תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי דין), תשל''ו-1976

תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי דין), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי''ב-1952, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''בקשה'' - בקשה שהוגשה על פי סעיפים 6,3,2 ו-8 לחוק, לרבות ערעור שהוגש על פי סעיף 8(ב) לחוק. 2. הגשת הבקשה (תיקון: תשס''ג) (א) הבקשה תהיה בצורת בקשה בכתב, לפי פרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי). (ב) לבקשה שהוגשה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה אין חובה לצרף תצהיר. 3. שמיעת הבקשה (תיקון: תשס''ג) על אף האמור בפרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, בבקשה לפי תקנות אלה ייערך דיון בבקשה תוך שבעה ימים מיום הגשתה, אולם בקשה לפי סעיף 8(א) לחוק תידון תוך עשרים וארבע שעות מיום הגשתה. 4. (בוטלה) (תיקון: תשס''ג) 5. ביטול תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי הדין), תשי''ב-1952 - בטלות. 1 ק''ת תשל''ו, 1414; תשס''ג, 734, 740, 818.תקנותניהול מוסדות