תקנות מחלות בעלי-חיים (תעודה וטרינרית), תשל''ה-1975

תקנות מחלות בעלי-חיים (תעודה וטרינרית), תשל''ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, אני מתקין תקנות אלה: 1. מתן תעודה וטרינרית רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לתת תעודה בדבר חיסונים, מבחנים, סימני היכר, בדיקות או טיפולים בבעלי-חיים, כאמור בתקנות שהותקנו על פי הפקודה (להלן - תעודה וטרינרית). 2. אגרה בעד תעודה וטרינרית לגבי בעלי-חיים המפורטים בתוספת תשולם אגרה בשיעור שצויין לצידם. 3. פטור נציג דיפלומטי או נציג קונסולרי של מדינת חוץ כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת לחוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), תשי''ז-1957, שהכיר בו שר החוץ, יהא פטור מתשלום האגרה. 4. ביטול תקנות מחלות בעלי-חיים (תעודה וטרינרית), תשי''ט-1959 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. תוספת2 (תקנה 2) (תיקון: תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ג, תשמ''ז, תשנ''ד) שיעור האגרה תיאור בעלי חיים בשקלים חדשים לבקר - בעד ראש בקר אחד 22.00 בעד כל ראש בקר נוסף 11.50 לצאן - עד חמישה ראשי צאן 114.00 בעד כל ראש צאן נוסף 11.50 אך לא יותר מאשר 224.00 בעלי חיים ליצוא - לקבוצה עד שבעים וחמישה ראש בקר או ראש צאן 22.00 לכל ראש בקר או צאן בנפרד 1.60 בעלי חיים אחרים 17.50 1 ק''ת תשל''ה, 914; תשל''ז, 596; תשל''ט, 718; תש''ם, 1614; תשמ''א, 1565; תשמ''ב, 223, 1099; תשמ''ג, 181, 1110; תשמ''ד 1096, 144, 2654; תשמ''ה, 680, 1188, 1748; תשמ''ו, 68; תשמ''ז, 85; תשנ''ד, 596. י''פ תש''ם, 1757; תשמ''א 1286. 2 ראה עדכון האגרה בפרק ז: עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות. תקנותוטרינריהמחלות בעלי חייםמסמכיםבעלי חיים