תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד), התש''ן-1990

תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד), התש''ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדלת זיכוי לאשה היה הזיכוי לפי סעיף 121א לפקודה, המגיע בחודש פלוני לאשה שיש לה שני ילדים או יותר, קטן מסכום נקודת זיכוי חדשית אחת, יוגדל הזיכוי האמור עד לסכום נקודת זיכוי חדשית אחת. לענין זה, ''נקודת זיכוי חדשית'' - נקודת זיכוי כהגדרתה בסעיף 33א לפקודה מחולק ב-12. 2. תחולה (תיקון: תשנ''א) תחולתן של תקנות אלה מיום ח' בתמוז התש''ן (1 ביולי 1990) ועד יום י''ד בטבת התשנ''א (31 בדצמבר 1990). 1 ק''ת תש''ן, 1215; תשנ''א, 198.חוקי מס הכנסהמס הכנסהתקנותמיסיםקטינים