תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון), תשל''ה-1975

תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון), תשל''ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, תשל''ה-1974, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''גוף מאשר'' - הרבנות הראשית, או רבנות מקומית שיש לה לשכת הגהה לתפילין ומזוזות ושאושרה לכך בידי הרבנות הראשית. 2. סימון הכשרות של תפילין ומזוזות (א) גוף מאשר שאישר כשרותם של תפילין ומזוזות יסמן אותם בסימן שצורתו נתונה בתוספת. ב) הסימן יודפס על נייר או מתכת ויחובר לגוף התפילין או המזוזות באופן שאי אפשר יהיה להסירו מגוף התפילין או המזוזות אלא בקריעת הסימן. תוספת (תקנה 2) סמל לכשרות מזוזות ותפילין 1 ק''ת תשל''ה, 1112תקנותהונאה