חישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ''ט-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו-98 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ''א-1961 (להלן - הפקודה), ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''ו) בתקנות אלה - ''שותפות'' - שותפות רשומה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש ופיתוח כמוגדר להלן ושאושרה על ידי המנהל לענין תקנות אלה בתנאים שקבע, לרבות תנאי חוזה השותפות. שינויים בו, ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו''חות שונים; ''יחידה'' - יחידה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, המקנה זכות בשותפות, בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות; ''מחזיק זכאי'' - מחזיק יחידה שהחזיק ביחידה בתום יום ה31- בדצמבר של שנת המס או שהחזיק ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה; ''הוצאות חיפוש ופיתוח'' - כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט''ז-1956 (להלן - תקנות הנפט), לרבות הוצאות שהוצאו לניהול פעילותה השוטפת של השותפות בחיפושי נפט, ובלבד שיראו הוצאות לרכישת מידע גיאולוגי, גיאופיסי, גיאוכימי או סיסמי שהיה קיים בידי מוכר המידע כהוצאות חיפוש ופיתוח שתקופת ההפחתה שלהן תהיה בהתאם לאישור המנהל, ובלבד שלא תפחת מהתקופה שמיום רכישתו של המידע האמור עד יום סיום התכנית שלגביה נרכש; ''מכירה'' - כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, לרבות מחיקת יחידה מרשימת ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל. 2. תחילת דינים אחרים (תיקון: תשס''ח) 2 (א) מחזיק זכאי ייחשב כבעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט, בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה. (ב) על מחזיק זכאי יחולו הוראות סעיף 63 לפקודה לחוק כיחס חלקו בשותפות, לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש ופיתוח של השותפות. (ג) (בוטלה) (ד) במכירת יחידה על ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי הענין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי לענין חישוב רווח הון על פי סעיף 88 לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס על פי חלק ב' לפקודה, לפי הענין, את הסכום ששילם המחזיק לרכישת היחידה, בהפחתת סכומים שהותרו לו בניכוי, ובתוספת סכומים שנכללו בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות, וכן בהפחתת סכומים ששולמו על ידי השותפות לו או לאחר לפרעון חובותיו של המחזיק, בין במישרין ובין בדרך ניכוי במקור או תשלום מקדמה שיוחסו לו, ורווח הון ייחשב כולו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול על מי שחלה לגביו תקנת משנה (ה). ה) מחזיק שאינו מנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בקביעת הכנסתו, שלא היה מחזיק זכאי בשל אותה יחידה בשנת המס הקודמת, יחולו לגביו בעת מכירת היחידה הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי הענין. 3. (בוטלה) 2 4. הגבלת הניכוי למחזיק זכאי הניכוי של מחזיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על סכום רכישת היחידה, בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכום שנכלל בהכנסתו, בניכוי המס שנוכה במקור בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה, בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות. 5. הפחתת סכומים מסויימים לענין הניכוי בחישוב הסכומים שהותרו בניכוי או הסכומים שנכללו בהכנסתו של המחזיק מתוך ההוצאות וההכנסות של השותפות, בשל החזקת יחידה, לצורך תקנות 2(ד) ו-4, לא יובאו בחשבון תוספות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק, שנבעו או יוחסו למחזיק בשל החזקת היחידה. 6. כללים לרישום סעיף 190(א)(2) לפקודה פחת ההפרש על פי סעיף 190(א)(2) לפקודה כתוצאה מרכישת יחידה במחצית השניה של שנת המס, יחול סעיף 190(א)(2) על סכום ההפרש כאמור המחושב ללא רכישת היחידה בתקופה שממחצית שנת המס עד מועד רכישת היחידה, ועל סכום ההפרש לאחר ההפחתה הנובעת מרכישת היחידה ממועד רכישתה עד תום שנת המס. 7. כללים לענין מקדמות מס הכנסה סכום המס שהמחזיק הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב הוראות תקנות אלה, ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סעיף 175 לפקודה. 8. תחולה (תיקון: תש''ן, תשנ''א, תשנ''ג, תשנ''ו, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תש''ע) 2 תוקף תקנות אלה עד יום כ''ד בטבת התשע''א (31 בדצמבר 2010). ק''ת תשמ''ט, 291, תש''ן, 54; תשנ''א, 253; תשנ''ג, 271; תשנ''ו, 307; תשנ''ח, 430; תשנ''ט, 268; תש''ס, 367; תשס''א, 969; תשס''ב, 348; תשס''ג, 526; תשס''ד, 242; תשס''ה, 347; תשס''ו, 199; תשס''ז, 1111; תשס''ח, 929; תש''ע, 634. תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשס''ח-2008 (ק''ת תשס''ח, 929) קובע לגבי תיקון תקנות 2, 3 ו-4: ''4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ג בטבת התשס''ח (1 בינואר 2008) יחולו בשנת המס 2008 ואילך''.שותפותנפטדיני חברותמיסים