תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), תשכ''ט-1968

תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה), תשכ''ט-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 7 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965, ובאישור ועדת הפנים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים נוספים בהודעת לידה אלה נקבעים כפרטים נוספים שתכלול הודעה על לידה: (1) מספרי-הזהות של ההורים; (2) המצב האישי של ההורים; (3) תאריך הנישואין של ההורים; (4) הלאום של ההורים; (5) כתובת המעון של ההורים. 2. פרטים נוספים בהודעת פטירה אלה נקבעים כפרטים נוספים שתכלול הודעה על פטירה: (1) מספר-הזהות של הנפטר; 2) תאריך הפטירה; (3) מקום הפטירה; (4) סיבת הפטירה; (5) מספר-הזהות של בן/בת הזוג; (6) שם המודיע; (7) כתובת המודיע. 1 ק''ת תשכ''ט, 600. תקנותמרשם אוכלוסיןלידה