תקנות מס קניה (שירותים), תשכ''ה-1965

תקנות מס קניה (שירותים), תשכ''ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס-קניה (סחורות ושירותים), תשי''ב-1952, אני מתקין תקנות אלה: 1. מתן הצהרה (א) ניתן צו לפי סעיף 3א לחוק המטיל את המס על שירותים, ימסור נותן השירות למנהל, תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו, הצהרה בכתב חתומה על ידו ויציין בה פרטים אלה: (1) שמו, מענו ומספר-הזהות שלו; (2) מקום עסקו; (3) תיאור סוגי השירותים הטעונים-מס (להלן - שירותים) שבנתינתם הוא עוסק; (4) הפרטים הנוספים שיידרשו על ידי המנהל. (ב) היה נותן השירות גוף מאוגד יצויינו בהצהרה האמורה - (1) שמות השותפים או המנהלים, מספרי-הזהות שלהם ומעניהם; (2) פרטים בנוגע לפרסום הודעה על רישום הגוף המאוגד ועל הרכב מינהלתו. (ג) מי שמתחיל בנתינת שירותים אחרי נתינת הצו יודיע למנהל על מתן השירותים ועל מחיר השירותים לפני שיתחיל בנתינתם. כן ימסור את ההצהרה האמורה בתקנת משנה (א) תוך 14 יום מהיום בו התחיל לעסוק כאמור. (ד) חלו שינויים בפרטים שנמסרו לפי תקנה זו, או חדל נותן שירות לעסוק במתן שירותים לאחר שנמסרה הצהרה כאמור, או החל במתן שירותים אחרים מאלה שהודיע עליהם בהצהרתו, יודיע נותן השירותים על כך בכתב למנהל תוך 14 יום מהיום בו חלו השינויים, או בו חדל לעסוק כאמור, או בו החל לעסוק כאמור, הכל לפי הענין. (ה) הודעה או הצהרה כאמור תישלח בדואר רשום. 2. פנקסים (תיקון: תשכ''ט) (א) נותן השירות ינהל פנקס בצורה ובאופן שיקבע המנהל. (ב) (בוטלה). 3. ניהול ספרים (תיקון: תשכ''ז) (א) נותן השירות החייב לנהל מערכת-חשבונות לפי סעיף 2 להוראות מס-הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט''ו-1955, או לפי סעיף 2 להוראות מס-הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש''ך-1960, או לפי סעיף 2 להוראות מס-הכנסה (ניהול פנקסי-חשבונות על ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה), תשכ''ה-1965 (להלן - הוראות מס-הכנסה), ינהל מערכת-חשבונות לצורך החוק ויראו את מערכת החשבונות כאמור לפי הוראות מס-הכנסה כמערכת-חשבונות לפי תקנה זו. (ב) התוספת להוראות מס-הכנסה יחולו על ניהול מערכת חשבונות שינהל נותן שירות לפי תקנות אלה, בשינויים שלהלן: (1) סעיף 4 לתוספת א' להוראות מס-הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט''ו-1955, במה שנוגע לסימון במספרים סידוריים וסעיף 5 לתוספת האמורה - לא יחולו; (2) סעיף 4 לתוספת ב' להוראות האמורות בפיסקה (1) וכן סעיף 5 לתוספת ב' האמורה, במה שנוגע להחזקת מסמכים לפי סדר כרונולוגי - לא יחולו; (3) סעיפים 7,4,2(א) ו-9 לתוספת להוראות מס-הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש''ך-1960 - לא יחולו; (4) סעיף 9 להוראות מס-הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה), תשכ''ה-1965 - לא יחול. (ג) נוסף על הוראות התוספת להוראות מס-הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש''ך-1960, כאמור בתקנת-משנה (ב), ינהל נותן שירות החייב בניהול חשבונות בהתאם לתוספת האמורה, במסגרת ספרי החייבים והזכאים חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבון או מסיכום-חשבונות חדשי, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבון, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס. (ד) נותן שירות מהמפורטים בתוספת ינהל מערכת-חשבונות בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט''ו-1955, גם אם אינו חייב בניהולה לפי אותן הוראות. (ה) המנהל רשאי - בהודעה ברשומות - (1) להורות לנותני שירותים מסויימים לנהל מערכת חשבונות בצורה ובתנאים שיקבע; (2) להורות לנותני שירותים מסויימים על תוספת פרטים שיש לכלול ברישומים הנוגעים למערכת החשבונות, לספרי המלאי או לכל מסמך אחר. 4. (בוטלה) (תיקון: תשכ''ט) 5. חשבונות (תיקון: תשכ''ט) (א) נתחייב נותן שירות במס עקב מתן שירות, יתן למקבל השירות לא יאוחר מסיום מתן השירות חשבון חתום בידו, או על ידי מי שהוסמך על ידיו בכתב, ויציין בו פרטים אלה: (1) שם נותן השירות; (2) מען נותן השירות; (3) שם מקבל השירות; (4) מען מקבל השירות; (5) תיאור השירות שניתן, כמותו וסוגו; (6) מחיר השירות ושיעור המס או סכום המס החל על אותו שירות שיצויין על יד המחיר של כל סוג; (7) תאריך מתן החשבון; (8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל. (ב) (בוטלה). 6. דו''ח תקופתי א) תקופת הדווח לענין סעיף 5א לחוק תהא חודש ימים. (ב) הדו''ח התקופתי יוגש על גבי טופס דו''ח תקופתי שיומצא לנותן השירות, ובאם לא הומצא לו טופס כאמור עד לתום תקופת הדו''ח - בטופס שיימסר לו על פי בקשתו במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו. (ג) הדו''ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השניה, בשעות הבנק המקובלות; הגשת הדו''ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום. (ד) דו''ח תקופתי שעל פיו אין על נותן השירות לשלם מס, ישלח בדואר לפי המען המצויין בו. (ה) דו''ח תקופתי שבו משלם נותן השירות את המס שלא במזומנים או בשיק יוגש בהנהלת המכס והבלו, בירושלים, לידי חשב האגף או במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו, לידי הקופאי; הגשת הדו''ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת המשרד על קבלת התשלום. 7. תעודה (תיקון: תשכ''ח, תשכ''ט, תשל''א) (א) במתן שירות טעון-מס, יתן נותן השירות למקבל השירות, במועד ובדרך שקבע המנהל ולא יאוחר מהמועד שנועד לתשלום המס, תעודה שתוצא לו על ידי המנהל ויציין בה פרטים אלה: (1) תיאור השירות; (2) סכום-המס החל על השירות; (3) כל פרט נוסף שיורה המנהל. (ב) (בוטלה). 8. כרטיס (תיקון: תשכ''ח) (א) במתן שירות טעון-מס יתן נותן השירות, למקבל השירות, במועד שקבע המנהל ולא יאוחר מן המועד שנועד לתשלום המס, כרטיס שהוצא לו על ידי המנהל ונתלש בשעת נתינתו. (ב) לא יחזיק נותן שירות כרטיסים תלושים פרט לאמור בתקנת משנה (א). (ג) לא יתיר נותן שירות שהייה של מקבל שירות במועדון-לילה אלא אם נתן לו כרטיס כפי שקבע המנהל עם הכניסה או בשעה 21.00 לגבי מי שנמצא במועדון-הלילה באותה שעה. 9. אגרות בעד העתק תעודה כאמור בתקנה 7 הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של חמש לירות. 10. טפסים (א) המנהל רשאי להורות על צורת פנקסים שיש לנהלם לפי תקנות אלה וכן חשבונות, הצהרות, בקשות, תעודות, רשימות או הודעות שיש למסרם לפי תקנות אלה וכן מספר ההעתקים שיש להמציאם. (ב) הורה המנהל על המצאת מקור או העתקים, יירשמו הפרטים במקור ובהעתקים במכונה או בכתב-יד בדיו או בעט כדורי תוך שימוש בנייר-פחם ללא כל תיקונים ומחיקות. היו טעויות ברישום, יש לבטל את המקור וההעתקים על ידי רישום המלה ''מבוטל'' עליהם. (ג) משנקבע טופס או מספר ההעתקים לפי תקנת-משנה (א), לא ישתמש אדם אלא בטופס זה וימסרו במספר ההעתקים שנקבע כאמור. 11. הודעה על מחיר שירות נותן שירות יודיע למנהל על מחיר השירות שחושב לשירות טעון-מס, ועל שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת הראשונה לתקנות מס-קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ''ה-1965. 12. פטור המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של בני-אדם מחובת מילוי אחר הוראות תקנות 2, 3, 5, 6, 7, 8 ו-10, כולן או מקצתן. תוספת ראשונה (תיקון: תשכ''ו, תשל''ד) (תקנה 3 (ד)) מועדוני-לילה; שימוש בחצרים; הכנת צרכי-מאכל; הגשת צרכי-מאכל; אירוח במועדון; השכרה; אחריות; מתן שימוש במכונה לעיבוד נתונים. תוספת שניה (תיקון: תשל''ט) (תקנה 6) בנק הדואר בנק קונטיננטל לישראל בע''מ בנק לאומי לישראל בע''מ בנק ברקליס דיסקונט בע''מ בנק איגוד לישראל בע''מ בנק המזרחי המאוחד בע''מ בנק הפועלים בע''מ הבנק הבינלאומי הראשון בע''מ בנק אמריקאי ישראלי בע''מ בנק ישראלי לתעשיה בע''מ בנק דיסקונט לישראל בע''מ בנק ערבי ישראלי בע''מ 1 ק''ת תשכ''ה, 1730; תשכ''ו, 1690; תשכ''ז, 1191; תשכ''ח, 1328; תשכ''ט, 1414, 1417; תשל''א, 1606; תשל''ד, 481; תשל''ט, 1661. מיסיםתקנותמס קניה