תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות), התשמ''ח-1987

תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות), התשמ''ח-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חברה תעשייתית'' - חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ''ט-1969, שהשנה הקובעת לגביה היא שנת המס 1985; ''חברה רגילה'' - חברה שאינה חברה תעשייתית והשנה הקובעת לגביה היא שנת המס 1985 או 1986; ''שנה קובעת'' - כמשמעותה בסעיף 174 לפקודה. 2. הקטנת מקדמות סכום או שיעור המקדמות החודשיות, לפי סעיף 175(א) או סעיף 175(ב) לפקודה, לפי הענין, שנישום חייב בהן ללא תקנות אלה יוקטן ב - (1) 5% - אם הוא חברה תעשייתית; (2) 10% - אם הוא חברה רגילה. 3. תקרת שעור המקדמות שיעור המקדמות של נישום שמקדמותיו נקבעות לפי סעיף 175(ב) לפקודה, לא יעלה על 45%. 4. תחולה תחולתן של תקנות אלה לגבי המקדמות לשנת המס 1988. 1 ק''ת תשמ''ח, 295.חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתקנותמקדמה