תקנות לעידוד השקעות-הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל''ב-1972

תקנות לעידוד השקעות-הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל''ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25א(ג) לחוק לעידוד השקעות-הון, תשי''ט-1959 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. בית המשפט המוסמך ערעור על החלטות המינהלה על פי סעיף 75(ב) או על פי סעיף 75ב(ג) לחוק (להלן - הערעור) יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים. 2. צורת הערעור הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה, והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים. 1 ק''ת תשל''ב, 840. השקעותתקנותערעורעידוד השקעות הון