תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964

תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), תשכ''ד-1964 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 105א, 164 ו-243 לפקודת מס-הכנסה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מניה'', ''מחיר ממוצע'' ו-''בורסה'' - כמשמעותם בצו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח-הון ממכירת מניות), תשכ''ד-1964 (להלן - הצו); ''סוחר'' - מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי''ד-1954, חבר הבורסה, אדם העוסק במסחר או בתיווך ניירות ערך, וכן אדם אחר המשלם, מטעמם או במקומם, תמורה; ''מוכר'' - אדם המקבל תמורה במכירת מניות, למעט אדם שאושר לענין זה על ידי הנציב. 2. ניכוי מס במקור סוחר המשלם למוכר תמורה במכירת מניות - למעט תמורה שריוווח-ההון הכלול בה פטור ממס לפי הצו - ינכה מהתמורה בשעת התשלום מס בשיעור של 20% מריווח-ההון שנבע מאותה מכירה. 3. ניכוי הוצאות לצורך חישוב ריווח-ההון במכירה כאמור בתקנה 2, רשאי הסוחר להפחית ממחיר-המכירה דמי-עמלה והוצאות אחרות כיוצא באלה שהיו ברכישת המניות ובמכירתן ובלבד שסכום ההוצאות כאמור לא יעלה על 20% ממחיר המכירה. 4. תשלום והגשת דו''ח לפקיד השומה סוחר ישלם לפקיד השומה עד ה7- לכל חודש את סך כל המס שניכה בחודש הקודם לפי תקנה 2, ויגיש לו באותו מועד דו''ח בכתב על סכום המס שניכה כאמור. 5. אישורים סוחר יתן למוכר, לפי בקשתו, אישור על פרטי המכירה ואם ניכה ממנו מס, יציין בו את סכום המס שניכה. 6. שיטת החישוב לשם חישוב ריווח-ההון שממנו ינוכה מס כאמור בתקנה 2 ולשם קביעת מחיר היסודי של מניה ותקופת החזקתה - (1) יראו מניה שנכנסה ראשונה כמניה שיצאה ראשונה; (2) לגבי מניות שאינן מופקדות בידי סוחר ירשום הסוחר בעת הפקדתן בידיו את תאריך רכישתן כאילו חל ביום ההפקדה ומחירן יהיה המחיר הממוצע; אולם אם יציג בעל המניה אישור ירשום הסוחר לפיו את תאריך רכישת המניה ומחירה; (3) ''אישור'' לענין תקנה זו - מסמך הניתן לבעל מניה על ידי סוחר שהוא חבר הבורסה והמאשר רכישת מניה ממנו או החזקתה על ידי בעל המניה, ושבמסמך צויינו פרטי זהותו של בעל המניה, פרטי המניה, לרבות מספרי תעודת המניה וכן פרטים אלה: (1) תאריך רכישת המניה על ידי בעליה מאותו סוחר; (2) יום ההפקדה; (3) תאריך בקשת האישור. 7. מתן פטור מניכוי פקיד השומה רשאי, על פי בקשת המוכר, להורות לסוחר להימנע מניכוי כאמור בתקנה 2, אם היה סבור שהכנסתו של המוכר אינה חייבת במס. 1 ק''ת תשכ''ד, 1407. חוקי מס הכנסהמס הכנסהמניותתקנותדיני חברותמיסים