תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ''ד-1984

תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 40ו ו-81 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי''ט-1959 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית מלון'' ו''חניון'' - כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976; ''חברה ליצוא'' - מפעל מאושר שכל עיסוקו יצוא טובין ושירותים. 2. מענק הישבון למפעל מאושר מענק הישבון למפעל מאושר, למעט מפעל שחלה עליו תקנה 3 ולמעט נכסי המפעל המפורטים בתוספת, יהיה בשיעור 5% מן המחיר המקורי. 3. מענק הישבון לבית מלון, לחניון, לבית ספר שדה ולחברה ליצוא (א) מפעל מאושר שהוא בית מלון, חניון או בית ספר שדה, זכאי למענק הישבון בשיעור של 12% מן המחיר המקורי. (ב) מפעל מאושר שהוא חברה ליצוא זכאי למענק הישבון בשיעור 0.1% מן המחיר המקורי. 4. מענק הישבון למפעל להשכרת ציוד (א) מענק הישבון למפעל להשכרת ציוד יהיה - (1) על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שתקנה 2 חלה עליו - בשיעור 5% מן המחיר המקורי; (2) על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שהוא בית מלון, חניון או בית ספר שדה - בשיעור 12% מן המחיר המקורי; 3) על השקעות בציוד לצורך השכרה למפעל מאושר שהוא חברה ליצוא - 0.1% מן המחיר המקורי. (ב) מענק הישבון לפי תקנת משנה (א) לא יחול על נכסי מפעל כאמור המפורטים בתוספת. 5. שמירת דינים אין תקנות אלה באות לגרוע מהוראות כל דין. 6. תחולה תחולתן של תקנות אלה תהא לגבי מפעלים ותכניות מאושרות שחל עליהם החוק כפי שתוקן בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17), התשל''ח-1978. 7. ביטול תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשל''ט-1978 - בטלות. ת ו ס פ ת (תקנות 2 ו-4 (ב)) כלי טיס שבגדר פרט 88.02 של צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשמ''ג-1983 (להלן - הצו). אניות שבגדר פרק 89 לצו למעט אלה הכלולים בפרט 89.01.1000 שבו. 1 ק''ת תשמ''ד, 1910.השקעותתקנותמענקעידוד השקעות הוןהישבוןמיסים