תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ''ב-1982

תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 175(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן-הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ה, תשמ''ט, תשנ''א, תשס''ד) בתקנות אלה - ''בעל שליטה'' - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה; ''הכנסה מיוחדת'' - הכנסה שהיא אחת מאלה: (1) חלק ממחזור העסקאות כהגדרתו בסעיף 175(ב) לפקודה, שחלים עליו שיעורי המס לפי אחד מסעיפי הפקודה האלה: 122א, 124ב, 125ב, 125ג(ב), (ג) ו-(ד); (2) רווח הון שהיה למוכר במכירת נייר ערך זר או במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ ישראל; ''נישום'' - אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה שנדרש לשלם מקדמותיו בהתאם לתקנות אלה על פי הודעה ששלח לו הנציב או על פי הודעה שפורסמה בשני עתונים יומיים; ''מוכר'' - למעט בעל שליטה המוכר נייר ערך בחברה שבה הוא בעל שליטה; ''מחזור עסקאות'' - כפי שנקבע לפי סעיף 175(ב) לפקודה בהפחתת הכנסות מיוחדות'' ''מחזור עסקאות'' - כפי שנקבע לפי סעיף 175(ב) לפקודה בהפחתת הכנסות מיוחדות; ''מס'' - מס הכנסה, למעט מס בשל הכנסה שאינה כלולה במחזור העסקאות לפי סעיף 175(ב) לפקודה; ''שיעור'' - היחס שבין המס שחויב בו נישום בשנת המס הקובעת בשל מחזור עסקאותיו באותה שנה לבין מחזור עסקאותיו באותה השנה. 2. קביעת המקדמה ותשלומה (תיקון: תשמ''ז, תשנ''א) (א) נישום חייב בתשלום 12 מקדמות חדשיות רצופות החל ב-15 בפברואר ובכל 15 לחודש שלאחריו, המחושבת על ידו על בסיס הכפלת השיעור - כפי שנקבע בדרישת הנציב - במחזור עסקאותיו בחודש שקדם לחודש שנקבע לתשלום המקדמה, ויצרף לתשלום דו''ח שבו תפורט דרך קביעת המקדמה החודשית בהתאם להודעת הנציב. ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), נישום שסכום מקדמותיו בשנה הקובעת לא עלה על סכום שקבע הנציב, ישלם שש מקדמות דו-חודשיות רצופות החל ב-15 במרס ובכל 15 בחודש השני שלאחריו. (ג) המקדמות הדו-חודשיות יחושבו על בסיס הכפלת השיעור, כפי שנקבע בדרישת הנציב, במחזור עסקאותיו של הנישום בחודשיים שקדמו לחודש שנקבע לתשלום המקדמה ויצורף לתשלום דו''ח שבו תפורט קביעת המקדמה בהתאם להודעת הנציב. 2א. (בוטלה) (תיקון: תשס''ד) 3. דין אי קביעת או אי תשלום מקדמה (תיקון: תשמ''ז, תשנ''א) לא שילם הנישום מקדמה או חלק ממנה, לפי תקנות אלה, יהיה סכום המקדמה לענין הוראות הפקודה, החלק השנים עשר או החלק השישי ממחזור עסקאותיו, לפי הענין, כפי שנקבע בשומה לאותה שנת מס, מוכפל בשיעור או בשיעור המקדמות המתוקן, לפי הענין. 4. תחולת הפקודה על מקדמות הוראות הפקודה לענין מקדמות כמשמעותן בחלק י' לפקודה יחולו, בשינויים המחוייבים, על קביעת סכום המקדמה לפי תקנות אלה. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה לגבי מקדמות משנת המס 1982. ק''ת תשמ''ב, 970; תשמ''ה, 1746; תשמ''ז, 215, 398; תשמ''ט, 474; תשנ''א, 127, 396; תשס''ד, 928. תקנה 3 לתקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) (תיקון), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 929) קובעת כי תיקון תקנה 1 וביטול תקנה 2א יחולו על תשלום מקדמות לשנת המס 2004 ואילך. חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתקנותמקדמה