תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע), התשמ''ח-1987

תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע), התשמ''ח-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ''ז-1986 (להלן - החוק), באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''שיעור התאמה'' - כהגדרתו בסעיף 30 לחוק. 2. תיאום לגבי מפעל מעורב כאשר לפי סעיף 74(ב)(1) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי''ט-1959, יש להביא בחשבון לצורך חישוב הגידול במחזור של מפעל, כתוצאה מהוספת חלק מאושר, את מחזור המפעל בשנת המס 1986, יובא בחשבון במקומו המחזור האמור כשהוא מחולק בשיעור התאמה. 3. תיאום לגבי מלאי ממוצע כאשר בהתאם להגדרת ''מלאי ממוצע'' שבסעיף 16(ג) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985, יש להביא בחשבון לצורך חישוב המלאי הממוצע את עלות המכירות בשנת המס 1986, יובא בחשבון במקומה סכום השווה לעלות המכירות האמורה כשהיא מחולקת בשיעור התאמה. 1 ק''ת תשמ''ח, 163. חוקי מס הכנסהמלאימס הכנסהמיסיםתקנותמפעל