תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התש''ע-2010

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התש''ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ו) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל''ג-1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרה בתקנות אלה, ''מזכיר'' - אדם שהמועצה מינתה אותו למזכיר ועדת הקנסות. פרק ב': סדרי דין בפני ועדת קנסות 2. הגשת כתב אישום (א) כתב אישום כאמור בסעיף 49 לחוק, יוגש למזכיר במספר העתקים העולה בשלושה על מספר הנאשמים. (ב) כתב אישום ייחתם ביד התובע. 3. פרטי כתב אישום כתב אישום יכלול פרטים אלה: (1) שמו של הנאשם, מספר הזהות שלו ומענו; (2) פירוט העובדות המהוות את העבירה בציון המקום והזמן ככל שניתן לבררם; (3) שמות עדי התביעה. 4. צירוף אישומים מותר לצרף בכתב אישום כמה אישומים או כמה נאשמים. 5. הפרדת הדיון (א) נכללו בכתב האישום כמה אישומים או כמה נאשמים, רשאית ועדת הקנסות, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן ההחלטה, לצוות על הפרדת הדיון באישום פלוני או על הפרדת הדיון של נאשם פלוני. (ב) הופרד הדיון כאמור, יוגש כתב אישום נפרד בשל האישום דיון בו הופרד או נגד נאשם שדינו הופרד. 6. חזרה מאישום התובע רשאי לחזור בו מאישומים שבכתב האישום, כולם או מקצתם, לפני תחילת הדיון, או בכל שלב משלביו. 7. תוצאות החזרה (א) חזר בו התובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, תבטל ועדת הקנסות את האישום שממנו חזר בו התובע; חזר בו לאחר מכן, תזכה ועדת הקנסות את הנאשם מאותו אישום. (ב) חזר בו התובע מאישום כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שהתייצב הנאשם בפני ועדת הקנסות, יצווה יושב ראש ועדת הקנסות על המועצה להחזיר לנאשם הוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר, וכן שכר בטלה שלא יעלה על השיעורים הנקובים בתקנה 10(1) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל''ד-1974. 8. המצאת אישום לנאשם המזכיר ימציא לנאשם עתק מכתב האישום ומכל הודעה על חזרה מאישום, חתום ביד התובע. 9. כפירה (א) הנאשם רשאי, לאחר שקיבל העתק כתב האישום כאמור בתקנה 8, להודיע במכתב רשום לוועדת הקנסות כי אינו מודה בעובדות כמפורט בכתב האישום ומבקש להופיע בפני ועדת הקנסות ולהביא את ראיותיו. (ב) קיבלה ועדת הקנסות הודעת הנאשם כאמור בתקנת משנה (א), תודיע לנאשם בכתב על מועד הדיון לשם הבאת ראיותיו וניהול פרשת ההגנה כאמור בתקנה 20. 10. קביעת מועד הדין יושב ראש הוועדה, יקבע את מועד תחילת הדיון, לאחר שהמזכיר העביר לוועדה את כתב האישום, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני תום חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצא כתב האישום לנאשם; יושב ראש הוועדה יורה להזמין את בעלי הדין בכתב לאותו מועד. 11. נוכחות הנאשם (א) ועדת הקנסות לא תדון נאשם אלא בפניו, ואולם רשאית ועדת הקנסות להרשות לנאשם, לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת הקנסות לדון נאשם שלא בפניו אם, לאחר שהומצאה לו הזמנה ולא התייצב, הומצאה לו הזמנה שניה בצירוף התראה, שאם לא ייענה גם להזמנה השניה, ידונו בעניין שלא בפניו. 12. הודיה בכתב הנאשם רשאי, עד לתחילת הדיון בוועדת הקנסות, להודות, בהודעה בכתב, בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן, וכן לטעון עובדות נוספות; ועדת הקנסות תמציא עותק מכתב ההודיה לתובע. 13. הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות הודיה שבכתב אינה מונעת את הנאשם לטעון טענות מקדמיות או להודות בעובדות או לטעון עובדות נוספות במהלך הדיון בפני ועדת הקנסות. 14. העדר תביעה (א) לא תדון ועדת הקנסות באישום בהעדר התובע; הוזמן התובע ולא התייצב, רשאית ועדת הקנסות לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנאשם. (ב) התייצב הנאשם והחליטה ועדת הקנסות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדת הקנסות לצוות על המועצה לשלם לנאשם הוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר, וכן שכר בטלה שלא יעלה על השיעורים הנקובים בתקנה 10(1) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל''ד-1974. 15. הקראת כתב אישום בפתיחת הדיון יקרא יושב ראש של ועדת הקנסות את כתב האישום בפני הנאשם ואם ראה צורך בכך אף יסביר לנאשם את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום ויבקש אותו להשיב עליהן. 16. הגשת התביעה לא הודה הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, או הודה בחלק מהן, יביא התובע בפני ועדת הקנסות את ראיותיו להוכחת העובדות שהנאשם לא הודה בהן, לפי סדר שיורה יושב ראש ועדת הקנסות. 17. חזרה מהודאה ברשות ועדת הקנסות רשאי נאשם לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן החלטה. 18. טענת חוסר עילה עם סיום הבאת ראיות התובע רשאי הנאשם לטעון כי האישום לא הוכח אף לכאורה, והתובע רשאי להשיב על הטענה 19. זיכוי בהעדר הוכחה לכאורה מצאה ועדת הקנסות כי האישום לא הוכח אף לכאורה, תזכה את הנאשם ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 18, לאחר שנתנה לתובע הזדמנות להשמיע את דברו בעניין. 20. פרשת ההגנה לא זוכה הנאשם לפי תקנה 19 רשאי הוא - (1) להביא את ראיות ההגנה ולהקדים להן דברי פתיחה; (2) להעיד כעד הגנה, ואז הוא עשוי להיחקר; (3) למסור הודעה, ואז לא ייחקר; (4) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה. 21. סיכומים בתום הבאת הראיות, או, אם לא הובאו ראיות, עקב הודאת הנאשם בעובדות או מטעם אחר, רשאים התובע ואחריו הנאשם, להשמיע את סיכומיהם לעניין האשמה. 22. הכרעת דין בתום בירור האשמה תכריע ועדת הקנסות את דינו של הנאשם לזיכוי או לחיוב; הכרעת הדין תהיה בכתב ותנומק. 23. חיוב בעבירה על פי העובדות שהוכחו ועדת הקנסות רשאית לחייב נאשם בדין בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מתוך העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו אלא עונש אחד בשל אותו מעשה. 24. טענות וראיות לעניין שיעור הקנס חייבה ועדת הקנסות את הנאשם בדין, רשאים התובע ואחריו הנאשם, לטעון את טענותיהם לעניין שיעור הקנס שיש להטיל על הנאשם; ועדת הקנסות רשאית להרשות לצדדים להביא ראיות לעניין זה. 25. גזר דין לאחר שמיעת הטענות והראיות, אם היו כאלה, תיתן ועדת הקנסות את גזר דינה ותקבע בו את הקנס המוטל על הנאשם. פרק ג': הוראות שונות 26. החלטות ברוב דעות נחלקו דעות חברי ועדת הקנסות, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת תכריע הדעה אשר היא, לדעת יושב ראש הוועדה, מקילה עם הנאשם; ואולם אם לא היה רוב דעות לגבי שיעור הקנס, רואים חבר הוועדה שהציע את שיעור הקנס הגבוה ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר הוועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו. 27. דעת מיעוט כל חברי הוועדה יחתמו על החלטתה שתינתן בכתב; ואולם רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף בהחלטה את דעתו החולקת ונימוקיו. 28. שינוי בהרכב הוועדה נבצר מאחד מחברי ועדת הקנסות לסיים את הדיון, ייקבע חבר אחר במקומו והוועדה בהרכבה החדש תמשיך בדיון מהשלב שאליו הגיעה לפני שינוי ההרכב. 29. המצאת מסמכים (א) כל מסמך שיש להמציא לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או עסקיו העיקרי של הנמען, עם אישור מסירה. (ב) אישור קבלת המכתב בחתימת הנמען על טופס הדואר או אישור הדוור שהוא הציג את המכתב לנמען והלה סירב לקבלו או לאשר את הקבלה, ייחשב ראיה שהמסמך הומצא כדין בתאריך המסומן באישור. 30. דחיית הדיון והזמנה (א) ועדת הקנסות רשאית לדחות את הדיון או המשך הדיון למועד אחר, אם הדחייה דרושה, לדעתה, למען הצדק. (ב) יושב ראש הוועדה יודיע בכתב לכל בעל דין על כל מועד שנקבע לדיון אם לא הודיע על כך בעל פה בשעת דיון ולא רשם את ההודעה בפרוטוקול. (ג) הזמנה לדיון תומצא לבעל הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון זולת אם הסכימו בעלי הדין לזמן קצר מזה. 31. ליקויים או אי-התאמות בין מסמכים ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי-התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגוע בתוקפם של ההליכים על פיהם; ואולם אם נראה לוועדת הקנסות כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאשם, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש. 32. פרוטוקול (א) פרוטוקול של מהלך הדיון בפני ועדת הקנסות ינוהל בידי יושב ראש הוועדה או על פי הוראותיו; הפרוטוקול ייחתם ביד היושב ראש ויכלול פרטים אלה: (1) מספר התיק; (2) מקום ותאריך הישיבה; (3) שמות חברי ועדת הקנסות, ואם הפרוטוקול מתנהל על פי הוראות היושב ראש בידי אחר - גם שמו של רושם הפרוטוקול; (4) שמות בעלי הדין; (5) שמות המתייצבים; (6) שמותיהם של בעלי הדין או באי כוחם שהוזמנו ולא התייצבו; (7) בקשות, טענות, הוראות והודעות אחרות החשובות לעניין; (8) שמות העדים שנחקרו ותוכן עדותם או תמציתה; (9) ראיות אחרות שנגבו; (10) החלטות ביניים; (11) המועד להמשך הדיון וציון בעלי הדין או נציגיהם שהיו נוכחים בשעת קביעת המועד. (ב) כתב האישום, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי ועדת הקנסות וכל תעודה הנוגעת לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו. 33. צורת ההחלטות (א) החלטת ועדת הקנסות בגמר הדיון תיחתם בידי כל חברי הוועדה והיא תכלול פרטים אלה: (1) מספר התיק; (2) מען הוועדה; (3) שמות חברי הוועדה; (4) שמות בעלי הדין ושמות באי כוחם ומענם; (5) העובדות שהעלו התביעה וההגנה; (6) הכרעת הדין ונימוקיה; (7) גזר הדין; (8) תאריך החלטה. (ב) העתק ההחלטה לפי תקנה זו יימסר לבעלי הדין סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה. 36. פעולה על ידי באי כוח כל פעולה של הנאשם או המועצה לפי תקנות אלה רשאים לעשותה גם באי כוחם במקומם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. 37. סדרי דין כשאין הוראה בחיקוק קיים בכל עניין של סדרי דין שאין עליה הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג ועדת הקנסות בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק. 38. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.(התקנות פורסמו ביום 16.4.2010) 1. ק''ת תש''ע, 998.צמחיםמועצת הצמחיםתקנותקנס