תקנות מס הבולים על מסמכים (הבול על שטר-חוב), תשכ''ז-1967

תקנות מס הבולים על מסמכים (הבול על שטר-חוב), תשכ''ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-8 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ''א-1961, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור: 1. צורת הבול (תיקון: תשמ''א, תשמ''ו) הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול לציון המס על שטר-חוב תורף כאמור בסעיף 3 לתוספת א' לחוק; שיעור המס, המספר והאות שבצורה, ניתנים כדוגמה: 2. תיאור הבול (תיקון: תשמ''א, תשמ''ו). בבול כאמור - (1) יודפס במרכזה של הצורה ערך נקוב ובשני קצותיה יודפס הסימן (2) יודפס לצדה של הצורה מספר בעל שש ספרות וכן תודפס אות עברית. 3. רקע הבול וצבעו (א) הבול יודפס על רקע צבעוני. (ב) הפרטים שבתקנה 2 יודפסו בצבע או גוון השונה מן הצבע או הגוון בו יודפסו יתר חלקי הבול. 4. ביטול צו מס בולים (קביעת סימן לשמש כבול), תשי''ב-1952 - בטל. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''א בניסן תשכ''ו (1 באפריל 1966), למעט תקנה 4 שתחילתה ביום כ''ב בניסן תשכ''ז (2 במאי 1967). 1 ק''ת תשכ''ז, 2036; תשמ''א, 126; תשמ''ו, 333. שטרחובתקנותבוליםמס בוליםמסמכיםמיסיםשטר חוב