תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה), התשס''ד-2004

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) בהגדרה ''מבנה עסקי'' שבסעיף 49יא(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ''ג-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת מבנה עסקי לענין זכות נמכרת לענין הזכות הנמכרת, יראו מבנה כמבנה עסקי, אם שימש בייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בידי המוכר או בידי שוכר המבנה, לפי הענין, במשך תקופה שלא פחתה מאחת מאלה: (1) 24 חודשים בחמש השנים שקדמו למכירה; (2) 4 חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח; והכל אם כלל המוכר את ההכנסה מהמבנה העסקי בדין וחשבון שהגיש לפקיד השומה לגבי התקופה שבה שימש המבנה כמבנה עסקי, או אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שהמבנה שימש לו לייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בידי שוכר המבנה, לפי הענין. 2. קביעת מבנה עסקי לענין זכות חלופית לענין הזכות החלופית, יראו מבנה עסקי ככזה, אם שימש בייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, בידי הרוכש או בידי שוכר המבנה מיום שנרכשה הזכות במקרקעין שהם מבני עסקי או מיום סיום הבניה של המבנה העסקי, לפי הענין, במשך תקופה שלא פחתה משניים עשר חודשים והכל אם הרוכש כלל את ההכנסה מהמבנה העסקי בדוח שהגיש לפקיד השומה לגבי התקופה שבה שימש המבנה בייצור הכנסה או אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שהמבנה שימש לייצור הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בידי שוכר המבנה, לפי הענין. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''א בחשון התשס''ב (7 בנובמבר 2001). 1 ק''ת תשס''ד, 955. מיסוי מקרקעיןמבנהתקנותמקרקעיןמיסים