תקנות מס הכנסה (ניכוי לחברת גז), התשמ''ז-1987

תקנות מס הכנסה (ניכוי לחברת גז), התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(6) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ''ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חברת גז'' - חברה לשיווק ואספקת גז שבבעלותה מכלי גז הנמסרים ללקוחות לשימושם, ושהיקף שיווק הגז באמצעותה עולה על 10,000 טון לשנה; ''יתרת מחיר מקורי'' - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה; ''מכל גז'' - מכל לאחסון גז לרבות מונים ווסתים המותקנים עמו, שבבעלותה של חברת גז; ''פקדונות לקוחות'' - סכומים ששולמו בפועל לחברת גז והרשומים במספרי חברת הגז; ''שנת מס קודמת'' - שנת המס שקדמה בסמוך לשנת המס שלגביה נתבע הניכוי; ''שנת מס'' - לרבות תקופת שומה מיוחדת. 2. ניכוי לחברת גז לחברת גז יותר, בכפוף לאמור בתקנות 3 ו-4, ניכוי מהכנסותיה בשנת מס, בסכום המתקבל מצירוף הסכומים שלהלן: (1) הנמוך מבין שניים אלה: (א) סכום השווה למכפלת יתרת המחיר המקורי של מכלי הגז כפי שרשום במאזן חברת הגז לתום שנת המס הקודמת, בשיעור עליית המדד בשנת המס; (ב) סכום השווה למכפלת יתרת פקדונות לקוחות שלא הוחזרו עד תום שנת המס הקודמת, בשיעור עליית המדד בשנת המס; (2) הנמוך מבין שני אלה: (א) סיכום מכפלת כל אחד מהסכומים ששילמה חברת הגז בפועל בשנת המס לרכישת מכלי גז, בשיעור עליית המדד מהחודש שבו שולם כל סכום ועד תום שנת המס; ב) סיכום מכפלת כל אחד מפקדונות הלקוחות שקיבלה חברת הגז בשנת המס בשיעור עליית המדד מהחודש שבו נתקבל כל פקדון על ידי החברה האמורה עד תום שנת המס. 3. הקטנת הניכוי בשל ניכוי נוסף בשל פחת מסכום הניכוי לפי תקנה 2 יופחת סכום שהותר בניכוי נוסף לענין פחת לפי סעיף 3 לחוק התיאומים בשל מכלי הגז כיחס שבין הסכום המתקבל מצירוף שני הסכומים הנקובים בפסקאות (1) ו-(2) להלן, ליתרת המחיר המקורי של מכלי הגז ומוכפל בסכום הניכוי הנוסף בשל פחת מכלי הגז ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום הניכוי לפי תקנה 2: (1) הסכום לפי תקנה 2(1) כשהוא מחולק בשיעור עליית המדד; (2) הסכום לפי תקנה 2(2) כשכל סכום שבו מחולק בשיעור עליית המדד. 4. הקטנת הניכוי אם הותרה הוצאה הותרה הוצאה בשל תוספת לערכם של פקדונות לקוחות, לא יותר סכום הניכוי לפי תקנה 2 אם הוא נמוך מההוצאה כאמור; עלה סכום הניכוי על סכום ההוצאות, יותר ההפרש בניכוי. 5. תחולה תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985. 1 ק''ת תשמ''ז, 478.חוקי מס הכנסהגזמס הכנסהמיסיםתקנות