תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לחברה שהיה לה מפעל מאושר או מוכר), התשמ''ח-1988

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לחברה שהיה לה מפעל מאושר או מוכר), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הנחה ממס חברה תעשייתית שבשנת המס 1987 היתה זכאית להטבות לפי סעיף 47 או 51 לחוק העידוד, ושהוכיחה להנחת דעתו של פקיד השומה כי היה לה מפעל מאושר או מוכר או חלק ממפעל כאמור שתקופת ההטבות לגביו לפי חוק העידוד נסתיימה לפני תום שנת המס 1987, שיעור מס ההכנסה שתהיה חייבת בו בשנת המס 1987, לגבי הכנסותיה מהמפעל האמור או מחלק המפעל האמור לפי הענין, יהיה 3.75%; לענין זה - ''חברה תעשייתית'' - כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ''ט-1969, לרבות בסעיף 49 בו; ''מפעל מאושר'' ו''מפעל מוכר'' - כמשמעותם בחוק העידוד; ''חוק העידוד'' - חוק לעידוד השקעות הון, התשי''ט-1959. 1 ק''ת תשמ''ח, 472, 642.חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתקנותמפעל