תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל תשלומים לביטוח הוצאות רפואיות לריפוי שיניים), תשל''ט-1979

תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל תשלומים לביטוח הוצאות רפואיות לריפוי שיניים), תשל''ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. זיכוי בשל תשלומים לחברת ביטוח בעד הוצאות ריפוי שיניים יחיד תושב ישראל יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים שהוא משלם לחברת ביטוח לשם ביטוח רפואי של הוצאות ריפוי שיניים שלו או של בן משפחתו שבעדו הוא זכאי לנקודות זיכוי לפי סעיף 37 לפקודה או לנקודות קיצבה לפי סעיף 40 לפקודה. 2. תחולה (תיקון: תשל''ט) הזיכוי האמור בסעיף 1 ינתן אך ורק בעד סכומים ששולמו בעד ביטוח כאמור לתקופה המתחילה ביום ב' בטבת תשל''ט (1 בינואר 1979). 1 ק''ת תשל''ט, 745, 849, 1094. חוקי מס הכנסהמס הכנסהשינייםתקנותהוצאות רפואיותזיכוי מסרפואהמיסים