הטבעת טפסים (תיקון: תשנ''ד) המועצה תציב בתחנות הקבלה אמצעי הטבעה, שבהן יוטבעו המקור וההעתק של טפסי ההשתתפות שנמסרו באותה תחנה, בהטבעה אופטית או אחרת, שקבעה המועצה לענין זה. 22. קבלת טפסים (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) (א) נמסר בתחנת הקבלה טופס השתתפות ושולמו בעדו דמי השתתפות בהתאם למספר הטורים והמחזורים שסומנו בו, כפי שקבעה המועצה, יוטבע הטופס כאמור בסעיף 21. (ב) מקור הטופס הנטבע יילקח על ידי בעל התחנה על מנת להעבירו למשרד הראשי, בדרך שתקבע המועצה. (ג) המשתתף יהיה אחראי לזהות הסימונים בשני חלקי הטופס. (ד) בעל תחנת הקבלה אינו אחראי לזהות שני חלקי הטופס או להעברת המקור למשרד הראשי. 23. מחיר (תיקון: תשמ''ח) (א) מחיר השתתפות יהיה אחיד לכל טור, בכל סוגי הטפסים, וייקבע בידי המועצה באישור השרים וועדת הכספים של הכנסת. (ב) מחיר ההשתתפות ומחיר הטופס, וכל שינוי בהם, יפורסמו בהודעה ברבים ובתחנות הקבלה. 24. מועד נעילה של תחנות קבלה בתחנת קבלה יתקבלו טפסי ההשתתפות מהמשתתפים לא יאוחר מהיום והשעה שקבעה המועצה לגבי אותה תחנת קבלה (להלן - מועד הנעילה). פרק חמישי: בדיקת הטפסים ואיתור הזוכים 25. צילום טפסים (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) טפסים שהועברו מתחנות הקבלה אל המשרד הראשי יצולמו לפני קיום התחרויות על גבי מיקרופילם או בדרך אחרת והצילומים יופקדו בכספת בידי שני נציגי המועצה, אשר אחד מהם רואה חשבון, עד לקביעת הניחוש הנכון; הכספת תינעל ותיפתח בידי שני נציגי המועצה אשר בידי כל אחד מהם נמצא מפתח ורק צירוף המפתחות אשר בידי שניהם נועל ופותח את הכספת. 26. תקלה חלה תקלה במכונות הצילום או קלקול אחר במערכת, רשאית המועצה לקבוע כי טפסים אשר לא צולמו לא ישתתפו בהימורים, או כי יבוטלו ההימורים באותו מחזור; המועצה תודיע ברבים על ביטול השתתפותם בהימורים של הטפסים כולם או מקצתם, ותחזיר למשתתפים את דמי ההשתתפות ששולמו בעדם. 27. בירור הזכויות (תיקון: תשמ''ח) (א) לאחר קיום התחרויות במחזור מסויים וקביעת הניחוש הנכון, יבוררו הטפסים הזוכים מבין הטפסים אשר השתתפו בהימורים. (ב) בדיקת הניחוש הנכון תיעשה בכל טור ניחוש בנפרד; הזכות לפרס או לחלק פרס באותו טור ניחוש, תהיה למספר הניחושים הנכונים הגבוה ביותר באותו טור, כפוף לאמור בסעיף 52. 28. הבדיקה בירור הטפסים הזוכים ייעשה באמצעות המערכת או בכל דרך אחרת, אשר המועצה תורה עליה. 29. טופס שנדחה (תיקון: תשנ''ד) טופס שנדחה על ידי המערכת ייפסל ולא ישתתף בהימור. 30. אישור השתתפות לטופס שנדחה (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח) על אף האמור בסעיף 29, רשאית המועצה או מי שהסמיכה לצורך זה, להתיר השתתפותו בהימור של טופס אשר נדחה על ידי המערכת, אם צולם הטופס לפני קיום התחרויות, ההטבעה והסימון בטופס ניתנים לזיהוי בבירור וללא ספק ואם נראה היה לה כי הטופס תקין על פניו. 31. החזרת דמי ההשתתפות המועצה לא תחזיר למשתתף את דמי ההשתתפות ששילם בעד הימורים בטופס שנפסל, אלא אם כן נתגלה הטופס האמור, ומדמי ההשתתפות ינוכו דמי דואר והוצאות טיפול כפי שייקבעו על ידי המועצה מדי פעם בפעם. 32. עליונות הצילום (תיקון: תשנ''ד) לא היתה זהות בין הטופס לבין הצילום שערכה המועצה, יקבע צילום הטופס המצוי בידי המועצה והוא שיחייב הן את המשתתף והן את המועצה. 33. העדר צילום לא נמצא במועצה צילום של טופס כאמור בסעיף 25, לא ישתתף אותו טופס בהימור, והמשתתף יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות ששילם, ובלבד שיוכיח לשביעות רצון המועצה את תקינות הטופס אילו נמצא צילומו במועצה. 34. העברה לבדיקת המשטרה (א) המועצה תעביר למשטרה את רשימת הטפסים החסרים, כפי שנקבעה בידי המערכת במשרד הראשי לפני קיום התחרויות. (ב) המועצה תעביר לחקירת המשטרה כל דרישה לתשלום זכיה בפרס, על פי טופס אשר צילומו לא נמצא במועצה. פרק ששי: הניחוש הנכון ודירוג הפרסים 35. דרגות פרסים (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ט3) (א) דרגות הפרסים בעד ניחוש נכון של תוצאות התחרויות בכל מחזור תחרויות כדורגל יהיו - (1) בתכנית 16 המשחקים - פרס ראשון בעד ניחוש נכון של 16 תחרויות, פרס שני בעד ניחוש נכון של 15 תחרויות, פרס שלישי בעד ניחוש נכון של 14 תחרויות, פרס רביעי בעד ניחוש נכון של 13 תחרויות, פרס חמישי בעד ניחוש נכון של 12 תחרויות. (2) בתכנית 15 המשחקים - פרס ראשון בעד ניחוש נכון של 15 תחרויות, פרס שני בעד ניחוש נכון של 14 תחרויות, פרס שלישי בעד ניחוש נכון של 13 תחרויות, פרס רביעי בעד ניחוש נכון של 12 תחרויות, פרס חמישי בעד ניחוש נכון של 11 תחרויות. (3) בתכנית 14 המשחקים - פרס ראשון בעד ניחוש נכון של 14 תחרויות; פרס שני בעד ניחוש נכון של 13 תחרויות; פרס שלישי בעד ניחוש נכון של 12 תחרויות; פרס רביעי בעד ניחוש נכון של 11 תחרויות, ופרס חמישי בעד ניחוש נכון של 10 תחרויות. (ב) לא ניחש שום משתתף נכונה תוצאות 16 תחרויות בתכנית 16 המשחקים או 15 התחרויות בתכנית 15 המשחקים או תוצאות 14 התחרויות בתכנית 14 המשחקים או תוצאות כל התחרויות במחזור בו לא נתקיימו כל התחרויות כאמור בסעיף 40(א), ינהגו כך - (1) הפרס הראשון לא יחולק וינהגו בו כאמור בסעיף 51; (2) הפרס השני יחולק למנחש נכונה תוצאות המספר הגדול ביותר של התחרויות; (3) הפרס השלישי יחולק למנחש נכונה תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו; (4) הפרס הרביעי יחולק למנחש נכונה את תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו; (5) הפרס החמישי יחולק למנחש נכונה תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו. 35א. חלוקת הפרס במחזור הקשור באירוע מיוחד (תיקון: תשנ''ד, תשנ''ו) (א) במחזור תחרויות הקשורות באירוע מיוחד יהיו שלושה פרסים בלבד והם יחולקו כדלקמן: (1) הפרס הראשון יחולק למנחש נכונה את תוצאות כל התחרויות, או את תוצאות המספר הגדול ביותר של התחרויות - אם לא נמצא משתתף אשר ניחש נכונה את תוצאות כל התחרויות: (2) הפרס השני יחולק למנחש נכונה את תוצאות מספר התחרויות הגדול ביותר הבא אחריו. (3) הפרס השלישי למנחש נכונה את תוצאות מספר התחרויות הגדול ביותר הבא אחריו. (ב) היו מספר מנחשים באותה דרגת פרס - יחולק סכום הפרס ביניהם, כאמור בסעיף 48(א). (ג) על אף האמור בסעיף 47, יהיה הפרס הראשון במחזור תחרויות הקשור באירוע מיוחד, בגובה ששים אחוזים מהסכום המופרש לפרסים במחזור זה, והפרסים השני והשלישי יהיו, כל אחד מהם, בגובה עשרים אחוזים מהסכום המופרש כאמור. 36. קיום תחרות שלא במועדה (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) קביעת הניחוש הנכון תהיה רק לגבי תוצאות המשחקים שנערכו בין הקבוצות שברשימת התחרויות בטופס ההשתתפות לאותו מחזור; תחרות הרשומה בטופס ההשתתפות אשר לא הסתיימה במועד הקבוע לאותו מחזור - לא תובא בחשבון לשם קביעת הניחוש הנכון. 37. קביעת תוצאות תחרות (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''ד) (א) התוצאה היחידה הקובעת לענין הניחוש הנכון בתחרות כלשהי, היא התוצאה אשר נקבעה עם שריקת השופט לסיום המשחק, בתום מלוא פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות בהתאם לתקנון התחרויות של ההתאחדות או של הגוף המוסמך המארגן את המשחקים (להלן - התוצאה הקובעת); כל שינוי בתוצאה הקובעת שייעשה במועד מאוחר יותר על ידי ועדת המשמעת, ועדת ליגה, בית הדין העליון של ההתאחדות בית משפט מוסמך, לא יפגע בתקפה של התוצאה הקובעת לענין הניחוש הנכון באותה תחרות. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע הימורים גם על תוצאת המחצית; החליטה המועצה כאמור, תהיה התוצאה הקובעת, תוצאת המחצית, והוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחויבים. 37א. ניחוש תחרויות המתקיימות בחו''ל (תיקון: תשנ''ד) (א) המועצה רשאית לקבוע ברשימת התחרויות משחקים האמורים להתקיים בחו''ל. (ב) המועצה רשאית למנות יחיד או גוף אשר ידווח באופן שתקבע, את תוצאות משחקים שנערכו בחו''ל. (ג) מינתה המועצה כאמור, תקבע את הניחוש הנכון לפי תוצאות אותו דיווח ורשאית היא לחלק את הפרסים בהתאם. (ד) לאחר חלוקת הפרסים ומסירתם לזוכים, לא תישמע טענה כי הניחוש הזוכה שנקבע היה שגוי או כי תחרות הסתיימה באופן שונה מהאמור בדיווח. 38. ביטול תחרות או הפסקתה (תיקון: תשמ''ו) תחרות המופיעה ברשימת התחרויות בטופס השתתפות אשר על תוצאותיה הכריזה המועצה בהתאם לסעיף 8 כי לא יתקיימו הימורים או תחרות אשר בוטלה, נדחתה, לא התקיימה מכל סיבה שהיא או תחרות אשר הופסקה בטרם נקבעה בה תוצאה קובעת כמשמעותה בסעיף 37, לא תובא במנין התחרויות לצורך קביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות. 39. דחיית תחרות בגלל תנאי מזג-אויר (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) (א) על אף האמור בסעיפים 37 ו-38, תחרות הרשומה בטופס ואשר מחמת נסיבות התלויות במזג האויר לרבות שלג, גשם, ערפל, הצפה במגרש וכיוצא באלה, קבע שופט התחרות כי לא ניתן לקיימה וכן תחרות שהופסקה בידי שופט התחרות מחמת נסיבות כאמור, טרם שנקבעה בה תוצאה קובעת - תבוא במנין התחרויות לקביעת הניחוש הנכון באותו מחזור תחרויות, ויראו את התחרות כאילו הסתיימה בתוצאת שוויון (תיקו) ובלבד שהחלטת שופט התחרות כאמור ניתנה לפני המועד לסיום לאותו מחזור. (ב) לענין סעיף קטן (א) ולענין סעיף 38, האמור בדין וחשבון שופט התחרות או הרשות המארגנת את התחרויות יהווה קביעה סופית. 40. אי קיום מספר תחרויות (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ד) (א) הסתיימו במחזור תחרויות תשעה משחקים לפחות בתוצאת משחק ובכללם אלה אשר הסתיימו בתוצאת שוויון, בהתאם לסעיף 39, יחולקו הפרסים באותו מחזור כלהלן - (1) הפרס הראשון בעד ניחוש נכון של תוצאות כל התחרויות אשר התקיימו באותו מחזור; (2) הפרס השני בעד ניחוש נכון של תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו; (3) הפרס השלישי בעד ניחוש נבון של מספר התחרויות הבא אחריו; 4) הפרס הרביעי בעד ניחוש נכון של מספר התחרויות הבא אחריו; (5) הפרס החמישי בעד ניחוש נכון של תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו. לענין סעיף קטן זה הפרס הראשון לא יכלול את הסכומים שהועברו ממחזור קודם לפי סעיף 51. (ב) נתקיימו במחזור תחרויות מסויים אשר אינו מחזור תחרויות הקשור באירוע מיוחד פחות מתשע תחרויות מתוך רשימת התחרויות בטופס ההשתתפות לאותו מחזור, בגלל ביטולן או הפסקתן של שאר התחרויות מהסיבות הכלולות בסעיף 38, למעט הסיבות הכלולות בסעיף 39, לא יחולקו הפרסים באותו מחזור וכל סכום הפרסים יעבור למחזור שלאחריו ויצורף לסכום הפרסים המיועד לחלוקה באותו מחזור כאמור בסעיף 47. במחזור תחרויות הקשור באירוע מיוחד יועבר סכום הפרסים למחזור אחר שתקבע המועצה. 41. הניחוש הנכון על גביע המדינה בתחרויות על גביע המדינה בשלב כלשהו, תיחשב התוצאה הקובעת את הניחוש הנכון בתחרות זו, התוצאה שהושגה בתום הזמן שנקבע עם שריקת השופט לסיומה של התחרות עצמה, לרבות הוספות זמן שאבד בעקבות תאונה או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו של שופט התחרות, אולם לפני כל הארכות לרבות הארכות לבעיטות מ-11 מטרים. 42. שינוי במקום עריכת התחרות כל שינוי במקום או במגרש בו תיערך תחרות הרשומה ברשימה התחרויות בטופס ההשתתפות, אינו משנה את קביעת הניחוש הנכון לגבי אותה תחרות. 43. פרסום הניחוש הנכון (תיקון: תשנ''ד) המועצה תפרסם לפחות בשני עתונים יומיים היוצאים לאור בשפה העברית, אחרי קיום כל מחזור תחרויות כדורגל, את הניחוש הנכון לגבי אותו מחזור; הפרסום ייעשה במועד המוקדם ביותר לאחר סיום אותו מחזור. 44. פרסום הזוכים וסכומי הזכויות (תיקון: תשמ''ח, תשנ''ד) (א) המועצה תפרסם בהודעות מיוחדות את המספרים של טפסי ההשתתפות בהם ניחש משתתף נכון את התוצאות המזכות בפרסים וכן את הסכומים בכל דרגת פרס לא יאוחר משלושה ימים לאחר קיום אותו מחזור תחרויות; ההודעות יוצגו בכל תחנות הקבלה. (ב) הפרסום בהודעות המועצה על המספר הכולל של מספרי הטפסים בהם ניחשו נכון והסכומים בהם זכו, יהא זמני ויהא נתון לשינוי עם מתן ההחלטות בבדיקה חוזרת לפי הנאמר בסעיף 45. 45. בדיקה חוזרת (תיקון: תשנ''ד) (א) בקשה לבדיקה חוזרת חייבת להגיע למשרדה הראשי של המועצה לא יאוחר - (1) מעשרה ימים מיום פרסום ההודעה, אם נטענת זכיה בפרס הראשון; (2) משלושים יום מיום פרסום ההודעה אם נטענת זכיה בפרס אחר. (ב) הרואה עצמו מקופח בהודעה שפורסמה לפי סעיף 44, רשאי להגיש למועצה בקשה בכתב לבדיקה חוזרת. (ג) בבקשה יצויינו מספר הטבעה, שם ומען תחנת הקבלה כמצויין בעותק הטופס ומספר הטור בטופס שלגביו נתבקשה הבדיקה החוזרת. (ד) המועצה תמנה מתוך חבריה ועדה, המורכבת משלושה חברים ושני ממלאי מקום, המוסמכת להחליט בבקשות על פי תקנה זו. (ה) הועדה תתן למבקש זאת אפשרות להופיע בפניה, תברר את הענין, ותחליט סופית בבקשה. פרק שביעי: פרסים ותשלומים 46. הסכום המופרש לפרסים ארבעים ושניים אחוזים של התקבולים מעריכת הימורים על פי התכנית, בכל מחזור, יופרשו לפרסים (להלן - הסכום המופרש לפרסום). 47. חלוקת סכום הפרסים (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ט3) (א) בכפוף לנאמר בתכנית, מהסכום המופרש לפרסים יחולקו - (1) בתכנית 16 המשחקים - לפחות ארבעים וחמישה אחוזים לפרס הראשון, שנים עשר אחוזים וחצי לפרס השני, שנים עשר אחוזים וחצי לפרס השלישי, חמישה עשר אחוזים לפרס הרביעי וחמישה עשר אחוזים לפרס החמישי. (2) בתכנית 15 המשחקים - לפחות ארבעים וחמישה אחוזים לפרס הראשון, שנים עשר וחצי אחוזים לפרס השני, שנים עשר אחוזים וחצי לפרס השלישי, חמישה עשר אחוזים לפרס הרביעי וחמישה עשר אחוזים לפרס החמישי; (3) בתכנית 14 המשחקים - לפחות ארבעים וחמישה אחוזים לפרס הראשון; שנים עשר אחוזים וחצי לפרס השני; שנים עשר אחוזים וחצי לפרס השלישי; חמישה עשר אחוזים לפרס הרביעי, וחמישה עשר אחוזים לפרס החמישי. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כי סכום אשר לא יעלה על שני אחוזים מתקבולי דמי ההשתתפות באותו מחזור, יוקצה מהסכום המופרש לפרסים כאמור בסעיף 46 לקרן שתשמש לתשלום פרסים למשתתפים, אשר נקבע בבדיקה חוזרת כי ניחשו נכון את תוצאות התחרות (להלן - קרן פרסים בבדיקה החוזרת). (ג) המועצה רשאית לשנות את החלוקה הקבועה בסעיף קטן (א) וכן את דרגות הפרסים ואת סכום הפרסים ובלבד שאלה לא יפחתו מהסכום הכולל המופרש לפרסים הקבוע בסעיף 46. 48. חלוקת פרס באותה דרגה (תיקון: תשנ''ד) (א) ניחש יותר ממשתתף אחד ניחוש נכון של מספר תוצאות של תחרויות המזכה בפרס באותה דרגה, יתחלק סכום פרס המופרש לאותה דרגת פרסים למספר סכומים שווים, כמספר טורי הניחוש הנכון באותה דרגה (להלן - חלק הפרס). (ב) פרס או חלק מהפרס ישולם למשתתף בעד ניחוש נכון כאמור כפרק זה, בסמוך לאותו מחזור, ובלבד שהפרס הראשון או חלק הפרס הראשון לא יחולק אלא לאחר תום הזמן הקבוע לבדיקה חוזרת. 49. קביעה מראש של סכומי הפרסים (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח) על אף האמור בסעיפים 42, 46 ו-48 רשאית המועצה לקבוע מראש סכומים כפרסים הראשון, השני, השלישי והרביעי והחמישי כולם או מקצתם, או לקבוע מראש סכום לכל חלק הפרס, בתנאי שסכום פרס או חלק הפרס לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי האמור בסעיפים האמורים. 50. הגבלת סכום הפרס המשולם (תיקון: תשמ''ו) (א) המועצה רשאית לקבוע כי סכום הפרס הראשון שישולם למשתתף לא יעלה על הסכום שקבעה המועצה. (ב) יתרת הפרס או יתרת חלק הפרס שלא תשולם כאמור, תיווסף לסכום הפרס הראשון במחזור שלאחר מחזור תחרויות בו זכה משתתף, ובלבד שהסכום שישולם למשתתף באותו מחזור לא יעלה אף הוא על הסכום שקבעה המועצה לפי סעיף קטן (א). 51. העברת הפרס הראשון (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ד, תשנ''ט3) (א) לא ניחש שום משתתף 16 תוצאות נכונות במחזור תחרויות מסוים שבו נתקיימו 16 תחרויות, או 13 תוצאות נכונות במחזור תחרויות כדורגל מסויים בו נתקיימו 15 תחרויות, או 14 תוצאות נכונות במחזור בו התקיימו 14 תחרויות, או את התוצאות של כל התחרויות באותו מחזור תחרויות כדורגל כאמור בסעיף 40(א), יעבור כל סכום הפרס הראשון לזכות הפרס הראשון במחזור שלאחריו. (ב) הועבר הפרס הראשון בהתאם לסעיף קטן (א) יותר מפעם אחת, רשאית המועצה להפסיק את העברתו, ולחלק את סכום הפרס, כולו או מקצתו, במחזור או במחזורים שתקבע, וכן להגביל את סכום הפרס הראשון באותו מחזור או באותם מחזורים. (ג) הודעה על הפסקה בהעברת פרס ראשון, חלוקתו או הגבלתו והודעה על קביעת סכום הפרס הראשון שישולם למשתתף, בהתאם לסעיף 50(א), תפורסם בהודעה ברבים, לפני קיום המחזור. (ד) על אף האמור בסעיף זה, במחזור לאירוע מיוחד לא יועבר סכום כלשהו למחזור אחר וכל הפרסים יחולקו כאמור בסעיף 35א. 52. אי חלוקת פרס (תיקון: תשמ''ב, תשמ''ו, תשמ''ח, תשנ''ט3) התברר שסכומו של חלק פרס אשר נקבע בהתאם לסעיף 48(א), לאחר ניכוי דמי דואר, נמוך מסכום שקבעה המועצה ופרסמה בהודעה ברבים, לא יחולק אותו חלק הפרס, והוא יצורף לפרסים במחזור כפי שתקבע המועצה. 53. תשלום פרסים בשיקים המועצה תשלם את כל סכום הפרסים לזוכים בשיקים משוכים על שם הזוכים; שיקים מעל לסכום אשר קבעה המועצה יהיו שיקים משורטטים. 54. עיגול סכומים (תיקון: תשמ''ו, תשנ''ד) פרס או חלק מפרס המשולם על ידי המועצה יעוגל סכומו לשקל החדש השלם הקרוב, כלהלן - סכום אגורות הפחות מחמישים יבוטל וסכום אגורות מחמישים ומעלה יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. 55. תשלום הפרסים בדואר וניכוי דמי משלוח המועצה תשלח את הפרסים לזוכים בהם בדואר רגיל או בדואר רשום, בהתאם לסכום הפרס; דמי הדואר ינוכו מסכומי הפרסים. 56. השמדת טפסי ההשתתפות והמיקרופילם טפסי ההשתתפות בכל מחזור תחרויות שלא זכו בשום פרס, יושמדו לאחר 10 ימים מתאריך קיום התחרויות באותו מחזור התחרויות; המיקרופילם יושמד לאחר ששה חדשים מתאריך קיום התחרויות במחזור התחרויות שאליו מתייחס המיקרופילם. פרק שמיני: הפעלה במערכת מקוונת (תיקון: תשס''א) 57. הגדרות (תיקון: תשס''א) בפרק זה - ''טופס'' - תבנית קבועה המודפסת על נייר או רשומת מידע אשר מיועדת להעברת נתונים לצורך השתתפות בהימורים; ''מועד לקבלת הימורים'' - פרק זמן שבמהלכו מתקיימים הימורים על תחרויות אשר בחרה המועצה למחזור כלשהו; ''מחשב מרכזי'' - מכשיר הפועל באמצעות תכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים וציודו ההיקפי, המותקן במשרד הראשי של המועצה, ואשר מוזן בנתונים באמצעות מסוף או באמצעים אלקטרוניים אחרים, שאישרה המועצה; ''מסוף'' - מכשיר שאישרה המועצה לצורך זה המעביר ומקבל נתונים בזמן אמיתי, בדרך של קריאת טפסים או בכל דרך אחרת, והמקושר למחשב מרכזי; ''מערכת מקוונת'' - מחשב מרכזי, מסופים ותכנות אשר התקשורת ביניהם נעשית בזמן אמיתי; ''ניחוש נכון'' - ניחוש המזכה בזכיה לפי פרק זה; ''נתונים'' - פרטים אשר משתתף נדרש לסמן בטופס כדי להשתתף בהימור; ''סימון'' - מילוי נתונים בטופס; ''פרסומי המועצה'' - פרסום באחד מאלה: המערכת המקוונת או התכניה; ''פרסום ברבים'' - פרסום באחד מאלה: שני עיתונים יומיים, רדיו או טלוויזיה; ''קבלה'' - אישור המחשב המרכזי לסימונים אשר נקלטו בו, המודפס על נייר שהפיק המסוף והכולל, בין השאר, את נתוני הניחוש; ''תחנה'' - מקום שאישרה המועצה ואשר מותקן בו מסוף; ''תחרות'' - התמודדות בין קבוצות או בין יחידים, בהתאם לתקנון קבוע מראש; ''תכניה'' - כמשמעותה בסעיף 59. 58. רשימת תחרויות (תיקון: תשס''א) (א) המועצה רשאית, בכל עת, לעדכן את סדר התחרויות במחזור או כל נתון ומידע אשר פורסמו קודם לאותו עדכון; הנתונים אשר יחייבו את המועצה והמשתתף יהיו אלה המופיעים במערכת המקוונת בעת בדיקת הניחושים. (ב) נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הניחושים אשר נקלטו קודם לשינוי במחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי. 59. תכניה (תיקון: תשס''א) (א) המועצה רשאית להפיץ לציבור תכניה למחזור תחרויות אשר עליו יתקיימו הימורים; התכניה תשמש לפרסום רשימת התחרויות המיועדות לאותו מחזור, מועד תחילת המחזור וסיומו, זמן תחילת קבלת ההימורים לתחרות כלשהי וסיומו, ופרטים נוספים לפי שיקול דעתה של המועצה. (ב) פרסום חסר, טעות, עיכוב או מחדל בפרסום או בתכניה לא ימנעו את קיומו של הימור כלשהו, ולא יהוו עילה לתביעה נגד המועצה. (ג) שינוי או תיקון כלשהו בתכניה, לאחר הדפסתה או הפצתה, ייעשה אך ורק במערכת המקוונת. (ד) משתתף חייב לבדוק את נתוני המערכת המקוונת עובר לסימון ניחושיו. 60. טפסים (תיקון: תשס''א) (א) המועצה תספק טפסים לצורך סימון ניחוש תוצאות התחרויות ואולם משתתף יהיה רשאי, באישור המועצה, למסור את ניחושו גם בלא טופס. (ב) בטפסים אשר תספק המועצה, רשאי המשתתף, בהתאם לאפשרויות המופיעות בטופס - (1) להשתתף במספר תכניות הימורים; (2) להשתתף בהימור יומי, שבועי או רב שבועי, במחזור אחד או במספר מחזורים; (3) לסמן סימון טורי או רב טורי. (ג) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע תשלום בעד הטפסים או התכניה. 61. טבלת מחירים (תיקון: תשס''א) (א) בכל טופס תציע המועצה מספר סכומים, שמביניהם יבחר כל משתתף את מחיר השתתפותו (להלן - טבלת המחירים); כל סכום מהווה מחיר השתתפות לניחוש אחד בלבד, למחזור אחד, בתכנית אחת. (ב) סימן המשתתף סימנים נוספים, בטבלת המחירים, יהיה מחיר ההשתתפות צירוף של הסכומים, כפי שעולה מן הסימונים; לא סימן משתתף כל סימון, יחושב מחיר ההשתתפות על פי הסכום הנמוך ביותר המוצע בטבלת המחירים לניחוש אחד במחזור אחד, בתכנית אחת. 62. הגבלות בהשתתפות (תיקון: תשס''א) (א) המועצה רשאית להחליט - (1) על הגבלת סכומי ההשתתפות בהימורים או את גובה הזכיה אשר ניתן יהיה לזכות או לשלם מהימורים על פי קבלה אחת; (2) שלא לקבל הימורים אם סכום ההשתתפות בהם עולה על סכום שקבעה או אם סכום הזכיה בו צפוי משתתף לזכות לפי סימוניו, עולה על שיעור שקבעה; (3) כי כמות הניחושים בקבלה אחת בתכנית כלשהי לא תעלה או לא תפחת ממספר שקבעה; (4) כי סימון ניחוש של תוצאה מסוימת בתחרות מחייב סימון ניחוש נוסף על תוצאה אחרת באותה תחרות, באותה קבלה; (ב) החליטה המועצה כאמור - תביא את נוסח ההחלטה לידיעת המשתתפים בהימורים בפרסומיה או בפרסום ברבים. 63. ביטול ניחוש (תיקון: תשס''א) ניחושים ייחשבו כבטלים אם אירע אחד מאלה: (1) הניחושים נמסרו לאחר הזמן שקבעה המועצה לקבלת הימורים על תחרות כלשהי; (2) הניחושים נמסרו, מסיבה כלשהי, לאחר תחילת תחרות; * (3) סומן ניחוש בתחרות שאינו יכול להיות נושא לזכיה באותה תחרות; (4) תחרות לא נערכה במועד שבו היתה אמורה להתקיים, או חרגה ממועד מחזור התחרויות שבו היא כלולה; (5) תוצאות תחרות או תחרויות לא נתקבלו במשרדי המועצה במועד; (6) לא התקבלה תוצאה קובעת כמתחייב מהוראות סעיף 37. 64. אירועים חריגים (תיקון: תשס''א) (א) למועצה שמורה, בכל עת, הזכות לבטל השתתפות בהימורים אם אירעו לדעתה בתחרות כלשהי או בקשר אליה, אירועים חריגים או אם, לדעתה, אין היא יכולה להסתמך על תוצאת התחרות כבסיס לתשלום זכיות. (ב) המועצה רשאית, בכל עת, לבטל או להפסיק קבלת הימורים באופן מוחלט במחזור כלשהו או בתכנית כלשהי, וכן רשאית היא לעשות כן בהימורים הנעשים באמצעות מסוף או מספר מסופים - הכל לפי שיקול דעתה. (ג) המועצה רשאית, בכל עת, לפסול או לבטל הימורים בקבלה מסוימת, ולעכב תשלום זכיה למחזיק בקבלה, אם לדעתה הושגה הזכיה באמצעים לא ראויים או שלא כדין. 65. החזר דמי השתתפות (תיקון: תשס''א) (א) בוטל הימור בידי המועצה, יוחזר סכום ההשתתפות בשל אותו הימור. (ב) החזר דמי ההשתתפות ייעשה על פי דרישה בתחנה, כנגד המצאת הקבלה המקורית, ובלבד שנתוניה ניתנים לזיהוי במסוף. (ג) ההחזר ייעשה במקום, בדרך ובאמצעי אשר שולמו דמי ההשתתפות, אלא אם כן הודיעה המועצה ברבים אחרת. 66. השלמת התכנית (תיקון: תשס''א) (א) המועצה רשאית לקבוע בפרסומיה הנחיות נוספות למשתתפים בהימוריה אשר יחייבו אותה ואת המשתתפים בכל הקשור לעריכת ההימורים על פי התכנית (להלן - הנחיות). (ב) הנחתה המועצה כאמור, יהיו ההנחיות חלק מהוראות התכנית, לכל דבר וענין, ובלבד שהביאה אותן לידיעת המשתתפים קודם לביצוע ההימורים, בפרסום ברבים ובאמצעות המערכת המקוונת. 67. העברת ניחוש (תיקון: תשס''א) (א) משתתף יעביר את ניחושיו באמצעות מסוף. (ב) הנתונים יועברו ממסוף למחשב מרכזי ויירשמו בקובצי המערכת אשר אחד מהם יהיה באמצעי אחסון בלתי מחיק. (ג) יראו את מעביר סימני הניחוש כשלוחו של המשתתף, לכל דבר וענין. (ד) התשלום בעד השתתפות בהימור ייעשה בתחנה או בחיוב חשבון בנק של המשתתף - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישורה. 68. הימורים דרך האינטרנט (תיקון: תשס''א) (א) החליטה המועצה להתיר עריכת הימורים באמצעות האינטרנט או באמצעי אלקטרוני אחר - תחול תכנית זו גם על אלה, בשינויים המחויבים. (ב) המועצה תהיה רשאית לקבוע הנחיות לענין זה בהודעה ברבים. 69. אישור השתתפות (תיקון: תשס''א) (א) יראו נתונים כנקלטים במחשב המרכזי אם: (1) נשלחו באמצעות מסוף או באמצעי אלקטרוני אחר וזוהו על ידי המחשב המרכזי כמתאימים להגדרות המערכת המקוונת; (2) הנתונים נרשמו בקובצי המחשב המרכזי, ובכללם באמצעי האחסון הבלתי מחיק; (3) הודפסה קבלה ונתקבל תשלום המתאים לנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי. (ב) החזקה בטופס גופו לא תהווה ולא תשמש ראיה להשתתפות בהימור או לניחוש אשר מתקבל מהסימונים המופיעים בו. 70. ביטול השתתפות (תיקון: תשס''א) לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בהימורים על ידי המשתתף אלא בתחנה שבה נתקבל ההימור זולת אם נתקיימו כל אלה: (1) טרם חלפו 30 דקות מעת העברת הניחושים למשרד הראשי; (2) לא חלף המועד שקבעה המועצה בפרסומיה לקבלת הימורים על התחרויות שסומנו; (3) לא החלה התחרות המהווה חלק מאותו הימור. 71. קבלה (תיקון: תשס''א) (א) משתתף יקבל קבלה על השתתפותו בהימור; הקבלה תכלול את הפרטים האלה, כולם או חלקם: (1) מספר סידורי; (2) מספר זיהוי של הטופס; (3) מספר התחנה אשר ממנה נשלחו הנתונים למחשב הראשי; (4) תאריך ושעת המשלוח; (5) זיהוי התכנית והמחזור; (6) סכום דמי ההשתתפות. (ב) המועצה רשאית להוסיף או לגרוע מנתונים אלה, לפי שיקול דעתה. 72. בדיקת הקבלה (תיקון: תשס''א) (א) משתתף יבדוק את הקבלה עם הפקתה ויוודא מיד ובלא דיחוי כי הניחושים המופיעים בקבלה הם אלה אשר סימן לענין ההימור (להלן - הבדיקה). (ב) מצא משתתף, אגב הבדיקה, כי קיימת אי התאמה בקבלה, יחזיר אותה באותה תחנה שקיבל אותה, ויהיה רשאי לקבל את כספו בחזרה; הוחזרה הקבלה כאמור - יבוטל ההימור; התחנה תעביר למשרד הראשי את הקבלה המבוטלת. (ג) לא תישמע כל טענה בשלב מאוחר יותר על אי התאמה בקבלה או על דיווח שגוי למחשב המרכזי. 73. פסילת השתתפות והחזרת תשלום (תיקון: תשס''א) (א) בלי לגרוע מכל הוראה אחרת, תיפסל השתתפות של משתתף בהימורים, אם אירע אחד מאלה: (1) הנתונים אשר הועברו מהמסוף לא נקלטו או לא נרשמו בפועל ובאופן תקין במחשב המרכזי; (2) הנתונים אשר הועברו מהמסוף נקלטו בצורה פגומה, משובשת או לקויה; (3) הנתונים אשר נקלטו במחשב המרכזי לא ניתנים לפענוח; (4) אמצעי האחסון הבלתי מחיק שבו נרשמו הנתונים במשרד הראשי התקלקל, נפגע, נפגם, אבד או ניזוק בכל אופן שהוא; (5) הנתונים לא נקלטו ולא נרשמו באופן תקין באמצעי האחסון הבלתי מחיק; (6) סימני הניחוש הועברו בדרך או באמצעים אשר לא אושרו בידי המועצה; (7) הניחוש נקלט לאחר המועד שנקבע לקבלת טופסי ההשתתפות בגין אותו הימור או לאחר תחילת תחרות המהווה חלק מאותו הימור; (ב) נפסל טופס כאמור - יהיה המשתתף זכאי להחזר דמי ההשתתפות, כאמור בסעיף 65. 74. עליונות הרישום (תיקון: תשס''א) (א) הניחושים אשר ישתתפו בהימור יהיו אלה אשר נקלטו ונרשמו באמצעי האחסון הבלתי מחיק, והם יחייבו את המועצה ואת המשתתף. (ב) על אף האמור בכל מקום בתכנית, נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו מרשימת התחרויות, יראו את הסימונים אשר נקלטו בקובצי המחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק ולא בוטלו קודם לשינוי, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי. 75. סופיות הקביעה (תיקון: תשס''א) (א) קביעת זכיה וסכום הפרס תיעשה באמצעות המחשב המרכזי. (ב) נתוני המחשב המרכזי יהיו סופיים ובלתי ניתנים לערעור. 76. תשלום (תיקון: תשס''א) (א) תשלום זכיה ייעשה במזומן בתחנה וכן בשיק או בזיכוי חשבון בנק - הכל כפי שתורה המועצה ועל פי אישורה. (ב) הזכות לקבלת הזכיה תהיה אך ורק למחזיק בפועל בקבלה המקורית ולא לכל אדם זולתו, אפילו נעשה סימון הניחושים ושולמה התמורה בגינם במשותף עם אחר. (ג) לצורך תשלום זכיה או החזר דמי השתתפות, יידרש משתתף, כתנאי מוקדם והכרחי, למסור בתחנה את הקבלה אשר סיפק המסוף בתחנה, כשהיא שלמה ומאפשרת זיהוי חד משמעי של הנתונים; לא תפורסם הודעה ברבים על טפסים זוכים. (ד) המועצה רשאית להגביל את גובה התשלום אשר ישולם לזוכה בתחנה. (ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), רשאית המועצה לקבוע מקומות, דרכים ואמצעים אחרים לביצוע התשלום, גם בלא המצאת הקבלה, הכל לפי שיקול דעתה. 77. פטור על תשלום כפול (תיקון: תשס''א) (א) נקבע באמצעות המחשב המרכזי כי הזכיה שולמה, תהיה המועצה פטורה מתשלום נוסף בגין אותה קבלה. (ב) נקבע באמצעות המחשב המרכזי כי בוצע תשלום, ונתקבלה דרישה לתשלום נוסף - רשאית המועצה להעביר את הטיפול בדרישה לחקירת המשטרה. (ג) קבלה אשר לפי נתוני המחשב המרכזי שולמה בגינה הזכיה או הוחזרו דמי ההשתתפות, תהיה בטלה ומבוטלת וחסרת כל ערך. (ד) קביעה באמצעות המחשב המרכזי תהיה ראיה סופית וחלוטה לענין זה. 78. עיכוב או ביטול פרס (תיקון: תשס''א) קבעה המועצה, לאחר בדיקה, כי זכיה כלשהי נעשתה שלא כדין או באמצעים שלא אישרה, רשאית היא לעכב או לבטל את תשלומה של הזכיה או לפסול את המשתתף וניחושו מהשתתפות בהימורים. 79. סירוב לשלם זכיה (תיקון: תשס''א) (א) המועצה רשאית לסרב לשלם זכיה, אם היה לה ספק באמיתות הדרישה או במסמכים התומכים באותה דרישה, או אם נדרשה הזכיה על ידי זוכה שלא כדין. (ב) סירבה המועצה כאמור - תופקד הזכיה ותישמר עד מתן הכרעה בגורלה. 80. אחריות (תיקון: תשס''א) המועצה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, אם מסיבה כלשהי סימונים או נתונים שובשו, נפגמו, נעלמו או נמחקו במסוף, במחשב המרכזי, או בעת העברתם בין אלה. 81. בדיקה נוספת (תיקון: תשס''א) (א) פרק הזמן שבו רשאי משתתף לבקש בדיקה נוספת של החלטות המועצה, בכל ענין הנוגע לזכיות לפי תכנית זו, יהיה שלושה חודשים מיום סיום מועד ההימורים הנדון. (ב) בתום שלושה חודשים מיום סיום המועד רשאית המועצה למחוק או להשמיד את הנתונים שנשמרו ברשותה; 82. הודעה על התחנות (תיקון: תשס''א) המועצה תודיע ברבים על התחנות שבהן תארגן הימורים לפי פרק זה. נספחים א-ג 2 ק''ת תשל''ח, 1318, 2003; תשל''ט, 1890, 417; תש''ם, 478; תשמ''ב, 920; תשמ''ו, 1356; תשמ''ז, 120; תשמ''ח, 1103; תשמ''ט, 1016; תשנ''א, 1244; תשנ''ד, 782; תשנ''ו, 399; תשנ''ט, 354; תשס''א, 102. נוסח הטפסים שבנספחים אינו מובא. 3 תקנה 2 לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשנ''ט-1999 (ק''ת תשנ''ט, 355) קובעת לגבי תיקון סעיפים 1, 35, 47, 51 ו-52 שבתוספת כי המועצה תפרסם ברבים את המועד לתחילת השינויים בתכנית. תקנותכדורגלדיני ספורטהימורים