תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ''א-1991

תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ''א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת גופים לענין סעיף 47א(ג) לפקודה אני קובע את הגופים המנויים להלן: (1) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא''י; (2) קופת חולים לעובדים לאומיים; (3) קופת חולים מאוחדת (מרכזית-עממית); (4) קופת חולים מכבי (לרבות קופת חולים אסף); (5) ''מבטח'', כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, העוסק בביטוח רפואי. 2. תחולה תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1990 ואילך. 1 ק''ת תשנ''א, 388. חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתקנות