תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950

תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק מס שבח מקרקעים, תש''ט-1949, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת הצהרות (תיקון: תשט''ו) (א) (1) ההצהרות שיש למסרן על פי סעיף 7(א) לחוק יהיו ערוכות לפי טפסים אלה: ((I במכירת מקרקעים, למעט מניות כמשמעותן בפיסקה (2) של הגדרת ''מקרקעים'' שבסעיף 1 לחוק - לפי טופס א' שבתוספת; ((II במכירת מניות, כמשמעותן בפיסקה (2) של הגדרת ''מקרקעים'' שבסעיף 1 לחוק - לפי טופס ב' שבתוספת; (2) ההצהרה שיש למסרה על פי סעיף 7(ב) לחוק תהא ערוכה לפי טופס ג' שבתוספת; (3) ההצהרה שיש למסרה על פי סעיף 8 לחוק תהא ערוכה לפי טופס ד' שבתוספת; (4) ההצהרות שיש למסרן על פי סעיף 9(א) לחוק יהיו ערוכות לפי טפסים אלה: ((I בויתור על זכות לרכוש מקרקעים בדרך הורשה - לפי טופס ה' שבתוספת; ((II בהסבת זכות לדרוש העברת מקרקעים - לפי טופס ו' שבתוספת; (5) ההצהרה שיש למסרה על פי סעיף 9(ב) לחוק תהא ערוכה לפי טופס ז' שבתוספת. (ב) (1) כל הצהרה על פי הסעיפים 7 ו-8, וכל הודעה או כתב התנגדות בקשר לעיסקה שעליה ניתנה אותה הצהרה, יש להגיש למנהל באמצעות רושם קרקעות; 2) כל הצהרה על פי סעיף 9, וכל הודעה או כתב התנגדות בקשר לעיסקה שעליה ניתנה אותה הצהרה, יש להגיש למנהל באמצעות הממונה על מסי הרכוש במשרד האוצר; (3) כל הצהרה לצורך סעיף 26 וכל הודעה או כתב התנגדות בקשר לעיסקה שעליה ניתנה אותה הצהרה, יש להגיש למנהל באמצעות גזברי-המשנה של האוצר. ה ת ו ס פ ת2 ק''ת תש''י, 538; תשט''ו, 1040. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא. מס שבחתקנותמקרקעיןמיסים