תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 105יט ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה - ''קרן נאמנות להשקעות חוץ'' - קרן נאמנות פטורה או קרן נאמנות מעורבת, כהגדרתן בסעיף 105יא לפקודה, ש90%- לפחות מהשקעותיה בכל שנת מס הן בנכסים שהריבית עליהם משולמת לפי שער המטבע העיקרי או שהסכום האינפלציוני בהם מחושב לפי שער המטבע העיקרי; חריגה מהשיעור הקבוע בהגדרה זו לתקופה מצטברת שאינה עולה על עשרה ימים בשנת המס, לא תיחשב כאי עמידה בתנאי ההגדרה; ''שער המטבע העיקרי'' - שער מטבע החוץ שבחרה בו קרן נאמנות להשקעות חוץ כפי שפורסם בתשקיף הקרן. 2. חישוב סכום אינפלציוני על אף האמור בהגדרה סכום אינפלציוני בסעיף 88 לפקודה, במכירת יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ, יחושב הסכום האינפלציוני כך שיראו כמדד את שער המטבע העיקרי. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003). 1 ק''ת תשס''ג, 469. חוקי מס הכנסהנאמנותמס הכנסהתקנותמיסים