תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ''ה-1994

תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ''ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 103ט(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת אגרה (תיקון: תשנ''ו, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג) (א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 130ט(ב) לפקודה (להלן - אגרת בקשה), תהיה בסך 17,600 שקלים חדשים. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה לגבי חברות שמחזור עסקיהן יחד בשנת המס שקדמה להגשת הבקשה לא עלה על 3,516,700 שקלים חדשים, תהיה בסך 8,790 שקלים חדשים. 2. תיאום סכום האגרה (א) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש נובמבר של שנת המס 1994, או של שנת מס שלאחריה, לעומת מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר של שנת המס הקודמת לה, יגדלו הסכומים הנקובים בתקנה 1, ב-1 בינואר של שנת המס הבאה, לפי שיעור עליית המדד; סכום מוגדל כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ב) נציב מס הכנסה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א). 3. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 1 ק''ת תשנ''ה, 256; תשנ''ו, 28, 382, 1476; תשנ''ט, 683; תש''ס, 407; תשס''א, 404; תשס''ב, 457; תשס''ג, 643. מיזוג חברותחוקי מס הכנסהאגרהמס הכנסהתקנותדיני חברותמיסים