תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש''ן-1989

תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש''ן-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ד) ''תקנות הניכויים'' - (1) תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ''ד-1964; (2) תקנות מס הכנסה (ניכוי עמלת ביטוח), התשכ''ד-1964; (3) תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר אומנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים), התשכ''ז-1967; (4) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), התשל''ד-1973; (5) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), התשל''ד-1973; (6) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל''ז-1977; (7) תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), התשל''ז-1977; (8) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), התשל''ט-1979; (9) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים), התשל''ט-1979; (10) תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), התשל''ט-1979; (11) תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ''ג-1993. (12) (בוטלה) (13) תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל''ב-1972; (14) תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכר''ים), התשל''ו-1976. ''מסים'' - ניכויים, מס מעסיקים, מקדמה בשל הוצאות עודפות ומס שכר, שיש לשלמם על פי תקנות הניכויים. 2. דחיה בהעברת ניכויים (תיקון: תשנ''א, תשנ''ד, תשנ''ה2) (א) על אף האמור בתקנות הניכויים, רשאי הנציב לאשר לאדם או לסוגי בני אדם שבשנת המס הקודמת לא העסיקו בשום יום מימות השנה יותר מעשרה עובדים, לדחות את הדיווח שהיה עליהם להגיש בחודש זוגי ואת המסים שהיה עליהם לשלם בחודש זוגי, לחודש שלאחריו. (ב) ביטל הנציב את האישור לפי סעיף קטן (א) ידווח הנישום לפקיד השומה וישלם לו את המסים החל בחודש שלאחר ביטול האישור, לפי תקנות הניכויים. 3. תחולה תחולת תקנות אלה משנת המס 1990. ק''ת תש''ן, 108; תשנ''א, 348; תשנ''ד, 302; תשנ''ה, 408. 2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים) (תיקון), התשנ''ה-1994 (ק''ת תשנ''ה, 409) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת תחילתו של תיקון תקנה 2 שתוקנה לפי התקנות המתקנות ב-1.1. 1995 והוא יחול לגבי משכורת המשולמת לחודש ינואר 1995 ואילך, ולגבי תשלומים ששולמו החל מיום 1.1.1995.חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתקנות